Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng*

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và có bài phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu quan trọng của đồng chí Trần Quốc Vượng.

Nhìn lại năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế ngày càng được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả rất quan trọng, được nhân dân đồng tình, tin tưởng và ủng hộ. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia, vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Trong thành tích chung đó, có đóng góp rất quan trọng của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Về kết quả công tác năm 2019 và 4 năm 2016 - 2019

Nhìn lại những năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt 5 kết quả nổi bật:

Một là, đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu và triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác tổ chức xây dựng Đảng; chuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014, của Bộ Chính trị khóa XI, Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tham mưu giúp Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; tham mưu, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các cấp theo đúng tiến độ, có đổi mới, cải tiến và từng bước nâng cao chất lượng.

Hai là, làm tốt công tác nghiên cứu, bám sát tình hình, sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng; tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương ban hành 3 nghị quyết, 1 quy định; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 66 chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn... về tổ chức xây dựng Đảng. Các văn bản trên đã cụ thể hóa toàn diện các chủ trương, giải pháp về công tác xây dựng Đảng đề ra trong Đại hội XII của Đảng; tháo gỡ, giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đến nay, các chủ trương, giải pháp đó đã và đang đi vào cuộc sống, có kết quả tốt.

Ba là, đã chú trọng khâu tổ chức thực hiện và tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, sớm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với những kết quả nổi bật.

Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tiến hành kiên quyết, kiên trì với nhiều biện pháp đồng bộ, mạnh mẽ, toàn diện và từng bước có chuyển biến quan trọng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị: Đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, tăng cường phân cấp, giảm số lượng cấp phó, giảm bộ phận phục vụ gắn với xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Sau 2 năm thực hiện, bước đầu đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện, giảm hơn 15 nghìn cấp trưởng, cấp phó các cấp; giảm hơn 236 nghìn (6,58%) biên chế công chức, viên chức so với năm 2015; đang khẩn trương sắp xếp giảm 5 đơn vị hành chính cấp huyện, 556 đơn vị hành chính cấp xã. Đây là công việc khó, nhiều năm trước đây không thực hiện được. Kết quả trên mới chỉ là bước đầu, nhưng rất quan trọng, để khẳng định rằng, khi đã có chủ trương rõ, biện pháp đúng và với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và cơ quan tham mưu, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.

Đã bám sát 2 trọng tâm, 5 đột phá của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ cho trước mắt và lâu dài: Đã tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nhất là xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Quy trình công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, chặt chẽ hơn; đồng thời, phát huy trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, thành viên cấp ủy, lãnh đạo và người đứng đầu. Chú trọng xây dựng cơ chế để đổi mới đánh giá cán bộ; thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; chủ động trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, chúng ta đang đi đúng hướng và có hiệu quả, tác động tích cực đến công tác lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền” bước đầu được kiềm chế, ngăn chặn.

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương, Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, đã cụ thể hóa một bước nội dung xây dựng Đảng về đạo đức mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Việc nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao cấp, người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và trong xã hội; có tác dụng tích cực để đẩy mạnh xây dựng Đảng về phẩm chất đạo đức và nâng cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong công tác và trong cuộc sống.

Bốn là, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử từ đầu nhiệm kỳ đến nay bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công tâm, công bằng hơn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ được coi trọng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đổi mới cả nội dung và hình thức, gắn với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, tranh thủ tối đa các nguồn lực trong hợp tác quốc tế. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng và thực hiện nghiêm túc, bài bản hơn, nhất là về nắm tình hình và vấn đề chính trị hiện nay. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên đạt được kết quả đáng khích lệ. Công tác kết nạp đảng viên được coi trọng hơn về chất lượng, từng bước khắc phục tình trạng chạy theo số lượng. Tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng và Giải báo chí toàn quốc mang tên “Búa liềm vàng” ngày càng thực chất, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Năm là, đã nỗ lực rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đã giảm được nhiều phòng, ban, số lượng lãnh đạo các cấp và giảm khoảng 8% biên chế so với năm 2015. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; chuẩn hóa các quy định, quy trình gắn với cải cách thủ tục hành chính; phân định rõ trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực trong công tác cán bộ.

Nhìn tổng thể, 4 năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào những thành tựu chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được rất đáng ghi nhận, chúng ta cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Một số vấn đề cần nhấn mạnh, lưu ý:

Hiện nay, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ chưa được như mong muốn. Những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên trước sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị kết quả chưa cao.

Việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị có nơi, có lúc chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ, còn có biểu hiện chủ quan, nóng vội hoặc thụ động, trông chờ, ỷ lại, cầu toàn.

Quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ thời gian qua đã từng bước được đổi mới, hoàn thiện, bảo đảm chặt chẽ hơn, song cũng cần lưu ý để có thể tinh giản, cải tiến hơn nữa, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm thời gian và công sức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch ở các địa phương vừa qua còn thiếu sự thống nhất về nội dung và cách tổ chức thực hiện. Công tác tham mưu, ban hành chính sách cán bộ chưa được quan tâm đúng mức, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

Qua kết quả tham mưu của ngành cho thấy, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận mặc dù được quan tâm hơn, nhưng hiệu quả chưa cao; công tác nắm tình hình, năng lực nghiên cứu, dự báo có mặt còn hạn chế.

Kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong 4 năm qua đã cho chúng ta nhiều kinh nghiệm, cách làm mới có hiệu quả và cũng thấy rõ những hạn chế, bất cập, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, có tư duy đổi mới, sáng tạo và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2020), 75 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020); cũng là năm mà ngành tổ chức xây dựng Đảng kỷ niệm tròn 90 năm Ngày truyền thống và nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, cần phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy có những giải pháp kịp thời, phù hợp để thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Báo cáo đã nêu; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trước hết là công tác nhân sự.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ tới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, hiệu quả công tác cụ thể. Người được giới thiệu tham gia cấp ủy phải toàn tâm, toàn ý với công việc của Đảng, của Nhà nước, đoàn thể; đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân trên hết. Chúng ta không chấp nhận mọi biểu hiện cục bộ, bè phái, “vận động” trong quá trình giới thiệu, bầu cử. Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên in-tơ-nét, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Việc chuẩn bị nhân sự, phải căn cứ vào các quy định của Trung ương, tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực sự phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự; lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, “vừa hồng, vừa chuyên” tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới.

Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, cần tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận đúng đắn, kịp thời về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi có vấn đề phức tạp, nhất là mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Ở đây, cần đặc biệt nhấn mạnh đến việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới, vì đây là chuẩn bị nhân sự cơ quan lãnh đạo, người lãnh đạo, người đứng đầu của các cấp, các ngành. Chỉ có đội ngũ cấp ủy đủ tiêu chuẩn mới đủ khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng trong nhiệm kỳ tới. Lịch sử phát triển của Đảng, thực tiễn vừa qua đã tiếp tục khẳng định, cán bộ là nhân tố quyết định.

Thứ hai, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần đặc biệt lưu ý tham mưu cho cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính (xã, phường, huyện) theo Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm các điều kiện cần thiết, thuận lợi để tiến hành đại hội đảng bộ ở các đơn vị sau sáp nhập theo đúng tiến độ quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; tập trung ngăn chặn và đẩy lùi bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Có giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả việc nêu gương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và tăng cường giám sát việc thực hiện, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nêu gương trong công tác nhân sự (thấy mình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn cấp ủy, phải tự nguyện xin không tham gia cấp ủy khóa tới).

Đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục cho được cả hai khuynh hướng chủ quan, nóng vội hoặc thụ động, trông chờ. Việc gì chủ trương đã rõ thì phải kiên quyết làm. Việc gì chủ trương làm thí điểm thì phải chờ có kết quả thí điểm mới quyết định. Tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phân cấp, phân quyền, thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong quá trình thực hiện cần tích cực nghiên cứu, tham mưu kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là khi thực hiện thí điểm một số mô hình mới.

Thứ ba, tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và của Nhà nước về tổ chức, cán bộ. Làm tốt chức năng tham mưu về công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài; giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Có cơ chế phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp và đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cần sớm tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ tư, bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để tiếp tục cụ thể hóa thành khung chương trình đào tạo, tăng cường huy động các nguồn lực để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả trong và ngoài nước. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Quan tâm đầu tư thích đáng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận về tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc.

Thứ năm, tiếp tục củng cố, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng theo phương châm đã đề ra là “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”; đồng thời, tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo quyết tâm mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2020. Đối với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đề nghị các đồng chí bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành tổ chức xây dựng Đảng chăm lo xây dựng lực lượng, không ngừng nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu và tính chiến đấu của người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Đất nước ta sắp đi qua năm 2019 - một năm đầy ắp các sự kiện sôi động, rất đáng tự hào với nhiều dấu ấn tốt đẹp. Năm 2020 sắp tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản song khó khăn, thách thức còn nhiều, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và ngành tổ chức xây dựng Đảng còn rất nhiều việc phải làm, phải hoàn thành để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng trong toàn quốc nhất định sẽ phát huy kết quả đạt được và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục rèn luyện về mọi mặt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả năm 2020 cao hơn năm 2019, xứng đáng hơn nữa với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

TRẦN QUỐC VƯỢNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Nguồn Tạp chí Cộng sản

 

* Đầu đề do Tạp chí Cộng sản đặt   

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website