< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi

Học viện Chính trị Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng

(Chủ nhật, 20/05/2018 - 20:05)

Những ngày tháng 5 lịch sử kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ của Học viện Chính trị Công an nhân dân về những bài học, những lời răn dạy sâu sắc, mang tầm vóc chiến lược vĩ đại của nhà tư tưởng lỗi lạc - Hồ Chí Minh. Đặc biệt là tư tưởng của Người về phẩm chất đạo đức cách mạng. Đó chính là ngọn cờ mãi mãi soi sáng và chỉ lối cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và hoàn thiện bản thân, giữ mãi hình tượng người Công an nhân dân sắt son với Đảng, trọn vẹn lời thề với nhân dân.

 

 

Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn nêu cao quan điểm đạo đức là cái gốc của người cán bộ cách mạng: “Bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân”(1). Và Người cũng cho rằng: “Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải quyết tâm đấu tranh, chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu”(2). Đối với người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, việc nâng cao đạo đức cách mạng càng trở nên quan trọng. Nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm luôn là mặt trận gay go, quyết liệt dù ở thời chiến hay thời bình. Để tránh những biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức cách mạng, hơn bao giờ hết, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần học tập và từng bước trưởng thành trên nền tảng tư tưởng vĩ đại Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.

 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mối quan hệ khăng khít giữa thế giới quan mác xít và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa. Cách mạng chỉ có thể thắng lợi khi người cách mạng, người chiến sĩ cộng sản là người tiên phong, dám phấn đấu, hi sinh vì lý tưởng đó. Nếu dao động, thiếu niềm tin đối với lý tưởng cách mạng thì lẽ đương nhiên là hành động sẽ không thể tuyệt đối trung thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(3) và khi thực thi nhiệm vụ, công tác, người cán bộ cách mạng phải luôn tu dưỡng, học tập, nghiên cứu để nắm vững được đường lối, chính sách mới thấy rõ phương hướng tiến lên của cách mạng và hiểu rõ mình cần phải làm gì và đi theo phương hướng nào để thực hiện mục đích của Đảng, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có học tập lý luận Mác - Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được công tác Đảng giao phó cho mình”(4).

 

Khi bàn về suy thoái phẩm chất đạo đức cách mạng, chủ nghĩa cá nhân được coi là nguy cơ lớn nhất dẫn tới những biểu hiện suy thoái. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận diện về chủ nghĩa cá nhân như sau: “Thế nào là chủ nghĩa cá nhân? Là so bì đãi ngộ: lương thấp, cao, quần áo đẹp, xấu, là uể oải, muốn nghỉ ngơi, hưởng thụ, an nhàn. Chủ nghĩa cá nhân như vi trùng đẻ ra nhiều bệnh khác: sợ khó, sợ khổ; tự do chủ nghĩa; vui thì làm, không vui thì không làm, thích thì làm, không thích không làm. Phải đề cao tính tổ chức, đề cao kỷ luật. Chống chủ nghĩa ba phải; trái phải, phải dứt khoát, phải rõ ràng, không được nể nang. Can đảm bảo vệ chính nghĩa, dũng cảm tự phê bình và phê bình. Xác định toàn tâm toàn ý, 100% phục vụ nhân dân...”(5). Trước những biểu hiện đó, Hồ Chí Minh chỉ dẫn sâu sắc rằng: “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ”(6). Như vậy, để nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, cần phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phải tu dưỡng, rèn luyện để giữ vững lập trường, tư tưởng, đạo đức, phẩm chất cách mạng.

 

Tư tưởng, đạo đức, phẩm chất của người cộng sản còn phải bao gồm cả tinh thần đoàn kết. Đoàn kết như sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi thắng lợi kiêu hùng của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, những người có tinh thần đoàn kết cũng chính là những người cách mạng chân chính. Trong tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh xác định những người có tinh thần đoàn kết đều là những ngưởi có phẩm chất đạo đức cách mạng sáng ngời, Người viết: “Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phụng sự nhân dân thì ta đoàn kết với họ”(7). Sự mất đoàn kết sẽ dẫn đến những biểu hiện tiêu cực, ảnh hưởng đến chức năng hoạt động bình thường của một đơn vị, nảy sinh những quan điểm trái ngược, bất mãn, thậm chí sẽ nổ ra những cuộc xung đột trong nội bộ. Và khi nội bộ mất đoàn kết sẽ không có tổ chức tốt. Tổ chức không vững mạnh sẽ làm suy giảm sức chiến đấu của đơn vị. Đối với lực lượng Công an nhân dân, lời dạy về tinh thần đoàn kết của Hồ Chủ tịch lại càng có giá trị khích lệ, cổ vũ: “Thế là đoàn kết là rất cần thiết, đoàn kết nội bộ ngành công an,….Có thế thì công tác mới làm được”(8).

Ghi nhớ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân luôn tích cực tham gia vào các hoạt động, các phong trào thi đua của Bộ Công an, của Học viện phát động. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…

 

Trung úy Phan Thị Thu Trang

Khoa Triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học – T29

 

 

 

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.90

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.287

(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.293

(4) Hồ Chí Minh,Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.611

(5) Hồ Chí Minh,Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.249

(6) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.448

(7) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,.2000, tr. 438

(8) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.249

 

Xem tin theo ngày: