Học viện Chính trị Công an nhân dân với công tác dân vận của Đảng

Tháng 10/1999, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15/10/1930 là Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng và ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân chính là cội nguồn của sức mạnh. Vì vậy, Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc và là nguồn sức mạnh của Đảng ta từ ngày thành lập đến nay. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn xác định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Do đó, dân vận không chỉ là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của tất cả các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là đối với lực lượng Công an nhân dân - lực lượng được coi là thanh bảo kiếm tin cậy của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, là lực lượng có khả năng thuyết phục và cảm hóa nhân dân. Vì thế, công tác dân vận cũng chính là một trong những biện pháp nghiệp vụ quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, quyết định không nhỏ đến thắng lợi của lực lượng Công an nhân dân.

Học viện Chính trị Công an nhân dân là môi trường nghiên cứu, rèn luyện, bồi dưỡng và đào tạo Công an nhân dân. Ý thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, từ khi thành lập đến nay, Học viện luôn coi công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với sự phát triển chung của Học viện.

Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019), để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tăng cường triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về công tác dân vận cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ như: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28, ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới”; Kế hoạch số 56-KH/ĐUCA ngày 24/7/2007 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng CAND giai đoạn 2017-2020”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 68/KH-BCA-V28 ngày 06/4/2018 của Bộ Công an về thực hiện Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP, ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền” trong lực lượng CAND...Đồng thời cụ thể hóa các nội dung dân vận cho phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn công tác giảng dạy, nghiên cứu của Học viện; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính tr, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các chương trình, hành động thiết thực, cụ thể. Trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, Học viện đã quan tâm quán triệt các đơn vị khoa, bộ môn kịp thời, chủ động lồng ghép, cụ thể hóa các nội dung dân vận vào bài giảng; chỉnh lý, bổ sung, sửa đổi hệ thống giáo trình, tập bài giảng về dân vận và các tài liệu phục vụ dạy học liên quan đến vận động quần chúng đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn đồng thời làm tốt công tác phối hợp với Công an các địa phương trong việc đưa sinh viên các khóa D1, D2, D3, D4  đi thực tế, thực tập tại địa bàn các xã như: xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ...Thông qua quá trình thực tập, thực tế, học viên đã có nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, vận động, thuyết phục nhân dân góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Học viện đồng thời tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Công an nhân dân với nhân dân./.

 

Phạm Thị Mai Hiên - T29

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website