Phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân

Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là một căn bệnh nguy hiểm, là hiện tượng tiêu cực đang diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay và còn nhiều diễn biến phức tạp. Nhận định sâu sắc vấn đề này, văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XII nêu rõ: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Tình trạng này làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ (1).

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, trách nhiệm to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ gìn an ninh, trật tự của đất nước, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các địa phương, cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân luôn chú trọng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong công an từng đơn vị, địa phương.

Học viện Chính trị CAND là một trong những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, sau đại học, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng tham mưu, xây dựng lực lượng CAND; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ công an; đào tạo, bồi dưỡng các hệ chức danh lãnh đạo, chỉ huy khác và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo kế hoạch của Bộ Công an; là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND, đào tạo sỹ quan chính trị, những người có đặc thù công việc phải thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với những biểu hiện tiêu cực của xã hội, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Xác định công tác giáo dục, đào tạo là trụ cột chính trong định hướng phát triển, những năm qua, Học viện đã tập trung phát triển đồng bộ các hệ đào tạo, bồi dưỡng. Đối với đào tạo đại học hệ chính quy, học viện đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo 07 khóa tập trung với gần 800 học viên. Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo, hàng năm Học viện đã tổ chức đào tạo các học viên quốc tế, chủ yếu là học viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Số học viên này được đào tạo tập trung cùng với sinh viên đại học hệ chính quy Việt Nam.

Học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân là lực lượng xung kích, sáng tạo, đang phát triển mạnh mẽ về tư duy, thể chất và tinh thần, giàu ước mơ, hoài bão, tinh thần nhiệt huyết, không ngừng học tập, rèn luyện vươn lên hoàn thiện mình về mọi mặt, luôn phấn đấu để trở thành những sỹ quan “vừa hồng vừa chuyên” trong tương lai, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, xứng đáng là người Công an của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tuy nhiên, trước sự thay đổi chóng mặt của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự thâm nhập của các trào lưu văn hóa tư tưởng độc hại, đặc biệt, với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái, thù địch đã và đang tìm mọi cách len lỏi, tác động vào mọi mặt đời sống xã hội, lôi kéo, kích động nhằm tạo ra sự bất ổn về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cộng sản trong học viên, là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm, là cội nguồn nguyên nhân, mầm mống của sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Chính vì vậy, việc chủ động phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong khối học viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm giảm những tác động tiêu cực từ các yếu tố khách quan tới học viên, ngăn chặn kịp thời những mầm mống của sự suy thoái và góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho mỗi học viên.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác này và xác định đây luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong định hướng phát triển giáo dục, đào tạo, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm, chú trọng và quyết tâm thực hiện triệt để công tác phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ học viên theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác này luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, truyền thống cách mạng hào hùng của lực lượng Công an nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho học viên; làm tốt công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng của học viên, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các biểu hiện sai phạm, thoái hóa biến chất trong học viên… Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong khối học viên của nhà trường thời gian quan vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót như: việc chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp trên đôi lúc còn chưa kịp thời, thiếu quyết liệt; nội dung giáo dục chính trị tư tưởng còn mang nặng tính lý luận, chưa bám sát tình hình thực tiễn và đặc điểm của học viên; hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng còn dập khuôn, máy móc, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo; hoạt động kiểm tra, đánh giá đôi khi còn mang tính hình thức; phương pháp quản lý sinh viên còn mang nặng tính mệnh lệnh, bắt buộc, chưa thực sự phát huy được tính chủ động và tự giác của đa số học viên…

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong khối học viên của nhà trường, cần chú trọng tới một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đối với công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các đơn vị trong học viện và đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy quyết định trực tiếp tới chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa những biểu hiện suy thoái của học viên. Để nâng cao chất lượng lãnh đạo, trước hết, các cấp ủy, người đứng đầu đơn vị cần nâng cao nhận thức, xác định công tác phòng, chống suy thoái là một trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay. Cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong học viện cụ thể hóa thành kế hoạch, xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn quá trình học tập, rèn luyện của các học viên.

Hai là, nâng cao nhận thức của học viên trong việc xác định đúng đắn vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đảm bảo thống nhất về mặt nhận thức là yếu tố tiên quyết góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao phó. Tổ chức triển khai đa dạng các biện pháp nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống suy thoái cho học viên. Bản thân mỗi học viên cần tự trang bị cho mình những nhận thức cơ bản về những biểu hiện suy thoái, về công cuộc phòng, chống suy thoái của Đảng và lực lượng CAND, cảnh giác trước những yếu tố tiêu cực từ bên ngoài có thể khiến bản thân sa ngã... qua đó xây dựng được bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, tăng cường và thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên. Trong tình hình hiện nay, khi mà bối cảnh chính trị - xã hội trong nước và quốc tế liên tục có sự biến đổi không ngừng và chứa đựng trong đó những nguy cơ tiềm ẩn có thể tác động xấu tới tình tư tưởng chính trị của học viên thì việc đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một việc làm cấp thiết. Việc đổi mới nội dung phải đảm bảo tính hài hòa, toàn diện, phù hợp với từng loại hình đào tạo, từng đối tượng học viên. Nội dụng giáo dục chính trị, tư tưởng phải gắn liền với thực tiễn, phục vụ nhu cầu công tác về sau của chính các học viên. Cần chú trọng hơn nữa vào các nội dung giáo dục về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phẩm chất người Công an cách mệnh trong tình hình mới; các vấn đề mang tính thời sự, được dư luận xã hội quan tâm, phản ánh…

 Việc đổi mới nội dung phải gắn liền với đổi mới toàn diện về mặt hình thức, phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính độc lập, tính tích cực, tự giác của học viên; đa dạng hoá các phương thức giáo dục để gắn kết công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với chương trình học tập, rèn luyện thường xuyên của học viên.

Bốn là, tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình học tập, rèn luyện của học viên. Trong quá trình học tập, sinh hoạt trên ghế nhà trường, công tác quản lý học viên đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và uốn nắn những tồn tại, hạn chế trong đội ngũ học viên, góp phần giáo dục, hình thành lối sống tự giác, kỷ cương, kỷ luật cho mỗi học viên của nhà trường. Trong đó, cần tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng tự học, tự rèn luyện cho học viên, xây dựng thời gian tự nghiên cứu cho sinh viên kết hợp việc kiểm tra quá trình tự học tại thư viện, phòng đọc. Thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, giờ giấc, chế độ học tập, sinh hoạt của học viên các lớp học, thực hiện báo động, hành quân dã ngoại; duy trì nề nếp xếp hàng lên lớp, tập thể dục buổi sáng, đảm bảo việc học viên chấp hành kỷ cương, kỷ luật một cách tự giác. Ngoài công tác quản lý trong phạm vi nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý học viên cũng cần nắm tình hình, quản lý việc chấp hành quy định của pháp luật, của địa phương nơi đóng quân và tại địa phương cư trú, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm của học viên.

Năm là, phát huy vai trò chủ động, nòng cốt, xung kích của Đoàn thanh niên và các đoàn thể quần chúng khác trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho học viên. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống văn hóa cho học viên cần được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức quần chúng trong Học viện. Coi trọng tuyên truyền, giáo dục học viên sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của lực lượng CAND. Tổ chức các diễn đàn nhằm trao đổi, đối thoại với các lớp học viên về các vấn đề chính trị, xã hội, các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập, rèn luyện tại Học viện, qua đó kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình và có biện pháp định hướng tư tưởng trong khối học viên.

Tiếp tục tổ chức sáng tạo, hiệu quả các phong trào hoạt động nhằm tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phẩm chất cho học viên. Trong thời gian tới, cần xây dựng nhiều hơn nữa các phong trào có tính chất kết hợp các hoạt động xã hội với giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Các phong trào này cần được đổi mới mạnh mẽ trong nội dung và cách thức hoạt động, phải mang được được màu sắc, bản chất của sinh viên Học viện Chính trị, thu hút được đông đảo sinh viên tham gia một cách tình nguyện.

Sáu là, phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, tự giác học tập, rèn luyện của học viên. Học viên cần có ý thức chủ động hơn nữa trong việc tự học tập, rèn luyện. Đây là yếu tố đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phòng, chống các biểu hiện suy thoái. Học viên cần chủ động hơn nữa trong việc tự học tập, tự tìm tòi, nghiên cứu và tự xây dựng kế hoạch, mục tiêu cho bản thân, cố gắng đến mức cao nhất để hoàn thành những kế hoạch đã đề ra.

Bảy là, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong học viên và đội ngũ ban cán sự lớp, ban chấp hành các đoàn thể quần chúng. Cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học viên về tầm quan trọng và trách nhiệm nêu gương của đảng viên và đội ngũ ban cán sự lớp, ban chấp hành các đoàn thể trong học tập, rèn luyện. Đội ngũ đảng viên trong học viên và đội ngũ cán bộ lớp phải không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức, tố chất của bản thân, thực sự xứng đáng là những “tiên phong” đi đầu trong mọi hoạt động của tập thể. Tăng cường các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ ban cán sự lớp, ban chấp hành các đoàn thể quần chúng trong Học viện. Để đội ngũ này có thể hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo các tập thể, đoàn thể thì cần có sự bồi dưỡng, trang bị kịp thời các kiến thức và kỹ năng quản lý cần thiết, đặc biệt chú trọng vào việc hướng đến các giải pháp thực tiễn, gắn liền với tình hình mỗi trung đội học viên và các đoàn thể quần chúng khác nhau theo chức năng, nhiệm vụ của mình./.

 

Đinh Hữu Thọ, B1D4

-------------------

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 Khoá XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website