< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Chống diễn biến hoà bình

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân

(04/01/2017 - 01:34)
Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là một trong những bài học lớn của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh,động lực chủ yếuvà là nhân tốcó ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắcTổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa