Xây dựng đội ngũ trí thức Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Sáng 11/7/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ trí thức Công an nhân dân (CAND) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Đối với lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng CAND nói riêng, Đảng ta đã khẳng định “Đội ngũ trí thức trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh là lực lượng nòng cốt để xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trí thức CAND là một bộ phận của đội ngũ trí thức Việt Nam, do vậy, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nghị quyết, đề ra các chương trình, kế hoạch và thể chế hóa thành các quy định để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức CAND. Trong những năm qua, đội ngũ trí thức Công an đã có nhiều cống hiến và đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Vai trò và vị thế của đội ngũ này ngày càng được khẳng định, được các cấp lãnh đạo ghi nhận với những “sản phẩm” tham mưu có hàm lượng trí tuệ cao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, đội ngũ trí thức CAND hiện nay còn chưa đáp ứng được về số lượng, thiếu các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực, chưa có nhiều tập thể khoa học mạnh, có uy tín ở trong nước và quốc tế. Đây là một trong những nguyên nhân kìm hãm và làm giảm khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức CAND đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian qua. Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ trí thức CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” được tổ chức nhằm hoàn thiện, bổ sung những vấn đề cơ bản về đội ngũ trí thức CAND và công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong CAND gắn với thời kỳ nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với chủ đề trên, tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, phân tích, làm rõ vai trò, đóng góp của đội ngũ trí thức CAND đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; chỉ rõ những kết quả đạt được trong việc xây dựng và phát triển, đào tạo, sử dụng đội ngũ tri thức CAND trong thời gian qua; chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, những thách thức và yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ trí thức trong thời gian tới; định hướng, giải pháp xây dựng, phát triển, đào tạo, sử dụng, đãi ngộ và trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của nước ta trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã nhận được hơn 60 báo cáo từ các đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an. Các báo cáo đã tập trung luận giải, làm rõ nhiều vấn đề cơ bản về đội ngũ trí thức CAND và công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức CAND trong thời gian qua cũng nhưng đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, để tiếp tục phát huy và xây dựng đội ngũ trí thức CAND đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, Công an các đơn vị, địa phương, nhất là cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải nhận thức đầy đủ về đặc trưng, những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và an ninh phi truyền thống; nhận thức đúng đắn và yêu cầu về phát triển nhân lực, vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của xã hội và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Tập trung đầu tư phát triển các học viện, trường CAND trở thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ trí thức CAND.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng lưu ý, trong công tác đào tạo, các học viện, các trường cần kết nối với nhu cầu của xã hội, coi trọng đào tạo kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật; kịp thời xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống cơ chế chính sách và tạo môi trường thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Bản thân đội ngũ trí thức cần phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trau dồi tri thức, nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng./.

Nguồn Cổng Thông tin điện tử BCA

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website