• Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy đảng những phần tử cơ hội chính trị

  Những kẻ cơ hội chính trị gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp cách mạng của dân tộc và uy tín của Đảng, xâm hại tới lợi ích của quần chúng nhân dân cũng như làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Vì thế, đấu tranh loại bỏ những phần tử cơ hội chính trị là trách nhiệm của các tổ chức đảng, đồng thời có sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân.

 • Một số vấn đề về kiểm soát quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay

  Ở đâu có quyền lực thì ở đó có yêu cầu kiểm soát quyền lực với vai trò như một công cụ điều tiết, bảo đảm cho quyền lực được sử dụng hợp lý, hiệu quả. Trong lĩnh vực chính trị, vấn đề kiểm soát quyền lực càng có ý nghĩa quan trọng, bởi vì nó liên quan đến lợi ích sống còn của một dân tộc, sự bền vững của một quốc gia, sự tồn vong của một chế độ. Trong bài viết này, chúng tôi xin được trao đổi ý kiến về thực trạng kiểm soát quyền lực chính trị ở Việt Nam xét theo hai bình diện: Nhận thức, chính sách và hiệu quả thực tế.

 • Đại hội XIII của Đảng: Bước phát triển ngoạn mục của nền kinh tế sau 35 năm đổi mới

  35 năm kể từ khi thực hiện đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển ngoạn mục. Từ chỗ là một nước nghèo, lạc hậu, thiếu ăn, Việt Nam đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều ngày càng phát triển, góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước.

 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần bảo vệ tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân

  Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật đảng, trong suốt quá trình lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân (CAND), Ðảng ủy Công an Trung ương luôn chú trọng công tác này và xác định đây là giải pháp hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm cho lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

 • Đổi mới tư duy phát triển để tạo bước bứt phá của đất nước trong giai đoạn mới

  Mọi công cuộc đổi mới đều bắt đầu từ đổi mới tư duy. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng năm 1986 cũng bắt đầu từ phải đổi mới tư duy

 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần người dân tham gia

  Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá. Chúng sử dụng tất cả những công nghệ mới để chống phá một cách rất tinh vi nên cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ và với sự tham gia của tất cả mọi chúng ta trong mặt trận tư tưởng lý luận.

 • Nhân tố bảo đảm thành công đại hội, vận mệnh của Đảng và tiền đồ đất nước

  Với mỗi kỳ Đại hội Đảng, công tác văn kiện và nhân sự là 2 nội dung quan trọng nhất. Trong đó, việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của đại hội và việc triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của đại hội.

 • Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

  Ngày 27/01/2021, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) dự Đại hội XIII của Đảng, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn đại biểu đã có bài phát biểu tham luận với chủ đề “Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, tại ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội.

 • Đoàn kết và dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết và dân chủ là những vấn đề đặc biệt quan trọng mà mọi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện. Đoàn kết và dân chủ có mối liên hệ mật thiết với nhau: Đoàn kết thật sự mới có dân chủ và thực hành dân chủ là nền tảng vững chắc để xây dựng đoàn kết trong Đảng, là hạt nhân, động lực để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Một số bài học về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế

  Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết cách mạng, khoa học đã chỉ ra tính tất yếu và quy luật vận động phát triển của lịch sử xã hội loài người, cung cấp hệ thống lý luận và phương pháp luận khoa học đúng đắn để nhận thức đúng thế giới và cải tạo thế giới; là “kim chỉ nam” cho hoạt động của các đảng cộng sản trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ ách áp bức, bóc lột, giành lấy chính quyền về tay nhân dân lao động và xây dựng xã hội mới-xã hội cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới

 • Cương lĩnh 2011 - ngọn cờ lý luận dẫn dắt dân tộc vững vàng trên con đường đổi mới

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng không chỉ tiếp tục khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà còn bao hàm những nội dung mới, phù hợp với những xu thế lớn của thời đại; đề ra mục tiêu, phương hướng và định hướng lớn phát triển đất nước. Sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh, đất nước đã đạt được thành tựu to lớn; qua đó càng khẳng định tính đúng đắn, toàn diện của Cương lĩnh.

 • Lực lượng Công an nhân dân chủ động, sáng tạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

  Trong những năm gần đây, Đảng ta đã đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi đó là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 • Về một số nội dung đối ngoại trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Trên tinh thần nhằm làm rõ thêm những nhận thức mới về các vấn đề lớn có thể tác động đến việc xác lập những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên lĩnh vực đối ngoại trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, bài viết đề cập đến ba nội dung về đối ngoại trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: đánh giá xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển; hội nhập quốc tế; nội dung về “nền ngoại giao hiện đại”.

 • Lực lượng CAND chủ động bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ sớm, từ xa, trên phạm vi cả nước, “kiên quyết không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra bất cứ sơ suất nào” đã được lực lượng Công an nhân dân (CAND) quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

 • Lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ vai trò và sự lãnh đạo của Đảng

  Trong suốt 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò lãnh đạo của Đảng, luôn được Đảng, Nhà nước tin cậy giao đảm nhiệm những trọng trách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công tác bảo vệ Đảng.

Xem nhiều nhất

Liên kết website