Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Xây dựng và phát triển lý luận xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới”
Đề tài “Xây dựng và phát triển lý luận XDLL CAND trong tình hình mới” là công trình đầu tiên trong ngành Công an nghiên cứu hoàn chỉnh về các vấn đề thuộc lý luận XDLL CAND. Đề tài đã làm rõ được nội dung, cấu trúc lý luận XDLL CAND, bao gồm hệ thống các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, quy trình, nội dung, biện pháp; đặc biệt là xây dựng được nội dung, nội hàm các thuật ngữ trên lĩnh vực XDLL CAND, giúp ích cho công tác nghiên cứu và giảng dạy trong các trường CAND. Từ tổng kết thực tiễn công tác XDLL CAND, Ban chủ nhiệm Đề tài đã phát hiện và chỉ ra những nội dung cần hoàn thiện, những vấn đề cần bổ sung, phát triển để định hướng nghiên cứu trong thời gian tới, chỉ ra những giải pháp nhằm hoàn thiện, phát triển lý luận XDLL CAND.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu.
 
Bố cục Đề tài gồm 3 chương, với 6 nội dung chính là: (1) Lý luận về Đảng lãnh đạo CAND, xây dựng Đảng và các tổ chức quần chúng trong CAND; (2) Lý luận về xây dựng tổ chức bộ máy CAND; (3) Lý luận về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực CAND, khái quát nội dung lý luận trên các lĩnh vực cán bộ và công tác cán bộ trong CAND, giáo dục đào tạo trong CAND, chế độ, chính sách trong CAND, bảo vệ chính trị nội bộ CAND; (4) Lý luận về chính trị tư tưởng và công tác chính trị tư tưởng trong CAND; (5) Lý luận về xây dựng tiềm lực vật chất CAND; (6) Lý luận về quản lý nhà nước trong XDLL CAND.
 
Các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp Bộ trọng điểm đã tham gia các ý kiến phản biện sôi nổi với nhiều nội dung khác nhau về lý luận XDLL CAND; nhưng đều nhất trí đánh giá, Đề tài đã hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu đề ra; sử dụng phương pháp nghiên cứu hợp lý, triển khai đúng hướng, tổng kết, xây dựng hệ thống lý luận trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác XDLL CAND. Toàn bộ nội dung lý luận được bắt nguồn và xây dựng trên cơ sở thực tiễn, do vậy nội dung đảm bảo tính khoa học, biện chứng. Những giải pháp đưa ra cũng xuất phát từ thực tiễn và căn cứ vào định hướng của Đảng, của Bộ Công an về công tác nghiên cứu lý luận, do vậy mang tính khả thi cao. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá Đề tài đạt loại xuất sắc với số phiếu tán thành 100%.
 
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi nghiệm thu.
 
Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, việc nghiên cứu và triển khai Đề tài là một việc làm cần thiết và rất kịp thời. Trên cơ sở nội dung của Đề tài này, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu những vấn đề cụ thể hơn, đặc biệt là nghiên cứu những vấn đề còn chưa được thống nhất về nhận thức; nghiên cứu dự báo những vấn đề tác động đến công tác XDLL CAND trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng để phục vụ tốt cho mục tiêu XDLL CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu, sau buổi nghiệm thu, cơ quan chủ trì xây dựng Đề tài cần bổ sung các ý kiến góp ý tham gia, hoàn thiện để in thành tài liệu phục vụ công tác giảng dạy tại các trường CAND./.
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website