< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức của Ngành

Hội thảo khoa học - thực tiễn "CAND với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII"

(Thứ năm, 07/09/2017 - 06:54)

Sáng 7-9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn "CAND với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII". Các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự Hội thảo; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

 

Tham dự Hội thảo có gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương; các tướng lĩnh, sĩ quan, lãnh đạo cấp cao Quân đội nhân dân và CAND; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các đơn vị, địa phương; các học viện, trường CAND...

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tham dự Hội thảo.

 

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND phát biểu khai mạc Hội thảo, nêu rõ: Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và là khâu đột phá trong công tác xây dựng, chính đốn Đảng hiện nay.

 

Là lực lượng vũ trang nhân dân “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước”, trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lực lượng CAND phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Trong đó, yêu cầu các cấp ủy đảng, Công an các đơn vị, địa phương và mỗi CBCS CAND phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về tình hình, nguyên nhân, nhận diện dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân;

 

Qua đó từng lãnh đạo, chỉ huy, CBCS đối chiếu với bản thân để tự soi mình, tự sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể song cũng đề cao tinh thần, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam và Thiếu tướng Trần Vi Dân điều hành thảo luận tại Hội thảo.

 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, điều lệnh, ý thức tổ chức kỷ luật trong CAND gắn với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức.

 

Trong bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào, lực lượng CAND Việt Nam phải luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

 

Tại Hội thảo, dưới sự chủ trì điều hành thảo luận của các đồng chí: Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam và Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, dưới góc độ tiếp cận khoa học lịch sử, cụ thể, hệ thống để phân tích, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện các vấn đề có liên quan.

 

Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận khái quát quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng; đánh giá thực trạng tình hình, kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong lực lượng CAND; phân tích, làm rõ tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trong đó có CBCS CAND. Từ đó, quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề cập tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn lực lượng.

 

Khẳng định và phân tích, làm rõ hơn vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng CAND trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ sự cần thiết, tính tất yếu, khách quan của việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của CAND trong bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm trong sạch hệ thống chính trị; bảo vệ chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân...

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

 

Tạp chí CAND - Thường trực Hội thảo đã nhận được hơn 60 báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong và ngoài lực lượng CAND, đã hoàn thành biên tập, chỉnh sửa các báo cáo để in Kỷ yếu Hội thảo.

 

Anh Hiếu - Xuân Trường

Xem tin theo ngày: