< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức Học viện

Trích đăng bài phát biểu của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an tại Lễ khai giảng năm học mới 2015- 2016 tại Học viện Chính trị CAND

(Thứ năm, 05/11/2015 - 17:01)
Dưới đây là trích bài phát biểu của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an tại Lễ khai giảng năm học mới 2015- 2016 tại Học viện Chính trị Công an nhân dân đăng trên Báo Nhân Dân sáng 4/11/2015.
 
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ khai giảng
 
"Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định: Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược để phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.
 
Bài phát biểu của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ công an đăng trên Báo nhân dân
Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đầu tư đặc biệt cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Với nỗ lực cố gắng vượt bậc của các đơn vị chức năng và các học viện, trường Công an nhân dân, trong đó có Học viện Chính trị Công an nhân dân, đến nay, công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân đã có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc và toàn diện, đạt nhiều thành tựu quan trọng, từng bước hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao, không những đáp ứng yêu cầu của lực lượng Công an nhân dân mà còn đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các thế hệ học viên được đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dân khi ra trường công tác, chiến đấu, hầu hết đều bảo đảm tốt về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy hiệu quả những kiến thức được trang bị trong nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Học viện Chính trị Công an nhân dân mới được thành lập chưa đầy hai năm, với bộn bề khó khăn, vừa phải xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ giảng viên, biên soạn giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy… nhưng Học viện đã nỗ lực triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, đưa các hoạt động của nhà trường đi vào nền nếp, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo cán bộ chính trị, cán bộ tham mưu cho lực lượng Công an nhân dân ngay từ năm học đầu tiên. Điểm nhấn quan trọng là Học viện đã tập trung làm tốt công tác xây dựng đội ngũ giảng viên – bộ phận nòng cốt, chủ lực quyết định uy tín và chất lượng giáo dục, đào tạo. Tổ chức thành công hai kỳ thi tuyển chọn giảng viên một cách nghiêm túc, khách quan và công bằng, qua đó lựa chọn được những ứng viên có trình độ chuyên môn, khả năng sư phạm tốt, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao và dư luận đồng tình, ủng hộ.
 
Cùng với việc chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu, Học viện đã biết khai thác, tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của các cơ sở đào tạo có uy tín, các đơn vị thực tiễn trong và ngoài ngành Công an tham gia vào công tác giảng dạy. Công tác lãnh đạo, quản lý điều hành có nhiều đổi mới, xây dựng được nhiều quy chế làm việc, quy trình công tác trên các lĩnh vực hoạt động; quan hệ phối hợp trong biên soạn giáo trình, giảng dạy được mở rộng và đạt hiệu quả thiết thực.
 
Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện bước đầu đã tập trung giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác chính trị, tư tưởng, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, góp phần hoàn thiện lý luận Công an nhân dân và nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập. Cơ sở vật chất của Học viện đã và đang được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, phục vụ thiết thực, có hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên. Do những nỗ lực nêu trên, chỉ sau gần hai năm thành lập, Học viện đã triển khai tuyển sinh và tổ chức đào tạo hai khóa cử nhân chính quy, 20 lớp bồi dưỡng chức danh, hai lớp Cao cấp lý luận chính trị và 22 lớp Trung cấp lý luận chính trị, với hơn 5.000 học viên.
 
… Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định: “Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Đối với lực lượng Công an nhân dân, kết quả công tác giáo dục, đào tạo những năm qua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, trưởng thành của toàn lực lượng, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.
 
Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và cả những thách thức không nhỏ. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng làm chuyển biến về chính trị, tư tưởng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động, chia rẽ, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân, hạ thấp vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng đối với đất nước hòng xóa bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân phải rất vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, pháp luật, có kiến thức toàn diện và hiện đại trên nhiều lĩnh vực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong năm học 2015 – 2016 và những năm tiếp theo, Học viện Chính trị Công an nhân dân cần tập trung làm tốt một số công tác trọng tâm, sau đây:
 
Học viện Chính trị Công an nhân dân và các học viện, trường Công an nhân dân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 17 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 13 của Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân năm học 2015 – 2016. Trong đó, cần tập trung đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm, mở rộng quy mô, loại hình đào tạo, nâng cao năng lực của Học viện về mọi mặt. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án chuẩn đầu ra cho các hệ đào tạo, nhất là chuẩn về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Học viện Chính trị Công an nhân dân cần phấn đấu nhanh chóng trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân trên lĩnh vực lý luận chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
 
Quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học của Học viện đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, thực sự trở thành những chuyên gia đầu ngành, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị. Phải nhận thức rõ, muốn có sản phẩm đào tạo chất lượng cao, trước hết phải có đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có khả năng hoạt động trong môi trường mở, hội nhập. Học viện cần phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương thực hiện việc luân chuyển số giảng viên có năng lực về các đơn vị trực tiếp chiến đấu để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ lý luận, thực tiễn để trở lại phục vụ tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Khuyến khích đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học thực hiện các đề tài nghiên cứu lý luận nghiệp vụ để vừa góp phần đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học, vừa hoàn thiện tiêu chuẩn các chức danh giảng dạy. Có cơ chế đãi ngộ để thu hút số cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn đang công tác, chiến đấu ở Công an các đơn vị, địa phương tham gia giảng dạy trong Học viện. Mỗi cán bộ, giảng viên cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, là tấm gương sáng để học viên noi theo.
 
Tiếp tục xây dựng, phát triển các ngành đào tạo mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chính quy và đào tạo quy hoạch các chức danh lãnh đạo, chỉ huy. Triển khai tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp cho cán bộ cốt cán trong lực lượng Công an nhân dân. Đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu và kỹ năng thực hành độc lập của học viên; chú trọng ứng dụng khoa học – công nghệ và cập nhật những vấn đề từ thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
 
Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Tiểu ban lý luận về xây dựng lực lượng Công an nhân dân để kịp thời cung cấp cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc đề ra các chủ trương, biện pháp đổi mới sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân trong tình hình mới và phục vụ trực tiếp cho việc biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy. Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tập trung triển khai nghiên cứu những vấn đề lý luận mới đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6.
 
Tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên, chú trọng giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, động cơ nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, tinh thần thái độ học tập và tư cách đạo đức người chiến sĩ Công an nhân dân. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, vi phạm. Nghiên cứu triển khai mô hình dự bị chiến đấu trong nhà trường. Phối hợp tốt với địa phương nơi Học viện đóng quân xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Có các hình thức phù hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để giúp học viên phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tâm hồn, hình thành phẩm chất, năng lực và kỹ năng nghiệp vụ.
 
Tăng cường hợp tác với Công an các đơn vị, địa phương, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân để hoàn thiện, chuẩn hóa mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục mời các nhà khoa học có uy tín, có học hàm, học vị cao, có năng lực thực sự chuyên sâu ở các cơ sở nghiên cứu, đào tạo tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Công an các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện Chính trị Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Trở thành học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân là niềm vinh dự, tự hào đối với bản thân và gia đình, các em học viên cần nhận thức sâu sắc, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ chính trị Công an nhân dân vững vàng về chính trị, kiên định về lập trường tư tưởng, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Vì vậy, các em cần nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tích lũy hành trang tri thức và kỹ năng cần thiết để khi ra trường có thể nhanh chóng hòa nhập, đóng góp xứng đáng vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 
Các đồng chí học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng chức danh và các hệ học khác, cần xác định rõ trách nhiệm trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trau dồi kiến thức, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, chỉ huy. Trong quá trình học tập tại Học viện, các đồng chí cần gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, nội quy, kỷ luật của nhà trường, xứng đáng là tấm gương để các thế hệ học viên học tập, noi theo.
 
Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, Học viện Chính trị Công an nhân dân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị; phải ra sức đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”; không ngừng đổi mới, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, xứng đáng với truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, đáp ứng kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an,…"
 
Theo Nhân Dân
 
 
Xem tin theo ngày: