Lực lượng Cảnh sát PCCC với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 
Trên cơ sở tổng kết 35 năm thi hành Pháp lệnh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hình mới, năm 2001, Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (nay là Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) đã giúp Bộ Công an tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật PCCC số 27/2001/QH10. Đây là một bước đột phá trong tư duy lý luận về công tác PCCC, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động PCCC và từng bước kiện toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC như hiện nay.
 
Sau khi Luật PCCC được ban hành, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Bộ Công an ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật PCCC, cụ thể: trong giai đoạn từ 2005 - 2012 đã ban hành 07 nghị định, 04 chỉ thị, 03 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư của Bộ Công an và 02 Thông tư liên tịch của Bộ Công an với các Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng; các Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an ban hành nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC. Đặc biệt, năm 2012 là năm đánh dấu những mốc quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC, là năm Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, trong đó giao cho lực lượng Cảnh sát PCCC là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ CNCH. Đã tham mưu cho Bộ Công an ban hành 06 Thông tư: Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC”; Thông tư số 39/2015/TT-BCA ngày 21/8/2015 “Phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra vụ cháy, nổ trong lực lượng Công an nhân dân”; Thông tư số 47/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 “Hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke”; Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 “Quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành”; Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 “Hướng dẫn trang bị phương tiện PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới”; Thông tư số 60/2015/TT-BCA ngày 09/11/2015 “Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC”…
 
Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC, có thể khẳng định công tác PCCC đã được chú trọng, tăng cường; phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức đã thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm đối với công tác PCCC; lực lượng Cảnh sát PCCC đã từng bước được kiện toàn về tổ chức, bộ máy và được chú trọng quan tâm đầu tư hơn về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác PCCC...
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật PCCC cũng đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới. Trước những tồn tại trong Luật PCCC, để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa cơ sở pháp lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCCC, năm 2013, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu cho Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC được ban hành tiếp tục là sự phát triển tư duy lý luận về công tác PCCC; đồng thời đã quy định một số vấn đề mới trong trong tác PCCC nhằm: nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác PCCC; bổ sung các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với công trình đặc thù; đẩy mạnh hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ và phong trào toàn dân PCCC…
 
Để kịp thời đưa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC vào thực tế, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Bộ Công an ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, cụ thể trong 03 năm (từ năm 2013 đến 2016) đã ban hành 02 nghị định của Chính phủ, 11 Thông tư của Bộ Công an và 05 Thông tư liên tịch của Bộ Công an với các Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác PCCC, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.
 
Như vậy, đến nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn vản chỉ đạo mang tính pháp lý cao về PCCC và CNCH, gồm: 01 Luật PCCC (bao gồm cả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC); 09 Nghị định của Chính phủ; 01 Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng; 02 Chỉ thị và 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 16 Thông tư, Thông tư liên tịch và 01 Chỉ thị của Bộ Công an và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC.
 
Đáng chú ý, trong những năm gần đây, Chính phủ, Bộ Công an, các cấp, các ngành, UBND các cấp đã ngày càng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, cụ thể: Năm 2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, trong đó quy định các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Bộ Công an là lực lượng chuyên trách tìm kiếm cứu nạn nằm trong hệ thống này; năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; năm 2013 Bộ Công an ban hành Thông tư số 65/2013/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg.
 
Năm 2015 Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 03/CT-BCA-C66 ngày 04/5/2015 về “Tăng cường công tác PCCC của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” để chỉ đạo Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ về PCCC trong tình hình mới.
 
2. Đổi mới công tác nghiệp vụ PCCC
 
Xác định công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào quần chúng PCCC là một biện pháp phòng ngừa xã hội và là hoạt động mang tính xã hội rộng rãi, cần có sự phối, kết hợp của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nghiệp vụ mới đạt được yêu cầu đề ra. Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC đã không ngừng đổi mới phương pháp, biện pháp công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị nghiệp vụ của ngành Văn hoá thông tin tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC mang lại hiệu quả cao như: Xây dựng và đăng phát các tin, bài, phóng sự, chuyên đề trên các kênh truyền hình, báo điện tử, báo viết có đông đảo người xem; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn, các đơn vị cơ sở, chợ, trung tâm thương mại v.v; tuyên truyền lưu động; phát hành khuyến cáo, tờ rơi về PCCC; treo, gắn pa nô, khẩu hiệu về PCCC; tổ chức các cuộc thi tác phẩm báo chí, thi sáng tác tranh, ảnh về PCCC, tổ chức liên hoan phim truyền hình, sân khấu hóa các hoạt động PCCC, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan…; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương phản ánh và thông tin kịp thời các vụ cháy, các hoạt động PCCC của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; lồng ghép nội dung PCCC vào các chương trình trò chơi trên truyền hình như ”Chiếc nón kỳ diệu”, “Ở nhà chủ nhật”, “Ai là triệu phú”, “Đấu trường 100”… Tổ chức tuyên truyền đậm nét vào dịp “Ngày toàn dân PCCC’, dịp mùa hanh khô và Tết Nguyên đán, dịp diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước… bằng các phóng sự, chuyên đề cảnh báo nguy cơ cháy và hướng dẫn các biện pháp PCCC, các đúp tuyên truyền, cổ động nhắc nhở người dân PCCC; tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại về PCCC.
 
Thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ đến nay có 9 cơ quan phát thanh và truyền hình phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC ở Trung ương và địa phương xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên mục tuyên truyền PCCC đó là: Kênh truyền hình VTC14, ANTV, VTV2 - Chương trình “An ninh với cuộc sống”, Đài PT và TH thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc và Tiền Giang.
Kết quả, trung bình hàng năm toàn lực lượng phối hợp các cơ quan báo, đài xây dựng và đăng phát được khoảng trên 4.000 tin, bài, phóng sự, chuyên đề về PCCC; tổ chức được trên 15.000 cuộc tuyên truyền miệng và trên 20.000 lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC với hàng trăm nghìn lượt người tham gia. Các địa phương điển hình làm tốt công tác này là Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Tiền Giang, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa…
 
Việc xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ trong điều kiện kinh tế thị trường mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC vẫn được duy trì và đẩy mạnh. Năm 1991 cả nước có 4.300 đội dân phòng, 10.200 đội PCCC cơ sở với khoảng 345.000 đội viên đến năm 2015 củng cố được 15.113 đội PCCC cơ sở, dân phòng, chuyên ngành với tổng số 182.759 đội viên; Xây dựng mới 340 đội PCCC cơ sở, dân phòng, chuyên ngành với tổng số 2.576 đội viên. Phát huy hiệu quả của phong trào Toàn dân PCCC nên nhiều sơ hở, thiếu sót có nguy cơ gây cháy ở các cơ sở sản xuất và khu dân cư đã được phát hiện và khắc phục kịp thời; lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở đã phối hợp với nhân dân phát hiện và dập tắt trên 50% tổng số vụ cháy xảy ra hàng năm, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, góp phần kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra so với tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của xã hội.
 
Công tác kiểm tra an toàn PCCC là biện pháp nghiệp vụ trọng tâm trong công tác PCCC. Lực lượng Cảnh sát PCCC thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra; tăng cường công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về công tác PCCC theo quy định của Luật, trên cơ sở đó để có biện pháp quản lý, kiểm tra, hướng dẫn sát với thực tế và phù hợp với loại hình, tính chất hoạt động của cơ sở. Toàn lực lượng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra theo chuyên đề (chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư, nhà cao tầng, các chuyên đề xăng dầu, dầu khí, điện, dệt may, bưu chính viễn thông, vật liệu nổ công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất ...) vào các thời điểm quan trọng (dịp Tết, mùa hanh khô, bảo vệ bầu cử Quốc hội, các hội nghị, lễ hội lớn v.v..). Qua kiểm tra đã phát hiện vµ kiến nghị cơ sở và cơ quan chủ quản cấp trên của cơ sở khắc phục kịp thời hàng triệu sơ hở, thiếu sót và vi phạm quy định an toàn PCCC. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát PCCC đã tham mưu đề xuất lãnh đạo UBND địa phương trùc tiếp đi kiểm tra PCCC, trực tiếp giải quyết những vấn đề bức xúc về PCCC ở địa phương. Việc trực tiếp kiểm tra công tác PCCC của lãnh đạo UBND địa phương đã có những tác động tích cực đến người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cơ sở trong việc đảm bảo an toàn PCCC trong cơ quan, đơn vị mình.
 
Gần 30 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC đã kiểm tra và phúc tra về PCCC được 3.124.058 lượt cơ sở; lập 2.994.339 biên bản kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn khắc phục được 8.010.757 thiếu sót, tồn tại về PCCC; Qua đó, việc phát hiện và kiến nghị, hướng dẫn khắc phục đã góp phần ngăn ngừa, loại trừ được rất nhiều vụ cháy. Song song với công tác kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC, công tác xử lý vi phạm PCCC được tăng cường. Lực lượng Công an đã xử lý được 223.178 vụ vi pham quy định về PCCC, lập 223.178 biên bản vi phạm hành chính trong đó cảnh cáo 5.250 trường hợp, phạt tiền 78.727 trường hợp với tổng giá trị tiền phạt là 181.039 tỷ đồng, tạm đình chỉ hoạt động 535 trường hợp, đình chỉ hoạt động 252 trường hợp.
 
Công tác quản lý PCCC trong đầu tư xây dựng công trình đã ngày càng được chú trọng, đổi mới. Toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tập trung chỉ đạo và thực hiện, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn và từng bước kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt về PCCC đối với công trình xây dựng. Tính từ năm năm 1986 đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC đã thực hiện thẩm duyệt về PCCC 102.182 dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới. Như vậy, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, số lượng các dự án, công trình được thẩm duyệt về PCCC cũng tăng lên tương ứng. Cùng với số lượng công trình được thẩm duyệt tăng lên thì chất lượng thẩm duyệt không những đảm bảo theo yêu cầu tiêu chuẩn mà trong quá trình thẩm duyệt, nghiệm thu lực lượng Cảnh sát PCCC còn hướng dẫn, chỉ dẫn cho chủ đầu tư, đơn vị thiết kế về những giải pháp, đồng thời kiến nghị khắc sửa đổi thiết kế thi công hàng chục vạn thiếu sót vi phạm quy định, tiêu chuẩn về PCCC đưa giải pháp phòng ngừa cháy ngay từ khi thiết kế công trình. Điển hình là khi thẩm duyệt về PCCC Trạm biến áp 500KV của công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Cục Cảnh sát PCCC kiên quyết yêu cầu thực hiện xây tường ngăn giữa 7 máy biến áp (nhà thiết kế và chủ đầu tư chỉ muốn xây dựng tường ngăn cháy bao quanh 7 máy). Ngày 25/4/2000, sét đánh gây cháy, nổ 1 trạm biến áp làm phun dầu ra xa hơn 20 mét gây cháy lớn nhưng do có tường ngăn cháy từng máy nên không cháy lan sang 6 máy biến áp khác (mỗi máy trị giá khoảng 1,2 triệu đôla). Trực tiếp bám sát chỉ đạo thẩm duyệt một số công trình trọng điểm của quốc gia như: Công trình nhà Quốc hội đã tham mưu cho Bộ có Kế hoạch bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình thi công, nghiệm thu công trình và các kỳ họp Quốc hội (C66 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Phòng Thẩm duyệt về PCCC được Bộ Xây dựng tặng Giấy khen); công trình nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn...
 
Đáng chú ý, nhằm nâng cao chất lượng hệ thống PCCC, tăng cường các điều kiện thoát nạn cho công trình xây dựng, lực lượng PCCC đã tham mưu, đề xuất bổ sung trong Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về kinh doanh dịch vụ PCCC. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phải có bảo đảm điều kiện về con người, cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh.
Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC luôn được coi trọng và đẩy mạnh, hầu hết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác thẩm duyệt đều được cắt giảm về thời gian thực hiện cũng như hồ sơ, tài liệu... Bên cạnh đó, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu và quản lý, sử dụng phí thẩm duyệt về PCCC.
 
Trong công tác chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động xây dựng mới, chỉnh lý bổ sung các bài chiến thuật chữa cháy; các phương pháp, biện pháp chữa cháy đối với các cơ sở, dây chuyền công nghệ mới  như: chiến thuật chữa cháy đối với các cơ sở chế biến, chuyền tải dầu mỏ, khí đốt; chiến kỹ thuật chữa cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, và các cơ sở sản xuất kho tàng có qui mô lớn; nhà cao tầng, nhiều tầng, …xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị PCCC mới phù hợp với thực tế. Công tác xây dựng và thực tập phương án chữa cháy luôn được nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện hơn. Từ phương án chữa cháy đã nghiên cứu xây dựng phiếu chiến thuật chữa cháy, trong đó thể hiện những nội dung cơ bản nhất, cần thiết nhất khi chữa cháy ở cơ sở và được tổ chức sử dụng có hiệu quả. Đã xây dựng và tổ chức diễn tập hàng chục phương án xử lý các tình huống cháy, nổ lớn có sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện của các ngành, quân đội và nhiều địa phương. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã tập trung khắc phục tình trang thiếu chiến sỹ chữa cháy và tổ chức khoa học, hợp lý công tác thường trực sẵn sang chiến đấu. Hàng năm, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phối hợp với lực lượng cơ sở dân phòng và các lực lượng kịp thời cứu chữa nhiều vụ cháy lớn, nguy hiểm, hạn chế được thiệt hại mang lại hiệu quả tốt như: Vụ chữa cháy các kho đạn ở Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Quảng Nam, Đà Nẵng; vụ chữa cháy tàu trên sông Cửu ở Cẩm Phả (Quảng Ninh); các vụ chữa cháy chợ Vinh (Nghệ An), chợ Sắt (Hải Phòng); vụ chữa cháy bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) đã bảo vệ an toàn khu nhà bệnh nhân, Vụ cháy tại chung cư JSC 34, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà
Nội, vụ cháy cây xăng 2B Trần Hưng Đạo, Hà Nội… Chỉ tính riêng hiệu quả công tác chữa cháy, hàng năm lực lượng Cảnh sát PCCC đã cứu được lượng tài sản khoảng 2-3 nghìn tỷ đồng, đã trực tiếp cứu và tổ chức thoát nạn cho hàng trăm người.
 
Lực lượng Cảnh sát PCCC đã từng bước tham mưu, và tổ chức thực hiện tốt công tác cứu nạn, cứu hộ. Đã tham mưu để Chính phủ, Bộ Công an ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC gồm Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; Thông tư số 65/2013/TT-BCA, ngày 26/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg. Đã tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về công tác cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng Cảnh sát PCCC làm công tác cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn. Trong những năm gần đây lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH các địa phương đã tổ chức thường trực, tham gia xử lý các sự cố tai nạn cứu nạn, cứu hộ xảy ra trên địa bàn quản lý khi có yêu cầu, được dư luận xã hội đánh giá cao.
 
Công tác xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Qua sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg (2011-2015) và 03 năm thực hiện Quyết định 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2012-2015), tổ chức bộ máy lực lượng Cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ ngày càng được kiện toàn, bố trí hợp lý. Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an được nâng cấp trực thuộc Bộ; thành lập mới 20 Cảnh sát PCCC (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên). Trong 05 năm qua, đã thành lập 85 đội chữa cháy và 37 đội Cảnh sát CNCH (tăng 3,86 lần so với giai đoạn 2006 - 2010). Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an các tỉnh khác đều được tăng cường về biên chế. Quân số toàn lực lượng Cảnh sát PCCC tăng 10.022 người (tương ứng 135,3%) so với năm 2010, trong đó có 160 cán bộ chiến sĩ chuyên trách làm công tác cứu nạn, cứu hộ và 1.589 cán bộ chiến sĩ làm công tác cứu nạn, cứu hộ kiêm nhiệm. Qua đó, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC và thường trực cứu nạn, cứu hộ.
 
Công tác nghiên cứu KH - CN PCCC đã đạt được những kết quả quan trọng, gần 30 năm qua Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã và đang tổ chức nghiên cứu 38 đề tài(8 đề tài cấp Bộ, 30 đề tài cấp cơ sở) và tại các địa phương đã chủ trì nghiên cứu 45 đề tài khoa học (13 đề tài cấp tỉnh, Bộ và 32 đề tài cấp sơ sở). Ngoài ra, đã cử hàng trăm lượt cán bộ tham gia nghiên cứu nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở do các Bộ ngành chủ trì.  Nghiên cứu xây dựng mới, soát xét sửa đổi và ban hành 59 quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn PCCC thuộc các lĩnh vực, ngành kinh tế trọng điểm. Đã phối hợp với các cơ quan hữu quan của Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Khoa học Công nghệ xây dựng mới, rà soát, bổ sung chỉnh lý 12 tiêu chuẩn PCCC, đề xuất sửa đổi, thay thế 03 tiêu chuẩn không còn phù hợp với thực tế. Lực lượng Cảnh sát PCCC các địa phương, trực tiếp tổ chức thực hiện 45 đề tài NCKH, trong đó có 21 đề tài cấp tỉnh, Bộ, 24 đề tài cấp cơ sở. Kết quả của nhiều đề tài nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn trong công tác PCCC và được đánh giá cao như: đã tiến hành nghiên cứu sử dụng hỗn hợp bụi nước và khói thuốc nổ của bom napan để chữa cháy vụ cháy Mỏ than Ngọc Kinh (Đà Nẵng); nghiên cứu biện pháp PCCC tại các lò sấy mủ cao su kiểu Malaysia tại tỉnh Sông Bé (nay thuộc tỉnh Bình Phước); nghiên cứu chế tạo và sản xuất bình bọt, bình bột chữa cháy; nghiên cứu chế tạo lăng phun nước chữa cháy cầm tay đa tác dụng L51-01-C23; nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp và phương án PCCC cụm Khu công nghiệp dầu khí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghiên cứu giải pháp PCCC đối với Chợ - Trung tâm thương mại; nghiên cứu hệ thống chữa cháy đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước; nghiên cứu sự ảnh hưởng khí hậu đến công tác PCCC ở Việt Nam…
 
Công tác đầu tư trang bị phương tiện PCCC và CNCH: Tính từ năm 1991 về trước, toàn bộ phương tiện chữa cháy trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC do Liên Xô và Cộng hòa dân chủ Đức viện trợ không hoàn lại, trung bình mỗi năm 20 xe chữa cháy, 20 máy bơm, 20.000 mét vòi chữa cháy và một số trang thiết bị chữa cháy khác. Từ sau năm 1991 đến nay, toàn bộ việc đầu tư trang bị phương tiện PCCC và CNCH nước ta phải tự lo. Tuy nhiên, mức đầu tư kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC còn hạn chế và công tác trang bị phương tiện chữa cháy gặp nhiều khó khăn, có năm, cả lực lượng Cảnh sát PCCC chỉ được cấp 900 triệu đồng để đầu tư, trang bị phương tiện PCCC. Trước thực trạng như vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tham mưu cho Bộ Công an đề xuất Chính phủ cho phép  xây dựng và triển khai một số dự án sử dụng ngân sách của nhà nước, đồng thời thực hiện một số dự án vay vốn ưu đãi của nước ngoài để đầu tư cho hoạt động PCCC như dự án “Đầu tư nâng cấp phương tiện chữa cháy” trị giá 130 tỷ đồng; dự án “Đầu tư trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng CSPCCC từ năm 2007 đến năm 2015” trị giá hơn 500 tỷ đồng.  Các Bộ, ngành và địa phương cũng đã quan tâm đến việc đầu tư cho hoạt động PCCC nói chung và trang bị phương tiện chữa cháy nói riêng. Đến nay có 42 địa phương đầu tư gần 400 tỷ đồng, trang bị thêm gần 100 xe chữa cháy, 136 máy bơm, 12 xe thang, 2 xe cứu nạn, cứu hộ và nhiều phương tiện chữa cháy khác; xây dựng, cải tạo một số doanh trại, tạo thêm nguồn nước chữa cháy…
Trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC và CNCH: Từ năm 1993 đến nay, C66 được Bộ cho phép thực hiện một số dự án đầu tư trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ sử dụng nguồn vốn ODA hỗ trợ phát triển của Chính phủ các nước: Pháp, Áo, Phần Lan, Nhật Bản, ... Số phương tiện thiết bị nhập về theo các dự án đã được cấp cho các địa phương đưa vào sử dụng, góp phần giải quyết khó khăn về trang bị phương tiện PCCC.
 
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website