Trách nhiệm nêu gương trong học tập, rèn luyện và trong sinh hoạt học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn khẳng định vai trò, giá trị của nêu gương: “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống”(1), vì vậy, Người luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng, trong bộ máy chính quyền phải đề cao và phát huy tốt trách nhiệm nêu gương trước quần chúng; phải thực sự là tấm gương mẫu mực trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng noi theo; phải luôn “nói đi đôi với làm” và phải lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương.

Học viện Chính trị Công an nhân dân là một trong những cơ sở đào tạo, giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị hàng đầu cho cán bộ, sỹ quan CAND; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, sau đại học, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy tham mưu, xây dựng Công an nhân dân; hơn 7 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị CAND đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình, được Đảng, Nhà nước và ngành Công an ghi nhận.

Ý thức rõ niềm vinh dự và nhiệm vụ lớn lao trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Bộ Công an, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã và luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác, chiến đấu; không ngừng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, xây dựng và lan tỏa ngày càng sâu rộng những hình ảnh đẹp, tấm gương, việc làm tốt của CAND trong lòng quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế bằng những hành động cụ thể. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Học viện quyết tâm quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trách nhiệm nêu gương với phương châm “CHỦ ĐỘNG – KỶ CƯƠNG – NÊU GƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ” trong toàn Học viện, trong đó có khối học viên hệ đại học chính quy, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm để học viên tự giác, tích cực thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập, rèn luyện và trong sinh hoạt. Vì vậy, việc học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của học viên Học viện là vô cùng cần thiết; giúp cho học viên nhận thức rõ vấn đề lý luận, thực tiễn, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm nêu gương; góp phần quan trọng vào xây dựng tập thể vững mạnh và phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong học viên.

Sinh viên Học viện Chính trị CAND là lực lượng tiên phong, nòng cốt, đang phát triển mạnh mẽ về tư duy, thể chất và tinh thần, giàu ước mơ, hoài bão, lòng nhiệt huyết, không ngừng học tập, rèn luyện vươn lên hoàn thiện mình về mọi mặt, luôn phấn đấu trở thành những sỹ quan chính trị “vừa hồng vừa chuyên”, xứng đáng là tấm gương sáng, mẫu mực được Đảng, Nhà nước ghi nhận và Nhân dân tin yêu.

Trong quá trình học tập, rèn luyện, học viên hệ đại học chính quy Học viện Chính trị CAND luôn nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương; vì vậy, tuyệt đại bộ phận học viên luôn có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong phòng ngừa, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong khối học viên. Luôn nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu, đi đầu trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng sáng tạo có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại. Luôn nêu cao ý thức kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo, với cấp trên; yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Đồng thời, nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết, Chỉ thị và Điều lệnh Công an nhân dân, 5 lời thề, 10 điều kỷ luật, 6 điều Bác Hồ dạy CAND, nội quy, quy định của Học viện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số ít học viên chưa ý thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm nêu gương nên hiệu quả thực hiện chưa cao, chưa thực sự phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của sinh viên CAND. Thực tế đó đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương trong học viên để phát huy tính tiên phong, gương mẫu của học viên, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Để đẩy mạnh việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của học viên đại học chính quy Học viện Chính trị CAND, theo chúng tôi cần thực hiện một số nội dung sau:

Một là, thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng, thông tư, chỉ thị của Bộ Công an về thực hiện trách nhiệm nêu gương  như Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03, ngày 28-01-2019, Về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, ủy viên ban thường vụ và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương”.để nâng cao nhận thức của học viên, qua đó phát huy tính tự giác, tích cực thực hiện của học viên,

Hai là, việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định về nêu gương một cách thường xuyên, đồng bộ trên tất cả các mặt từ chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đến việc nêu gương trong quan hệ với đồng chí, đồng đội, với nhân dân, trong chấp hành nội quy, kỷ luật, kỷ cương và Điều lệnh Công an nhân dân,… Tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết, quy định về nêu gương thông qua nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền phổ biến, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ lồng ghép vào đó các nội dung về thực hiện trách nhiệm nêu gương nhằm tác động vào nhận thức, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của học viên

Ba là, thực hiện nhiệm nêu gương của học viên phải gắn liền với nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, liên tục và có thể hệ thống bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú, sinh động như Hội thi sân khấu hóa; chức hội thi, tọa đàm, mời báo cáo viên, nhà nghiên cứu kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và xem các phim tư liệu nói về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ.

Bốn là, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Học viện Chính trị CAND về thực hiện trách nhiệm nêu gương. chỉ đạo tổ chức quản lý, giáo dục học viên thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, thực hiện nghiêm túc các chế độ trong ngày (điểm danh, thể dục buổi sáng, xem thời sự…), duy trì hoạt động nghiên cứu tự học, hoạt động nghiên cứu tại thư viện. Tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định về điều lệnh CAND, lễ tiết, tác phong của học viên. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, thường xuyên các hoạt động tập luyện điều lệnh, tổ chức Hội thi Điều lệnh CAND khối học viên, qua đó đánh giá việc thực hiện trách nhiệm nêu gương về rèn luyện, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của học viên.

Năm là, thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật theo nội dung, yêu cầu thực hiện trách nhiệm nêu gương của ban chi ủy, ban cán bộ lớp và đảng viên khối học viên. Có hình thức khen thưởng phù hợp cho cá nhân, tập thể gương mẫu, xung kích trong thực hiện trách nhiệm nêu gương việc biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, xét khen thưởng phải đúng quy trình và đề nghị khen thưởng phải đúng người, đúng việc. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng; tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua thực hiện trách nhiệm nêu gương, lấy khen thưởng để giáo dục, cổ vũ, động viên những tập thể, cá nhân khác; kịp thời biểu dương trong các cuộc giao ban, chào cờ Tổ quốc.

 

Đinh Hoàng Yến, B1D4

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website