< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Kỷ niệm 148 năm ngày sinh Vlađimir Ilich Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018)

(Thứ sáu, 20/04/2018 - 01:29)

Những ngày tháng 4, giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ hướng tới kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018), vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và toàn thể nhân loại cần lao trên thế giới - Lênin đã kế tục một cách xuất sắc sự nghiệp cách mạng và khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen; đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận thành hiện thực, được đánh dấu bằng sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới - Nhà nước Xô Viết năm 1917.

 

V.I.Lênin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva trước các đơn vị tham gia khóa huấn luyện quân sự toàn dân, ngày 25/5/1919

 

Những tư tưởng của V.I.Lênin có giá trị trường tồn và vị trí đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới. V.I. Lênin đã góp phần hoàn thiện và làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác, đưa chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành hiện thực sinh động qua thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo của V.I. Lênin, Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành. Chiến thắng Cách mạng Tháng Mười Nga là động lực, là tấm gương để các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Lịch sử thế giới ghi nhận tên tuổi và sự nghiệp của V.I.Lênin luôn gắn liền với cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người từ đầu thế kỷ XX. Cho đến nay, tên tuổi của V.I.Lênin vẫn sống mãi và nền tảng của lý luận Mác - Lênin đã được loài người tiến bộ, yêu hòa bình tiếp thu và vận dụng vào điều kiện thực tiễn của cách mạng mỗi nước.

 

Một trong những bài học lớn về sự thành công của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam là bài học kiên định lập trường, vận dụng sáng tạo lý luận và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của V.I.Lênin đã mở ra chân trời mới, soi đường cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhờ sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, cách mạng nước ta đã giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX tạo tiền đề cho phát triển vững chắc trong thế kỷ XXI.

 

Kỷ niệm 148 năm ngày sinh V.I Lênin cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân nâng cao nhận thức về Đảng; về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chúng ta đã kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tổng kết thực tiễn đổi mới góp phần bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vận dụng sáng tạo những tư tưởng của V.I.Lênin, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

 

Khoa Triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem tin theo ngày: