< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Chống diễn biến hoà bình

Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy tổ chức Công an thiết thực, chắc chắn, phong cách, lề lối làm việc dân chủ, sâu sát, gắn bó mật thiết với nhân dân, với địa bàn cơ sở

(Thứ hai, 09/04/2018 - 21:21)

Bộ máy tổ chức công an là một thành tố trong bộ máy chính quyền nhà nước và là một cơ quan trọng yếu của Chính phủ. Mục đích hoạt động cao nhất của Công an nhân dân là phụng sự Tổ quốc, phục vụ lợi ích của nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự và đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nhận rõ nhiệm vụ của công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân”; “Làm công an không phải làm “quan cách mạng”. Làm công an là để giữ trật tự an ninh cho nhân dân”. Do đó, tất yếu Đảng phải chăm lo xây dựng tổ chức và bộ máy công an, xây dựng hệ thống các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, tác phong, lề lối công tác của người cán bộ, chiến sĩ công an. Bộ máy công an vừa là lực lượng chuyên chính tin cậy của Đảng, là vũ khí sắc bén của Nhà nước và nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ nền an ninh, trật tự của đất nước, đồng thời cũng là một tổ chức chính trị mang tính nhân văn sâu sắc, thực hành dân chủ cho nhân dân và hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh nhất quán kiên trì và nhiều lần nêu rõ quan điểm: “Công an là bạn dân”, vì nhân dân mà phục vụ. Do đó, công an phải luôn gần gũi, giúp đỡ nhân dân trong mọi công việc, trong cả đời sống sinh hoạt hằng ngày ở địa bàn cơ sở.

 

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đặt nền móng tư tưởng - chính trị đúng đắn cho công tác xây dựng bộ máy tổ chức của Công an nhân dân. Tư tưởng nhất quán thể hiện lập trư­ờng có tính nguyên tắc của Hồ Chí Minh trong xây dựng bộ máy công an là: Công an nhân dân là lực lượng đánh địch, bảo vệ lợi ích của nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, “Công an là một bộ máy để thực hiện chuyên chính dân chủ nhân dân, bảo vệ nền chuyên chính của nhân dân đối với các thế lực phản động khác”. Bộ máy công an phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, phải vì nhân dân, phục vụ nhân dân vô điều kiện; phải tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

 

Quan điểm xuyên suốt, cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy công an là: Bộ máy tổ chức của Công an nhân dân phải được xây dựng theo quan điểm lập trường giai cấp công nhân, phải thiết thực, chắc chắn, làm việc dân chủ với tinh thần đoàn kết; bộ máy công an là một tổ chức thuộc cơ cấu Chính phủ, cho nên mọi hoạt động của bộ máy công an ở cả cấp Trung ương và địa phương phải nghiêm chỉnh tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và chịu sự chi phối của cơ chế hoạt động chung của bộ máy nhà nước. Đồng thời, Ng­ười cũng kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm lệch lạc, cơ hội chủ nghĩa, “phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân, hạ thấp đi đến thủ tiêu bản chất giai cấp công nhân của Công an nhân dân, làm lu mờ, phủ định tính nhân dân của bộ máy công an.

 

Tuy nhiên, do tính chất đa dạng, phức tạp trong hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của công tác công an, cho nên Hồ Chí Minh yêu cầu xây dựng bộ máy tổ chức của công an phải rất tốt, rất chắc chắn, nhưng lại phải giản đơn, thiết thực và mang tính dân chủ cao. Bộ máy công an phải đ­ược xây dựng trong sạch, vững mạnh trên nền tảng những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong công tác xây dựng bộ máy công an, Người đặc biệt quan tâm đến việc thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức công an cấp cơ sở và yêu cầu rõ “phải củng cố thật tốt công an khu phố, huyện và xã. Đó là những cơ sở của công an”. Công an khu phố, huyện, xã là những tổ chức công an gần dân nhất, trực tiếp với dân, hằng ngày tiếp xúc với quần chúng nhân dân, giải quyết những công việc liên quan mật thiết đến lợi ích sát sườn của quần chúng nhân dân. Thực tế cho thấy, thành công hay thất bại của một chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự phần lớn phụ thuộc vào hoạt động của lực lượng công an cơ sở. Do đó, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện bộ máy công an phải hết sức chú ý quan tâm đến tính đồng bộ, sự nhất quán, tính hợp lý về biên chế, cơ cấu, cơ chế hoạt động của bộ máy ở cả cấp Trung ương, địa phương, đơn vị cơ sở trên mọi lĩnh vực hoạt động...

 

2. Trong xây dựng bộ máy công an, Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng gắn công tác tổ chức với xây dựng nhân tố con người và lề lối, tác phong làm việc dân chủ trong Công an nhân dân. Người đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi cán bộ công an phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, đề cao tính kỷ luật và phải có thái độ dứt khoát, rõ ràng, không ba phải, nể nang, bao che; phải thường xuyên tự mình đấu tranh tư tưởng giữa tư tưởng cộng sản và tư tưởng cá nhân, phải nêu cao đạo đức cách mạng, “tu tâm dưỡng tính”, tu dưỡng tư tưởng, rèn luyện tác phong, công tác khoa học, gương mẫu học tập và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ. Người chỉ rõ: Chủ nghĩa cá nhân là địch ở bên trong từng cá nhân, địch ở bên trong mỗi con người mình. Kẻ địch ấy lại không thể lấy súng bắn vào được, hơn nữa, tư tưởng cá nhân lại như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ và rất khó kiềm chế. Vì vậy, cần phải ra sức phấn đấu, rèn luyện tư tưởng sẽ khắc phục được chủ nghĩa cá nhân, trong đó Người luôn nhắc nhở vai trò của các tổ chức công an các cấp và lãnh đạo chỉ huy trong công an là rất quan trọng, cần phải thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức làm cho cán bộ, chiến sĩ công an nhận rõ công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ.

 

Thực hành lề lối, tác phong làm việc dân chủ là trong nội bộ công an phải luôn luôn tự phê bình và phê bình, kiểm thảo trong mọi công việc. Xây dựng bộ máy công an luôn gắn liền với xây dựng và hình thành phong cách, lề lối công tác khoa học, nếp sống chính quy hóa của toàn lực lượng Công an nhân dân. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định tới chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị không chỉ phụ thuộc vào tinh thần chiến đấu, ý thức chính trị cao mà phụ thuộc rất nhiều vào phong cách, lề lối, tác phong làm việc khoa học, tính chuyên môn hóa cao của bộ máy và của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, nhất là ở địa bàn cơ sở. Phong cách làm việc, sinh hoạt của Công an nhân dân cần phải rất sâu sát, thiết thực, tận tụy và gắn bó mật thiết với nhân dân. Hồ Chí Minh yêu cầu trước hết phải nêu cao tác phong quần chúng, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân thông qua việc làm hằng ngày là luôn gương mẫu trong lời nói, việc làm; thái độ sao cho người ta thấy rõ mình là người cách mạng, biết làm mực thước cho dân chúng noi theo; phải đi đúng đường lối quần chúng, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, đi sâu vào quần chúng, ba cùng với nhân dân, phải làm cho dân mến, khi sắp tới dân mong, khi đi dân tiếc, chớ vác mặt quan cách mạng cho dân ghét, dân khinh, dân không ủng hộ. Xây dựng tác phong cầu thị tiến bộ, đi sâu đi sát thực tiễn, thiết thực, tận tụy, cụ thể “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Những việc liên quan với dân phải chú ý xem xét giải quyết hết mọi vấn đề, phải có thái độ cầu thị, mềm dẻo, khôn khéo, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, tôn trọng nhân cách và quyền làm chủ của người dân. Người cán bộ công an không thể lý luận suông, qua loa đại khái, đưa sách vở bắt dân phải học mà đòi hỏi phải lăn lộn vào thực tiễn, gắn bó với cuộc sống đời thường của nhân dân, chịu khó quan sát, nắm bắt tình hình cụ thể, kết hợp “óc nghĩ” với “tay làm” để đưa ra quyết định đúng đắn, những giải pháp thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Tác phong làm việc dân chủ, khoa học là một đặc trưng hoạt động của tổ chức Công an nhân dân. Có mở rộng dân chủ mới phát huy được trí tuệ của tập thể, mới giúp cấp trên đề ra đường lối, chính sách đúng đắn và chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện được chính xác. Trong thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 15, Hồ Chí Minh yêu cầu trong công an “lề lối làm việc phải dân chủ. Cấp trên phải thường xuyên kiểm tra cấp dưới. Cấp dưới phải phê bình cấp trên. Giúp nhau kinh nghiệm và sáng kiến, giúp nhau tiến bộ tự phê bình nhau theo tinh thần thân ái và lập trường cách mệnh”. Người chỉ rõ: “Phải đề cao tính tổ chức, đề cao kỷ luật. Chống chủ nghĩa ba phải; trái phải, phải dứt khoát, phải rõ ràng, không được nể nang”. Tác phong làm việc dân chủ, sâu sát, thiết thực hoàn toàn trái ngược với thói quan liêu, tự phụ, tự mãn, kiêu ngạo, lên mặt làm quan cách mạng. Hồ Chí Minh chỉ ra và kịch liệt phê phán một số thói hư, tật xấu, tác phong “tiểu tư sản” còn tồn tại trong lực lượng công an, như: thói ngông nghênh, xa hoa lãng phí, cậy thế cậy quyền...

 

3. Trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan tâm đến xây dựng lề lối làm việc, tác phong công tác, sinh hoạt và công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong từng mặt, từng lĩnh vực công tác hằng ngày. Người chỉ rõ: Trong tác phong công tác tuyệt đối tránh lối làm việc hành chính, mệnh lệnh, nghiệp vụ đơn thuần, lối nói lý luận suông, chính trị suông, giáo điều sách vở... Đây là những việc làm “sai lầm rất to, rất có hại”, là những biểu hiện của tác phong và lối làm việc quan liêu, mệnh lệnh, mà “bệnh quan liêu mệnh lệnh chỉ đưa đến một kết quả là: hỏng việc”. Xây dựng bộ máy công an trong sạch, vững mạnh không tách rời công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy lãnh đạo của Đảng trong Công an nhân dân, đi đôi với kiện toàn bộ máy tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng. Xây dựng bộ máy công an cũng cần kết hợp và gắn bó chặt chẽ với việc quan tâm củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể quần chúng ở mọi cấp, mọi lực lượng Công an nhân dân.

 

Xây dựng bộ máy công an luôn gắn liền với xây dựng và hình thành phong cách, lề lối công tác khoa học, tính chính quy, tinh nhuệ của lực lượng Công an nhân dân. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phong cách tư duy khoa học của lực lượng công an, thể hiện trong công tác chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc, trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và cả trong tác phong sinh hoạt hằng ngày của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn đến nhiều nhất là phong cách tư duy, phong cách làm việc và phong cách sinh hoạt, ứng xử của người cán bộ, chiến sĩ công an. Phong cách Công an nhân dân là sự kết hợp nhuần nhuyễn tính cách mạng và tính khoa học, thống nhất từ tư duy đến hành động, từ lý luận đến thực tiễn. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Công an cách mạng là một vũ khí sắc bén của chuyên chính vô sản”. Nhấn mạnh tính chất chuyên chính của công an là nhấn mạnh yếu tố cách mạng, bản chất giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần giác ngộ và ý chí chiến đấu cao của lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, tính cách mạng chuyên chính của lực lượng Công an luôn đi đôi, gắn liền với tính dân chủ, tính nhân dân rất sâu sắc. Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: “Dân chủ và chuyên chính đi đôi với nhau. Muốn dân chủ thực sự phải chuyên chính thực sự, vì không chuyên chính thực sự, bọn thù địch sẽ làm hại dân chủ của nhân dân... dân chủ và chuyên chính thật sự quan hệ mật thiết với nhau”. Phải luôn nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động tiến công địch “vừa cương quyết vừa khôn khéo”. Kiên quyết không ngừng thế tiến công là thể hiện tính cách mạng. Công an nhân dân phải luôn chủ động nêu cao ý chí tiến công cách mạng, mục đích cuối cùng là giữ gìn thật tốt nền trật tự, an ninh của xã hội, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Tư duy công tác của lực lượng Công an nhân dân lấy cốt lõi của quá trình vận động “là tư duy biện chứng”. Tư duy biện chứng hoàn toàn khác với lối tư duy chủ quan, siêu hình. Tư duy biện chứng coi việc xem xét nhiệm vụ một cách toàn diện trên cả 3 khía cạnh Thời - Lực - Thế, chủ động tiến công đi đôi với tích cực phòng ngừa bằng thế kết hợp với trí, lực và thời. Cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự rất phức tạp, đối tác đối tượng của lực lượng công an đan xen nhau, chuyển hóa lẫn nhau rất mau lẹ, vì vậy đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải coi trọng xây dựng tư duy mở, tư duy tích cực, tư duy chủ động. Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở và chỉ rõ: “Công an phải có kế hoạch. Công an không thể đi sau công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải. Tốt nhất là công an đi bước trước”. Nhiệm vụ, chức năng của lực lượng công an, hoạt động xây dựng lực lượng của công an phải luôn gắn liền với thời cuộc, phải bám sát các bước chuyển động của các lĩnh vực khác, thấy trước chiều hướng phát triển của sự việc mà có dự tính chương trình, kế hoạch, tổ chức bộ máy và con người không chỉ cho trước mắt mà cả lâu dài.

 

4. Xây dựng bộ máy tổ chức công an gắn liền với xây dựng phong cách tư duy khoa học của người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước hết là tinh thần cầu thị, khách quan, trung thực, thống nhất lý luận và thực tiễn, lời nói và việc làm. Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: Phải xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm cơ sở, mục đích, động lực cho tư duy và trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của Người cũng xuất phát từ tư duy khoa học, đúng đắn đó. Đến thăm và nói chuyện với lớp học của cán bộ lãnh đạo công an tại Trường Công an Trung ương, năm 1958, Bác đã chỉ rõ: “Phải đi sâu, xét kỹ... làm việc phải có điều tra nghiên cứu cẩn thận”. Tính khách quan trong tư duy của người cán bộ công an phải là yếu tố hàng đầu chỉ đạo, dẫn dắt mọi hành động cả trong công tác và sinh hoạt. Người cán bộ công an khi làm việc đều phải biết phân tích, nghiên cứu, phải hiểu rõ tình hình và đối với mọi việc đều “phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi đến chốn”.

 

Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là đặc trưng nổi bật và nhất quán trong tư duy Hồ Chí Minh. Người thường căn dặn: Lý luận và thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau, có lý luận mà không có thực tiễn và ngược lại có thực tiễn mà không lý luận cũng như người “một mắt sáng một mắt mờ”. Hồ Chí Minh cho rằng: “Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông, thực tiễn mà không có lý luận là thực tiễn mù quáng”, lấy lý luận hướng dẫn, chỉ đạo thực tiễn và qua thực tiễn kiểm tra, bổ sung, phát triển lý luận. Lý luận chân chính là lý luận được đúc kết từ thực tiễn và đem nó chứng minh với thực tế, kiểm nghiệm trong thực tế, do đó, mọi lý luận đều phải được cụ thể hóa cho thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng lúc, từng nơi, từng đối tượng phục vụ. Công tác công an là một công tác cách mạng, là một nghề đòi hỏi sự cầu thị rất cao, bám sát thực tế nên càng phải gắn chặt lý luận với thực tiễn. Học tập và sáng tạo đi liền với nhau, nghiên cứu cả thành công và thất bại, tìm ra nguyên nhân của nó để phát triển các ưu điểm và sửa chữa những khiếm khuyết. Khi thành công thì phải nghiên cứu vì sao thành công, khi thất bại cũng xem xét tại sao thất bại để rút kinh nghiệm.

 

Thực tiễn công tác, chiến đấu khẳng định rõ: Công an nhân dân muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ tốt an ninh, trật tự, yếu tố trí và lực là hết sức quan trọng. Trí và lực là sức mạnh tinh thần, sức mạnh vật chất, sức mạnh ý chí cách mạng của mỗi người, của từng đơn vị, địa phương, của toàn lực lượng Công an nhân dân. Trí và lực chỉ phát huy hết sức mạnh khi biết kết hợp với tình thế, với thế nước, thế trận, thế bố trí lực lượng trên địa bàn và thế của từng trận đánh. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn các lực lượng vũ trang: “Phải biết chủ động đánh vào chỗ yếu và tránh chỗ mạnh của địch thì thắng”. Vì vậy, lực lượng công an phải kết hợp hài hòa tính quyết đoán với sự sáng tạo, linh hoạt, tự chủ, điềm tĩnh. Tính quyết đoán, tự chủ là một biểu hiện rõ rệt bản lĩnh chính trị và tư duy chủ động của lực lượng Công an nhân dân. Nói chuyện với Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10 (tháng 01-1956), Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Đối với địch, chớ nên hoang mang, cần thiết hết sức trấn tĩnh là bước đầu thắng địch. Cố nhiên, trấn tĩnh rồi phải đi sâu, xét kỹ...”; trong Sáu điều dạy Công an nhân dân, Người nêu rõ: “Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Đứng trước những tình huống cụ thể, những điểm nút chuyển biến của tình thế thì phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh đòi hỏi phải quyết đoán, sáng tạo, linh hoạt, chính xác, mau lẹ. Điều này thể hiện rõ ở phương châm xử thế chủ động trong mọi tình huống của Hồ Chí Minh là: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”

 

Nguyễn Bình Ban

Xem tin theo ngày: