< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Nghiệm thu Chuyên đề lý luận cấp Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng Công an nhân dân: “Công tác nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân trong tình hình mới”

(Thứ năm, 03/08/2017 - 13:33)

Ngày 2/8/2017, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức nghiệm thu Chuyên đề “Công tác nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân trong tình hình mới”, mã số: TBXDLL-2016-03, do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và đồng chí Thiếu tá, TS Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Trưởng Khoa Quản trị nhân lực, Học viện Chính trị Công an nhân dân làm chủ nhiệm. Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Đồng chí Thiếu tá, TS Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Trưởng Khoa Quản trị nhân lực, Chủ nhiệm Chuyên đề

 

Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân là một nội dung quan trọng của công tác lý luận Công an nhân dân nhằm bổ sung, phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân được tiến hành trên cơ sở tổng kết, khái quát thực tiễn tình hình chính trị, xã hội trong nước và trên thế giới, tình hình công tác bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian qua đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân. Vì vậy, việc nghiên cứu Chuyên đề “Công tác nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân trong tình hình mới” nhằm đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân, làm rõ một số hạn chế, bất cập, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp bổ sung, phát triển, từng bước hoàn thiện, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Xuân Dung, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Ủy viên Phản biện 2 phát biểu

 

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao những đóng góp khoa học của chuyên đề cũng như sự nỗ lực, công phu, làm việc nghiêm túc của Chủ nhiệm chuyên đề.

 

Đồng chí Đại tá, TS Đỗ Văn Hoan, Trưởng Phòng 7, V21, Ủy viên trong Hội đồng nghiệm thu Chuyên đề lý luận phát biểu

 

Bên cạnh đó, các thành viên cũng góp ý, phản biện để chuyên đề được hoàn thiện hơn như: Chuyên đề cần phân tích làm rõ hơn khái niệm lý luận chính trị Công an nhân dân, công tác nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân, làm sáng tỏ những tác động của tình hình hiện nay đến công tác nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân, trên cơ sở đó phác thảo những định hướng quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận chính trị trong thời gian tới.

 

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Yến Thanh, Trưởng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Thư ký, Ủy viên của Hội đồng nghiệm thu

 

Thay mặt các thành viên tham gia Chuyên đề, đồng chí Thiếu tá, TS Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Trưởng Khoa Quản trị nhân lực, Chủ nhiệm Chuyên đề đã phát biểu cảm ơn những đóng góp nghiêm túc, sâu sắc cho Chuyên đề của các thành viên Hội đồng, tiếp thu, chỉnh sửa để Chuyên đề được hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân trong tình hình mới.

 

Các thành viên Hội đồng đều thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện Chuyên đề theo nội dung đã được phê duyệt.

 

Thu Huyền

Xem tin theo ngày: