< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi

Xây dựng những chuẩn mực đạo đức, lối sống của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy - nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn hiện nay

(Thứ hai, 21/05/2018 - 20:00)

Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành di sản tinh thần vô giá, lời huấn thị sâu sắc đối với lực lượng Công an nhân dân. Bảy mươi năm qua, những điều Bác dạy về tư cách người công an cách mạng vẫn còn nguyên giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc; là chuẩn mực về đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ, chiến sĩ công an dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh công tác nào, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình cũng đều phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhất trước đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước.

 

1. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp những nguyên tắc, chuẩn mực của xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, xã hội. Khi bàn về đạo đức con người, một khía cạnh cần phải nói đến đó là lối sống con người, bởi lẽ thông qua lối sống, các thông điệp và giá trị đạo đức mới được nhận diện và phân tích với những chiều cạnh đầy đủ nhất. Có thể hiểu lối sống của con người là các chiều cạnh chủ quan của đạo đức, là quá trình hiện thực hóa các giá trị đạo đức thông qua hoạt động sống của con người, lối sống bao gồm tất cả những hoạt động sống và phương thức tiến hành các hoạt động sống đặt trong mối tương tác biện chứng của các điều kiện sống hiện hữu và trong các mối liên hệ lịch sử của chúng. Trong thời đại mới, đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển sáng tạo từ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, từ tinh hoa văn hóa của nhân loại, từ kế thừa và vận dụng các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong điều kiện mới, và cũng chính Người là một hình mẫu, tấm gương đạo đức, lối sống mẫu mực, sáng ngời, dành suốt cuộc đời mình hy sinh cho lý tưởng cao đẹp vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn nhiều về đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng. “Đức là gốc” là quan điểm cơ bản, xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức không chỉ là “gốc”, là nền tảng, là nhân tố chủ chốt của người cách mạng, mà còn là thước đo lòng cao thượng của con người. Người cho rằng: “Đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”(1). Bên cạnh đó, Người rất coi trọng xây dựng lối sống, nếp sống xã hội nhằm mục tiêu xây dựng một đời sống mới, dựa trên nền đạo đức mới. Về vấn đề xây dựng lối sống mới xã hội chủ nghĩa, Người nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa và có tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Phải đánh bại những tư tưởng công thần, địa vị, danh lợi của chủ nghĩa cá nhân, làm cho tư tưởng của chủ nghĩa tập thể thắng lợi, tức là phát huy tinh thần cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ của công, chống tham ô, lãng phí”(2). Người còn cho rằng: “Muốn xây dựng một xã hội mới và tốt đẹp, thì cần phải tiêu diệt những thói hư, tật xấu của xã hội cũ còn sót lại. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”(3). Trong điều kiện Đảng cầm quyền, vấn đề bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống mới cho cán bộ, đảng viên càng có vị trí, vai trò quan trọng, quyết định đối với hoạt động lao động, học tập, công tác, chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Bởi vì, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cách mạng chân chính... Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”(4). “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”(5).

 

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và xây dựng lối sống mới, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay, Đảng ta luôn xác định xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch về đạo đức, lối sống là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định: “Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Tập trung thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị...”(6), nhằm xây dựng cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, năng lực, trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ vô điều kiện vì nhân dân.

 

2. Công an nhân dân - lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Yêu cầu khách quan và cấp bách của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa là phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân về đạo đức, phải rèn luyện lực lượng Công an nhân dân về lối sống nhằm đáp ứng yêu cầu và đủ năng lực ngang tầm nhiệm vụ được giao, bởi: “Đối với nhân dân, đối với Đảng, với cách mạng xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của công an rất lớn, rất nặng nề”(7). Chính vì vậy, ngay từ khi ra đời, lực lượng Công an nhân dân đã luôn được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện và xây dựng về mọi mặt, đặc biệt là phẩm chất đạo đức và lối sống cách mạng. Ngày 11-3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, lúc đó là Giám đốc Công an Khu XII, trong thư Người nêu lên “Tư cách người công an cách mệnh”. Ngay khi lời dạy của Bác đến với cán bộ, chiến sĩ công an, sự lan tỏa thật vô cùng mạnh mẽ. Sáu điều dạy của Bác hết sức ngắn gọn nhưng lại hàm chứa những nội dung toàn diện, sâu sắc, đầy đủ và mang tính bền vững lâu dài. Lối viết giản dị của Người đã “thâu tóm được những gì là tinh hoa, cốt yếu nhất trong tiếng nói của quần chúng để có cách truyền đạt gần gũi và hiệu quả nhất...”(8). Người lại nhấn mạnh: “Những đạo đức và tư cách mà người công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng...”(9). Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách người công an cách mệnh” đề cập ba mối quan hệ chủ yếu, cơ bản nhất: Đối với mình, đối với người, đối với việc. Những quan hệ đó không chỉ là cách ứng xử, mà còn là trách nhiệm công vụ, bản chất chính trị của Công an nhân dân, những quan hệ này là sự thống nhất giữa tư cách đạo đức với chức trách, nhiệm vụ, giữa tình và nghĩa, giữa nhận thức và hành động, giữa sự nghiệp lớn lao và những hành vi cụ thể. Sự thống nhất đó trong những điều Bác dạy đã làm sáng lên phẩm chất cao đẹp và cũng là niềm tự hào của Công an nhân dân mà nhiều thế hệ đã phấn đấu hy sinh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

 

70 năm qua, việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương quan tâm, phối hợp chặt chẽ và có nhiều hình thức cổ vũ, động viên, góp ý kiến, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã liên tục phát động phong trào với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng, thực hiện Sáu điều dạy của Bác vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. “Qua mỗi giai đoạn của cách mạng, phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng Công an nhân dân đã xuất hiện hàng vạn tấm gương tiêu biểu, nêu cao phẩm chất đạo đức, tư cách người công an cách mạng, dũng cảm, kiên cường, lập nhiều chiến công hiển hách...”(10).

 

Hơn 72 năm qua, trong thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực phấn đấu, cống hiến, hy sinh quên mình, hình thành nên truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, thực sự “là thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc tư cách người công an cách mạng trong “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, coi đó là nền tảng và yếu tố đặc biệt quan trọng bảo đảm thắng lợi cho mọi hoạt động, công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về đạo đức; thường xuyên chú trọng các biện pháp giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng gắn liền với tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương và chỉ đạo công an các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án, kế hoạch phòng ngừa, phát hiện, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, điều lệnh, ý thức tổ chức kỷ luật trong Công an nhân dân, tác phong công tác và thái độ ứng xử với nhân dân... góp phần làm trong sạch nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

 

Bước sang thời kỳ mới, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, chứa đựng những nguy cơ khó lường, tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định đã và đang tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức... Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra một trong bốn nguy cơ mà Đảng ta vẫn còn tồn tại, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”(11). Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó là hết sức nặng nề. Vì vậy, quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo Sáu điều dạy của Người về tư cách người công an cách mạng trong giai đoạn hiện nay được coi là một định hướng chính trị - tư tưởng, là nguyên tắc chi phối xuyên suốt và nhất quán các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân góp phần xây dựng đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tiến bộ, văn minh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có kỷ cương, kỷ luật và sức chiến đấu cao; thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong công tác, chiến đấu; trọng dân, gần dân, tin dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân, tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; tận tụy với công việc; cương quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật của người Công an nhân dân trong tình hình mới.

 

3. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới, phát huy mạnh mẽ phong trào học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với thực hiện có hiệu quả Văn kiện Đại hội XII của Đảng, các Hội nghị Trung ương (khóa XII), góp phần xây dựng đạo đức người Công an nhân dân trong tình hình mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an và Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung làm tốt một số nội dung, nhiệm vụ cơ bản sau đây:

 

Một là, cần nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhận thức sâu sắc và vận dụng, phát triển sáng tạo những giá trị lý luận và thực tiễn của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong tình hình mới. Cần thống nhất trong nhận thức và hành động, phải xây dựng đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài, xây dựng đạo đức và lối sống phải đặt trong chỉnh thể thống nhất với xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và lối sống, dựa trên nền tảng của đạo đức xã hội, đạo đức của lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời trên cơ sở kế thừa truyền thống đạo đức nhân văn của dân tộc và văn hóa, văn minh nhân loại.

 

Hai là, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã và đang quyết tâm đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được coi là cẩm nang chính trị, tư tưởng, giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện đúng và tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân gương mẫu, tự giác đi đầu đảm nhận những nhiệm vụ, trọng trách trước Đảng, trước nhân dân. Trọng tâm là, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai, sắp xếp bộ máy Công an nhân dân bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), chủ động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 - năm công tác tổ chức cán bộ.

 

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần thường xuyên trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức pháp luật, thực hiện lối sống trong sáng, giản dị, chuẩn mực, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tư tưởng bình quân chủ nghĩa, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình. Mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ công an cần căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ để có những bước đi, cách làm phù hợp nhằm cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành những chỉ tiêu, tiêu chuẩn phấn đấu về phẩm chất đạo đức, lối sống. Vững vàng, kiên định, chấp nhận gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

 

Bốn là, cán bộ, chiến sĩ công an cần thực hiện tốt công tác dân vận, luôn quan tâm, chăm lo đời sống của nhân dân, luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến nhân dân, trên cơ sở đó điều chỉnh, đổi mới lề lối làm việc sao cho gần dân, giải đáp, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ việc làm của lực lượng công an, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng, giúp đỡ lực lượng công an. Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ công an cần kiên quyết khắc phục những thiếu sót, chống tư tưởng nghiệp vụ đơn thuần, tách rời nhân dân; phải luôn biết dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên, khuyến khích quần chúng nhân dân tích cực, tự nguyện, tự giác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm.

 

Năm là, tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, tọa đàm, hội thảo khoa học... chú trọng việc sơ kết, tổng kết để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ công an về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Chú trọng việc phát huy các kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay, những mô hình mới để vận dụng sáng tạo trong thực tiễn, đề cao và cổ vũ ý thức say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên liên hệ kiểm điểm xem mình đã làm được gì trong thực hiện những điều Bác Hồ dạy, từ đó, phát huy tự phê bình và phê bình, phấn đấu rèn luyện, cống hiến theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng hoàn thiện phẩm chất, tư cách của người công an cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu pháp luật, tư duy nghiệp vụ sắc bén, nhanh nhạy, biết địch, biết ta; xác định rõ việc học tập, rèn luyện, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải là việc làm thường xuyên và trở thành tiềm thức, hành động, thực tiễn của các cán bộ, chiến sĩ công an. Tư cách người công an cách mạng phải được thể hiện phong phú, sinh động trong từng hoàn cảnh cụ thể, phải phù hợp với trách nhiệm, vị trí công tác của từng cán bộ, chiến sĩ.

 

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân

Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân

 

(1), (7) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 11 (1957-1958), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 603, 250.

(2)Toàn tập, Tập 12 (1959-1960), Sđd, tr. 604.

(3)Toàn tập, Tập 14 (1963-1965), Sđd, tr. 140.

(4)Toàn tập, Tập 9 (1954-1955), Sđd, tr. 354.

(5)Toàn tập, Tập 15 (1966-1969), Sđd, tr. 622.

(6), (11) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr. 202, 19.

(8), (10) Thượng tướng, GS. TS Tô Lâm, Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2017, tr. 99, 159.

(9) Toàn tập, Tập 5 (1947-1948), Sđd, tr. 499

 

Xem tin theo ngày: