Công tác nhân sự của Đảng: Hệ trọng với vận mệnh dân tộc và tiền đồ phát triển đất nước

Chỉ còn 2 tuần nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc. Để Đại hội thành công, trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, một trong những việc cần quan tâm đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội.

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

Các kỳ đại hội Đảng thường có nhiều nội dung, nhưng có hai vấn đề quan trọng nhất là văn kiện và công tác nhân sự. Nói đến nhân sự Đại hội XIII của Đảng tức là nói đến công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Đây là công tác có vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt, bởi nó không chỉ gắn với thành công của một đại hội Đảng mà còn có ý nghĩa chiến lược với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước.

Thực tế cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt, vận nước đặt tất cả vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Lênin từng nói: “Hãy cho tôi một tổ chức những người cách mạng, tôi sẽ làm đảo lộn cả nước Nga”. Bác Hồ đã dạy: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Suy cho cùng, cán bộ là khâu quyết định trước hết. Vì cán bộ là người làm ra đường lối, thiết lập nên tổ chức bộ máy, định vị ra cơ chế vận hành của tổ chức bộ máy. Cán bộ cũng là người lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời trực tiếp tổ chức thực hiện để đưa đường lối vào thực tiễn cuộc sống.

Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Trong Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những người thật sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài; còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.

Từ góc độ trên, có thể nói xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc là công việc cực kỳ hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước.

Công tác nhân sự phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Chính vì tầm quan trọng như vậy nên công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung cao độ. Để chuẩn bị tốt các nội dung của Đại hội XIII của Đảng, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập 5 tiểu ban, gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban kinh tế - xã hội, Tiểu ban điều lệ Đảng, Tiểu ban tổ chức và phục vụ Đại hội. Vì tính chất quan trọng của hai nội dung văn kiện và nhân sự đại hội nên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trực tiếp làm Trưởng Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban nhân sự.

Vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương mà hạt nhân là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có tín nhiệm trong Đảng, nhân dân nhưng cũng kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương.

Tiếp đó, trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rất rõ những khuyết điểm mà nếu ai mắc phải thì không thể để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương, cụ thể như sau: (1) Bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. (2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình. (3) Để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. (4) Không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm. (5) Ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín thấp. (6) Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. (7) Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

Như vậy có thể nói, công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị một cách bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là phải vì cái chung, vì cái lớn, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, không được phép vì những động cơ cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, chạy chức, chạy quyền...

Đất nước đang đứng trước những vận hội lớn. Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó có công tác nhân sự với việc lựa chọn được những cán bộ, đảng viên thực sự xứng đáng, có đủ tài, đủ đức, đủ bản lĩnh chính trị vào Ban Chấp hành Trung ương sẽ là cơ sở quan trọng để đất nước tiếp tục phát triển, tiến lên thịnh vượng.

 

Nguồn An ninh thủ đô

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website