• Những giá trị chung của nhân loại và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

  Trước thềm Đại hội XIII của Đảng có quan điểm cho rằng: "Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vẫn như cũ, vẫn bảo thủ, thiếu sự đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận những giá trị chung của nhân loại". Đây là một quan điểm hoàn toàn sai trái, cố tình xuyên tạc, phủ nhận những điểm mới, những nội dung mới được bổ sung vào đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận, thực tiễn những năm đổi mới vừa qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Bài viết xin làm rõ những luận cứ để phê phán quan điểm sai trái trên.

 • Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội lần thứ XIII của Đảng

  Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo… Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới

 • Việt Nam thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng - Kết quả và những vấn đề đặt ra

  Khi tham nhũng đang trở thành một thách thức mang tính toàn cầu, việc Việt Nam tham gia Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng là chủ trương đúng đắn, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng. Qua chặng đường hơn 10 năm, việc đánh giá toàn diện về kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong thực thi Công ước là rất cần thiết, tạo cơ sở đề xuất những giải pháp phù hợp để việc thực thi Công ước không chỉ dừng lại ở cam kết, mà còn thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của nước ta trong thời gian tới.

 • Nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020: Kết quả, bài học kinh nghiệm và định hướng thời gian tới

  Nhìn lại gần 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, mặc dù còn những hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực lớn và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tô đậm thành tựu của gần 35 năm đổi mới với những bước tiến vượt bậc trên nhiều lĩnh vực; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng thật sự trong sạch, vững mạnh

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đặc biệt việc củng cố và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Người nhấn mạnh “Đoàn kết là sức mạnh nhất của ta”, là then chốt của thành công, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công’’

 • Đảng lãng đạo Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

  Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, 75 năm qua, Công an nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong các thời kỳ, sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong công tác, chiến đấu của Công an nhân dân.

 • Việt Nam kết hợp thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản

  TTXVN (Moskva) - Với bài viết nhan đề “Việt Nam kết hợp thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản” trên trang Realist, Tiến sĩ Lịch sử, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia St.Petersburg, ông Vladimir Kolotov đã phân tích những điểm chính trong thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Điểm mới cơ bản trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng

  Thực hiện chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, xin ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Dự thảo báo cáo chính trị đã được công bố rộng rãi.

 • Thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung hiến định: Đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình

  Hiến pháp năm 2013 đã hiến định: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân đã được thể chế hóa, cụ thể hóa trong nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước. Điều này góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện kiểm soát, giám sát quyền lực trong điều kiện mới.

 • Mục tiêu phát triển đất nước - tầm nhìn của Đảng

  Ở nước ta, Đại hội Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại không chỉ của Đảng, mà của cả đất nước. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng cầm quyền, Đại hội Đảng xác định những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội

 • Lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế

  Lợi ích quốc gia - dân tộc là vấn đề tối hệ trọng của mỗi quốc gia trong hoạch định, thực thi chiến lược, chính sách phát triển, bảo vệ đất nước và hợp tác quốc tế. Ngày nay, lợi ích giữa các quốc gia ngày càng đan xen trên cơ sở vừa hợp tác, vừa cạnh tranh quyết liệt trong cục diện thế giới mới với các xu thế lớn là toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; hòa bình, hợp tác và phát triển, song cũng chứa đựng bất ổn, xung đột dưới nhiều hình thức, phức tạp

 • Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng. Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, trước hết, mỗi tổ chức đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc thiêng liêng: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”(1).

 • Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước

  Trong tình hình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta đang phải đối diện với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra hết sức phức tạp cả về quy mô lẫn tính chất, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất trong nước, gây thất thu ngân sách, thiệt hại đối với doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng. Vì vậy, tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại là một nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay.

 • Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị CAND trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.

 • Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh tổng hợp của quốc gia - dân tộc sau gần 35 năm đổi mới

  Cơ đồ của đất nước ngày nay có được là thành quả quý báu được xây đắp nên bởi lớp lớp các thế hệ mà chúng ta phải trân trọng và có trách nhiệm gìn giữ, phát huy. Cơ đồ đó tạo ra tiềm lực mới, uy tín mới, sức mạnh mới, niềm tin mới, khát vọng mới, hướng đến sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Xem nhiều nhất

Liên kết website