< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với tiêu chuẩn chức danh của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân

(Thứ bẩy, 24/06/2017 - 22:28)

 

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhu cầu thiết yếu trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ... “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”. Trước bối cảnh tình hình trên, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thường xuyên chính là góp phần quyết định xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và càng cấp thiết hơn đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Vấn đề đặt ra là phải có nhận thức đúng đắn về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tổ chức đào tạo như thế nào để nội dung, chương trình phù hợp với đối tượng, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh cán bộ, thiết thực, tránh tràn lan, gây lãng phí. Điều này đòi hỏi phải xác định rõ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và chức danh chuyên môn nghề nghiệp để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

 

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với tiêu chuẩn cán bộ được Đảng xác định mang tính nguyên tắc, thể hiện tại Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng “Việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị được thực hiện gắn với việc tiêu chuẩn hóa đối với cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành trong mọi lĩnh vực hoạt động xã hội”. Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Nghị quyết số 32-NQ/TW cũng đã xác định rõ: “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của chiến lược cán bộ và gắn kết chặt chẽ với các khâu trong công tác cán bộ”. Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25-01-2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cho các chức danh công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã”. Như vậy, việc học tập lý luận chính trị là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc học tập lý luận chính trị không phải học một lần, học để lấy bằng cấp mà là việc phải thực hiện thường xuyên, liên tục để được cập nhật những kiến thức mới. Tuy nhiên, không phải tất cả cán bộ, đảng viên đều học chương trình lý luận chính trị giống nhau; mỗi cán bộ, đảng viên ở vị trí công tác khác nhau thì yêu cầu trình độ lý luận chính trị và chế độ học tập lý luận chính trị khác nhau.

 

Trong lực lượng Công an nhân dân, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với tiêu chuẩn chức danh của cán bộ, chiến sĩ hiện nay thực hiện theo các quy định sau:

Một là, quy định về đối tượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Đối với đào tạo cao cấp lý luận chính trị, Công văn số 4741-CV/BTCTW ngày 20-5-2013 của Ban Tổ chức Trung ương quy định đối tượng gồm: Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tỉnh ủy viên, thành ủy viên, trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố trở lên; cán bộ chủ chốt cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân) và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh này. Ngoài ra, còn có trưởng, phó phòng và tương đương của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Trung ương; trưởng phòng và tương đương của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố; cấp ủy viên cấp huyện, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương; trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh nêu trên.

 

Trong Công an nhân dân, ở cơ quan Bộ, đối tượng được cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị là số cán bộ giữ chức vụ hoặc được quy hoạch chức vụ từ cấp Phó Trưởng phòng, cán bộ có cấp bậc hàm Trung tá trở lên; ở Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là số cán bộ giữ chức vụ hoặc được quy hoạch chức vụ từ cấp Trưởng phòng, cán bộ có cấp bậc hàm Trung tá trở lên.

 

Đối với đào tạo trung cấp lý luận chính trị, Quyết định số 268/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03-02-2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) quy định gồm các đối tượng sau: Cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở đương chức và dự nguồn; trưởng, phó trưởng phòng, ban của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; trưởng, phó trưởng phòng, ban thuộc sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đương chức và dự nguồn.

 

Như vậy, theo quy định của Đảng, đối tượng là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia học trung cấp lý luận chính trị gồm: Đang giữ chức vụ hoặc được quy hoạch chức vụ Trưởng, Phó Trưởng Công an phường; đang giữ chức vụ hoặc quy hoạch chức vụ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng trở lên ở Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Hai là, quy định về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, đồng thời để người cán bộ, chiến sĩ công an, những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân trở thành những người giáo dục tư tưởng chính trị cho nhân dân, tuyên truyền, giải thích đường lối, chính sách của Đảng đến nhân dân một cách đúng đắn. Đây cũng là cơ sở để chuẩn hóa tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng... Bộ Công an đã thể chế các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về yêu cầu trình độ lý luận chính trị đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và các chức danh chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy: Trừ các chức danh lãnh đạo Bộ thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước; Bộ Công an quy định hệ thống chức danh cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân, gồm có 8 cấp từ Tổng Cục trưởng, Tư lệnh đến Tiểu đội trưởng. Mỗi chức danh lãnh đạo, chỉ huy đều có tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị đi kèm, cụ thể:

Trình độ cao cấp lý luận chính trị: Yêu cầu đối với các chức danh từ Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện, Trung đoàn trưởng và tương đương trở lên.

Trình độ trung cấp lý luận chính trị: Yêu cầu đối với các chức danh từ Phó Đội trưởng, Phó Trưởng Công an phường, thị trấn, Phó Tiểu đoàn trưởng và tương đương trở lên (trừ Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội xe và Đội Quản lý nhà ăn yêu cầu trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên) đến Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an cấp huyện, Phó Trung đoàn trưởng và tương đương.

Đối với các chức danh lãnh đạo, chỉ huy còn lại từ Đại đội trưởng, Phó Đại đội trưởng và tương đương, Trung đội trưởng, Phó Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng đến Phó Tiểu đội trưởng do Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế để có quy định cụ thể, nhưng trong đó có quy định phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ bậc sơ cấp trở lên (tương ứng phải có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên).

 

Thứ hai, đối với các chức danh nghiệp vụ:

Trình độ cao cấp lý luận chính trị: Yêu cầu với các chức danh bậc cao cấp như chuyên viên chính, điều tra viên cao cấp, trinh sát viên cao cấp, cảnh sát viên cao cấp, tình báo viên cao cấp, cảnh vệ viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp, giảng viên chính, giáo viên cao cấp trung cấp chuyên nghiệp... Ngoài ra, yêu cầu cao cấp lý luận chính trị trong lực lượng Công an nhân dân còn có đối với một số chức danh khác ngoài hệ thống 03 cấp như trên, đó là chuyên viên cao cấp, phó giáo sư, giáo sư.

 

Trình độ trung cấp lý luận chính trị: Yêu cầu với các chức danh bậc trung cấp như chuyên viên, điều tra viên trung cấp, trinh sát viên trung cấp, cảnh sát viên trung cấp, tình báo viên trung cấp, cảnh vệ viên trung cấp, thanh tra viên chính, kiểm soát viên trung cấp, giảng viên, giáo viên chính trung cấp chuyên nghiệp... Ngoài ra, đối với điều tra viên sơ cấp Bộ Công an cũng yêu cầu phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Trình độ sơ cấp lý luận chính trị: Yêu cầu với các chức danh bậc sơ cấp như trợ lý, trinh sát viên sơ cấp, cảnh sát viên sơ cấp, tình báo viên sơ cấp, cảnh vệ viên sơ cấp, thanh tra viên, kiểm soát viên sơ cấp, trợ giảng, giáo viên trung cấp chuyên nghiệp...

Việc bổ nhiệm và bố trí sử dụng các chức danh nghiệp vụ trong Công an nhân dân được quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BCA ngày 06-6-2012 của Bộ trưởng Bộ Công an, cụ thể như sau:

Cán bộ được bổ nhiệm chức danh bậc cao cấp: Lãnh đạo đội và tương đương, sĩ quan không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy nhưng có năng lực, kinh nghiệm, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ công tác tại các đơn vị cơ quan Bộ và lãnh đạo cấp phòng trở lên của công an các đơn vị, địa phương.

Chức danh bậc trung cấp và chức danh bậc sơ cấp đều được bố trí sử dụng ở cả 4 cấp: Bộ, tỉnh, huyện, phường nhưng theo hướng chủ yếu bố trí ở cấp Công an tỉnh, huyện, phường, các đơn vị trực tiếp chiến đấu và các đơn vị vũ trang tập trung.

Thứ ba, cán bộ không thuộc diện có chức danh lãnh đạo, chỉ huy hay chuyên môn, nghiệp vụ thì sĩ quan cấp tá phải học xong chương trình trung cấp lý luận chính trị; sĩ quan cấp úy và hạ sĩ quan phải có trình độ sơ cấp lý luận chính trị.

Thời gian qua, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Công an nhân dân gắn với tiêu chuẩn chức danh của cán bộ, chiến sĩ đã được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, thực hiện đúng chủ trương, đường lối và các quy định của Đảng, Nhà nước.

Trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị: Căn cứ vào thực trạng trình độ, yêu cầu về tiêu chuẩn và nhu cầu đào tạo lý luận chính trị, công an các đơn vị, địa phương đều cử đúng đối tượng mà chủ yếu là những đồng chí đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng trở lên tham gia xét tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị; đây là những đồng chí được quy hoạch chức danh cấp Trưởng phòng, rất cấp thiết đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, phục vụ công tác tốt hơn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của của đơn vị, đáp ứng tiêu chuẩn lãnh đạo chỉ huy cấp Trưởng phòng khi được quan tâm, xem xét bổ nhiệm. Những trường hợp mới quy hoạch Phó Trưởng phòng ở cơ quan Bộ mặc dù thuộc đối tượng được đào tạo cao cấp lý luận chính trị nhưng chưa cấp thiết nên các đơn vị không cử đi học. Như vậy, việc cử cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị của công an các đơn vị, địa phương đều xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác, quy hoạch, bố trí cán bộ và theo đúng quy định của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Công an. Tuy nhiên, nhu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân hiện nay rất lớn, số lượng này tăng đột biến sau khi Bộ ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BCA trong đó quy định các chức vụ lãnh đạo chỉ huy từ cấp Trưởng phòng trở lên phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị, ngoài quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an quy định đối tượng đi học trung cấp lý luận chính trị tại chương trình bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-X11-X14 ngày 26-01-2015 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, gồm: “Cán bộ công an đã được bổ nhiệm hoặc quy hoạch một trong các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy và chức danh nghiệp vụ mà yêu cầu về tiêu chuẩn của các chức danh này đòi hỏi phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị”. Như vậy, Bộ Công an quy định về diện đối tượng đi học trung cấp lý luận chính trị tại Quyết định số 848/QĐ-X11-X14 là phù hợp với quy định của Đảng, tính chất và vị trí công tác của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Yêu cầu trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với lãnh đạo cấp đội vì đây là những cán bộ có chức vụ tương đương lãnh đạo Công an phường nên tiêu chuẩn phải như nhau; đối với chức danh nghiệp vụ bậc trung cấp yêu cầu trình độ trung cấp lý luận chính trị là sự thể chế các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Nhà nước.

Ngoài ra, theo Thông báo số 659/X11-X14 ngày 19-01-2016 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, các học viện, trường đại học Công an nhân dân hiện nay đang tổ chức bổ sung kiến thức theo hình thức ngoại khóa và cấp chứng chỉ tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị cho học viên các khóa đào tạo của nhà trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trên đây, việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với tiêu chuẩn chức danh của cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân vẫn còn những khó khăn, bất cập sau:

Một là, Bộ chưa có quy định về đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho số chức danh nghiệp vụ mặc dù có quy định về tiêu chuẩn trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với các chức danh nghiệp vụ bậc cao cấp. Đây là khó khăn trong việc tổ chức đào tạo để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ trước khi bổ nhiệm. Ví dụ: Bộ quy định các chức danh bậc cao cấp phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị, hiện nay có rất nhiều đồng chí đủ các điều kiện khác để bổ nhiệm chức danh bậc cao cấp nhưng không được Bộ quy định thuộc đối tượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị như các đồng chí đang giữ chức vụ cấp Phó Trưởng phòng (chưa được quy hoạch chức danh cấp Trưởng phòng) ở Công an các địa phương; các đồng chí lãnh đạo cấp đội ở cơ quan Bộ (chưa được quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng); các đồng chí giảng viên đại học, giáo viên chính trung cấp chuyên nghiệp (chưa được quy hoạch chức danh lãnh đạo Khoa, Bộ môn).

Hai là, về hình thức đào tạo cao cấp lý luận chính trị: Theo quy định, hình thức đào tạo tập trung dành cho cán bộ thuộc diện đối tượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị có tuổi đời dưới 40 đối với nam và dưới 35 đối với nữ; hình thức đào tạo không tập trung dành cho cán bộ thuộc diện đối tượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị có tuổi đời từ 40 trở lên đối với nam và từ 35 trở lên đối với nữ. Ngoài ra, một số đối tượng được ưu tiên học hệ tại chức trẻ hơn 5 tuổi so với quy định như cán bộ lãnh đạo ở vùng sâu, vùng xa, cán bộ Đoàn Thanh niên, phóng viên, biên tập viên, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo cấp trưởng không có người thay thế... Tính cho đến thời điểm hiện tại, tất cả công an các đơn vị, địa phương đều đề nghị Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy theo hình thức không tập trung do đặc thù của tính chất công tác trong lực lượng Công an nhân dân, để đảm bảo vừa tham gia học tập nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, vừa đảm bảo yêu cầu công tác, học đi đôi với hành. Mặt khác, do các cán bộ được cử đi học đều đang giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, có vai trò rất quan trọng trong đơn vị, với tính chất công tác đặc thù của lực lượng công an chủ yếu là những việc kéo dài, không thể chỉ giải quyết theo giờ giấc hành chính, nếu đi học tập trung sẽ không có người thay thế để giải quyết công việc... Đặc biệt, đối với các đồng chí đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng (rất nhiều đồng chí có độ tuổi dưới 40), đơn vị và cá nhân không thể bố trí, sắp xếp thời gian, công việc để đi học tập trung liên tục trong thời gian 8 tháng. Như vậy, nếu không được đi học theo hình thức không tập trung thì rất nhiều cán bộ khi được xem xét bổ nhiệm lại các chức vụ từ Trưởng phòng trở lên hoặc khi được xem xét bổ nhiệm các chức vụ trên sẽ thiếu trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ba là, về đối tượng bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị: Quy định bồi dưỡng, bổ sung kiến thức và cấp chứng nhận trung cấp lý luận chính trị cho số học viên đang học đại học tại các học viện, trường đại học Công an nhân dân chưa phù hợp với quy định của Ban Bí thư và các quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, chỉ huy, chức danh nghiệp vụ của Bộ Công an. Đối tượng đi học cần phải có chọn lọc, chỉ học khi thực sự cần thiết và mặt khác việc học tập lý luận chính trị là thường xuyên, phải có hệ thống từ thấp đến cao sẽ giúp cho cán bộ được nâng dần trình độ lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ về lâu dài; không nên tổ chức đào tạo chỉ để hoàn thiện bằng cấp mà không phải phục vụ yêu cầu công việc. Về lý luận cũng không phù hợp khi công tác cán bộ cần có trình độ trung cấp lý luận chính trị, mặc dù cán bộ đã có bằng cấp nhưng bằng cấp đó đã có từ thời gian rất lâu trước đó, trong khi tình hình thực tiễn đã thay đổi nhiều, lý luận cũng đã được bổ sung, cập nhật thì thực chất trình độ của cán bộ không đảm bảo về nội dung mà chỉ đáp ứng yêu cầu về hình thức (bằng cấp).

Bốn là, trong việc đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, căn cứ quy định của Bộ Công an cho thấy tất cả số cán bộ, chiến sĩ không thuộc diện đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị ở trên đều thuộc đối tượng đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Tuy nhiên, thực tế cho đến nay, Bộ vẫn chưa tổ chức đào tạo, bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị nên chưa phát sinh vấn đề khó khăn, bất cập gì.

Để thực hiện nhiệm vụ “gắn việc xây dựng quy hoạch cán bộ với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh” và “thống nhất quy định tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý” theo Nghị quyết số 32-NQ/TW, thời gian tới, theo chúng tôi, việc đào tạo lý luận chính trị gắn với tiêu chuẩn chức danh trong Công an nhân dân cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cần đề xuất bổ sung diện đối tượng đi học cao cấp lý luận chính trị gồm:

Cán bộ lãnh đạo đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an cấp huyện và tương đương ở địa phương (không cần điều kiện phải có quy hoạch cấp Trưởng phòng) và cán bộ lãnh đạo cấp đội đang công tác ở cơ quan Bộ (không cần điều kiện phải có quy hoạch lãnh đạo cấp phòng).

Phó Chính ủy cấp trung đoàn, các Chính trị viên, Phó Chính trị viên cấp tiểu đoàn và đại đội: Do các vị trí công tác này là những người chủ trì về công tác chính trị của đơn vị, mặt khác đây là các đơn vị tập trung chiến đấu, mang tính vũ trang cao, công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ đòi hỏi phải là những người có trình độ lý luận chính trị vững vàng.

Giảng viên đại học, giáo viên chính trung cấp chuyên nghiệp (không cần điều kiện phải quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp khoa, bộ môn), để đủ điều kiện xem xét bổ nhiệm chức danh giảng viên chính đại học, giáo viên cao cấp trung cấp chuyên nghiệp do các chức danh trên đòi hỏi phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, đề nghị Bộ quy định giảm 05 tuổi cho những cán bộ thuộc diện đào tạo cao cấp lý luận chính trị để đi học theo hình thức không tập trung.

Việc xét đi học cao cấp lý luận chính trị quan trọng nhất là đảm bảo đúng đối tượng đào tạo, không tổ chức đào tạo tràn lan, gây lãng phí không cần thiết. Việc đi học theo hình thức tập trung hay không tập trung cần được xem xét giải quyết linh hoạt tùy theo tình hình thực tế để vừa đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, vừa đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn ở đơn vị. Thực tế do tính chất đặc thù trong quân đội, đối tượng tham gia học các lớp cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng tổ chức không căn cứ theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương về độ tuổi tham gia học tập mà căn cứ vào yêu cầu công tác và tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức đào tạo.

Các lớp đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân đều được tổ chức theo hình thức không tập trung để đảm bảo việc tham gia học tập của học viên không ảnh hưởng tới công việc chuyên môn tại đơn vị công tác. Mặc dù, so sánh về đối tượng đào tạo, xét mặt bằng chung, các cán bộ đi học cao học, nghiên cứu sinh có chức vụ lãnh đạo, chỉ huy chưa cao bằng những cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị, cũng có nghĩa là vai trò, trách nhiệm trong đơn vị không cao bằng.

Thứ hai, trong việc đào tạo trung cấp lý luận chính trị, cần thực hiện đúng quy định của Đảng, không tổ chức bồi dưỡng hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị tràn lan. Việc đào tạo lý luận chính trị phải đúng đối tượng, mỗi đối tượng có nội dung, chương trình phù hợp. Việc học tập lý luận chính trị phải xác định là thường xuyên vì tình hình luôn thay đổi, nội dung chương trình cũng phải thay đổi theo; không tổ chức đào tạo tràn lan, gây lãng phí, đào tạo chỉ để có bằng cấp. Học viên các trường đại học sau khi ra trường nhìn chung 09 năm sau mới được bổ nhiệm chức danh bậc trung cấp (khi đó mới yêu cầu trình độ trung cấp lý luận chính trị) hoặc 03 năm để được xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó Đội trưởng (là chức vụ yêu cầu có trình độ trung cấp lý luận chính trị). Mặt khác, ở mỗi cơ quan luôn có sự bố trí hài hòa, có tỷ lệ nhất định giữa các chức danh lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ và giữa các chức danh bậc sơ cấp với chức danh bậc trung cấp; vì vậy, dù đủ số năm công tác thực tế như trên, nhiều cán bộ ở vị trí công tác không đòi hỏi phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

 

LÊ ĐỨC CẢNH

Xem tin theo ngày: