Học viện Chính trị CAND phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2023), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và kỷ niệm 10 năm Ngày công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Học viện Chính trị CAND (25/4/2014-25/4/2024)

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2023), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và kỷ niệm 10 năm Ngày công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Học viện Chính trị CAND (25/4/2014-25/4/2024), ngày 10/6/2022, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua này tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên thuộc Học viện. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị; các tổ chức quần chúng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện.

Phong trào thi đua đặc biệt được tổ chức từ ngày 11/6/2022 đến ngày 25/4/2024, chia làm 02 giai đoạn với 04 đợt thi đua gồm: Giai đoạn thi đua thứ nhất: Từ ngày 11/6/2022 đến ngày 19/5/2023 với mục tiêu “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2023), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)”; Giai đoạn thi đua thứ hai: Từ ngày 20/5/2023 đến ngày 25/4/2023 với mục tiêu “Thi đua lập thành tích kỷ niệm 10 năm Ngày công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Học viện Chính trị CAND (25/4/2014-25/4/2024)”.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phát động đợt thi đua, trong đó yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên của Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung, biện pháp thi đua như: (1) Thi đua học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 384/KH-BCA-X03, ngày 07/9/2021 thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025). Vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức sâu rộng các hoạt động giáo dục truyền thống, tăng cường các hoạt động, việc làm bảo đảm an ninh xã hội, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, thực sự trở thành chỗ dựa của nhân dân; làm tốt hơn nữa các hoạt động tri ân, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng các việc làm thiết thực như xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ vật chất… để toàn dân cùng đồng lòng với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. (2) Xây dựng Đề án phát triển Học viện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự và tinh gọn, phát huy hiệu quả bộ máy của Bộ Công an, quyết tâm đến năm 2030 hoàn thành xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. (3) Thực hiện tốt công tác nghiên cứu lý luận, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát động phong trào “Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên là một cây bút sắc bén bảo vệ Đảng”. Tổ chức Hội thi lý luận chính trị, thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi trong Học viện. Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu, quản lý khoa học. Tập trung nghiên cứu khoa học lý luận chính trị Công an nhân dân phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và nhiệm vụ xây dựng, phát triển Học viện. Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các đề tài khoa học đã đăng ký và đang thực hiện. Đăng ký nghiên cứu mới từ 01 đến 02 đề tài khoa học cấp Nhà nước, ít nhất 05 đề tài khoa học cấp Bộ, 10 đề tài khoa học cấp cơ sở. Tham mưu Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức từ 01 đến 02 hội thảo khoa học cấp Nhà nước, từ 03 đến 05 hội thảo khoa học cấp Bộ. Học viện tổ chức 10 đến 15 hội thảo, tọa đàm khoa học cấp cơ sở trở lên. (4) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp Người chiến sĩ Công an đến các tầng lớp nhân dân; cổ động, quảng bá hình ảnh của Học viện trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Duy trì, đổi mới cảnh quan của Học viện tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. (5) Chủ động triển khai thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu, kế hoạch được Bộ Công an giao. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh đại học chính quy các năm học 2022-2023, 2023-2024. Tổ chức tốt Hội giảng hằng năm và tham gia đạt kết quả cao Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Bộ. Hoàn thành các tiêu chí và các chương trình đào tạo lý luận chính trị; chủ động triển khai tổng kết 05 năm thực hiện đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Tham mưu, đề xuất, thực hiện tốt công tác mở mã ngành đào tạo của Học viện; tiếp tục đào tạo trình độ thạc sĩ Chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để đào tạo trình độ tiến sĩ trong Học viện. (6) Triển khai nghiên cứu, xây dựng phim tư liệu, phòng truyền thống, biên soạn Biên niên sử 10 năm thành lập và phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân. (7) Tổ chức các đợt thi đua, xây dựng, biểu dương các điển hình tiên tiến góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Học viện hướng tới kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ, sự kiện trọng đại của Đất nước, Bộ Công an và của Học viện. Tham mưu, đề xuất các hình thức khen thưởng của Nhà nước, Bộ Công an đối với Học viện, các tập thể, cá nhân thuộc Học viện. Đặc biệt chú trọng thi đua làm tốt việc “Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng” các gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực công tác của Học viện với phương châm “Lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” tạo sự lan tỏa và khí thế thi đua sôi nổi trong Học viện. Phát động phong trào thi đua “Học tập tốt, rèn luyện tốt” trong khối học viên đào tạo chính quy của Học viện. (8) Phát động các hoạt động, phong trào thể dục thể thao; khích lệ đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên rèn luyện thân thể theo gương của Bác Hồ vĩ đại. Tổ chức Giải bóng đá Học viện mở rộng lần thứ 2; Hội thao các môn bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn,… Tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng trong Học viện; các hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng. (9) Tổ chức các hoạt động phát triển “Văn hóa đọc” trong Học viện: Triển lãm, giới thiệu sách; tổ chức giao lưu tác giả, tác phẩm;… (10) Xây dựng Đề án các công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đề án xây dựng tòa nhà Hiệu bộ, Nhà ở cán bộ chiến sĩ, Khu thể thao liên hợp (Nhà thi đấu bóng chuyền, cầu lông, sân bóng đá,…).

Tại buổi lễ phát động, đại diện cán bộ, giảng viên và học viên đã phát biểu hưởng ứng, hứa quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua. Đồng thời, đại diện lãnh đạo phòng chức năng, tổ chức quần chúng phát biểu đã nêu các biện pháp, giải pháp, thể hiện quyết tâm cao trong triển khai thực hiện phong trào thi đua

Đồng chí Giám đốc Học viện tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, toàn thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viện Học viện phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực phấn đấu quyết tâm xây dựng Học viện Chính trị CAND ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Các đồng chí đại biểu tham dự buổi lễ

 

Văn Dũng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website