< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức của Ngành

Xây dựng tổ chức, bộ máy Công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới

(Thứ sáu, 15/06/2018 - 20:17)

Trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, lực lượng vũ trang nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo, xây dựng, lãnh đạo về mọi mặt, quản lý điều hành tập trung, thống nhất, chuyên sâu và đã thực sự trở thành một lực lượng cách mạng tiêu biểu, có những đóng góp đặc biệt quan trọng, quyết định vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Đối với Công an nhân dân (CAND), hơn 70 năm qua, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước đã có những quyết sách phù hợp để xây dựng tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của CAND, từ đó tạo tiền đề trước hết để CAND Việt Nam cùng với các lực lượng cách mạng chiến đấu và chiến thắng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Trong quá trình xây dựng tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND, phương châm, nguyên tắc xuyên suốt được quán triệt đó là: Công tác xây dựng lực lượng CAND luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; từ yêu cầu thực tiễn mà xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, xác lập chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp; hướng bố trí lực lượng luôn đảm bảo tập trung, thống nhất, chuyên sâu, kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ và bố trí theo cấp hành chính gắn với tổ chức đảng, chính quyền các cấp, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương. Sự thay đổi của tổ chức bộ máy luôn quán triệt quan điểm kế thừa và phát triển; theo đó sau mỗi lần đổi mới, tổ chức bộ máy CAND đã ngày càng hoàn thiện, phù hợp hơn, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong CAND và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; các tổ chức đảng trong CAND được thành lập tương ứng với các đơn vị ở các cấp theo mô hình tổ chức bộ máy của CAND, luôn đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ở tất cả các đơn vị và lĩnh vực công tác công an.

 

Cùng với việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy, lực lượng CAND luôn chú trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của lực lượng CAND, giáo dục lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân… cho cán bộ, chiến sĩ CAND. Bằng những hoạt động thiết thực, lực lượng CAND đã tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua trong CAND, nhất là phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Vì An ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… Theo đó, tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết, thống nhất nội bộ, tận tụy trong công tác, cương quyết, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó. Trong công tác, chiến đấu, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần tô thắm lá cờ truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.

 

Trong công tác cán bộ và xây dựng lực lượng CAND qua các thời kỳ, Bộ Công an luôn chú trọng tổng kết, đúc rút, đổi mới tư duy, quan điểm chỉ đạo; đã quy định rõ phạm vi, trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi cấp công an, phát huy năng lực, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy CAND; cơ bản khắc phục chồng chéo, trùng dẫm về chức năng, nhiệm vụ giữa các lực lượng, các cấp công an; từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế về công tác cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch. Đồng thời, đã chủ động nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với các chức danh, vừa là yêu cầu, mục tiêu để cán bộ phấn đấu, vừa là cơ sở để nhận xét, phân loại, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ, chức danh trong CAND; việc xây dựng quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy CAND các cấp được gắn với việc luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí Giám đốc công an cấp tỉnh, Trưởng công an cấp huyện không là người địa phương; đã quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, góp phần làm trong sạch đội ngũ, thuần khiết nội bộ, vững mạnh lực lượng.

 

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra, việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên đã tạo điều kiện để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tập trung ưu tiên cho các lực lượng, đơn vị trực tiếp chiến đấu, thông qua đó kịp thời ngăn chặn nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh cho nhân dân và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy, tổ chức, bộ máy CAND hiện nay chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả, còn tồn tại nhiều tầng nấc trung gian, nhất là cơ quan Bộ, đã làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của CAND; công tác quản lý, sử dụng biên chế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ; chức năng, nhiệm vụ của nhiều đơn vị còn chồng chéo, chia cắt, nhiều đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc có liên quan chặt chẽ với nhau, từ đó phát sinh thêm nhiều cơ chế phối hợp. Cơ cấu giữa lực lượng chiến đấu với lực lượng bảo đảm chiến đấu ở một số nơi chưa hợp lý; phân công, phân cấp ở một số lĩnh vực chưa phù hợp; chỉ huy, chỉ đạo còn thiếu tập trung, khó thống nhất, không kịp thời. Công an xã nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự có liên quan đến quyền con người ở địa bàn cơ sở... Những hạn chế nêu trên đã đặt ra những yêu cầu hết sức bức thiết đối với việc xây dựng tổ chức, bộ máy CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước liên quan đến an ninh, trật tự đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp với nhiều vấn đề mới nảy sinh. Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, chuyển hóa lẫn nhau, cùng với những thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cũng đứng trước nhiều khó khăn; trong khi, các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thâm độc và nguy hiểm, nhất là việc thông qua “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, nhằm kích động, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, trong đó có CAND... Thực tế đó đòi hỏi lực lượng CAND không những phải tiếp tục đổi mới về tư duy, nhận thức, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, về sách lược, phương châm công tác, chiến thuật chiến đấu, mà cần phải tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí lại lực lượng, cải tiến, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

 

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, xác định xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt; trên cơ sở kế thừa có chọn lọc và phát huy những ưu điểm của tổ chức, bộ máy CAND đã được khẳng định trong thực tiễn hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước và lực lượng CAND, dựa trên những quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan khác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với mục tiêu sắp xếp lại tổ chức, bộ máy CAND phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra, thời gian tới, lực lượng CAND cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng sau đây:

 

Một là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, tăng cường lực lượng cho cơ sở để bám địa bàn; không tổ chức cấp trung gian, nâng cao chất lượng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng; sắp xếp, thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, y tế trong CAND; sáp nhập Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Công an tỉnh, thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ. Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, trước mắt bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.

 

Hai là, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, theo đó, lực lượng CAND cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND, đảm bảo thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở; xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng; kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương có cơ cấu, số lượng hợp lý; thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy trong CAND để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các mặt công tác công an.

 

Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND đủ phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao về lý luận, khoa học nghiệp vụ công an, khoa học kỹ thuật - công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, xác định khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ theo từng cấp công an, không gây xáo trộn quá lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là thủ trưởng, bí thư cấp ủy trong CAND. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống, đi đôi với giáo dục phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kiên quyết các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”… để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, nâng cao uy tín và tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND.

 

Bốn là, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, trọng tâm là thể chế hóa quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Đề xuất sửa đổi Luật Công an nhân dân, ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, quy định về tổ chức đảng trong CAND; các quy chế phối hợp, quy chế làm việc, các quy định về phân công, phân cấp và công tác cán bộ trong CAND. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tăng cường quan hệ phối hợp giữa các đơn vị công an, giữa công an với quân đội và các ban, bộ, ngành, Trung ương, địa phương, sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

 

Năm là, xây dựng và phát huy hiệu quả các cơ chế giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ công an. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sai phạm của cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo phương châm “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tiếp tục làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với học tập, thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”; xây dựng đội ngũ cán bộ CAND vừa có đức, vừa có tài, thật sự liêm chính, tâm huyết, sẵn sàng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình” và luôn ý thức “danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”.

 

Thượng tướng, GS. TS Tô Lâm,

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Xem tin theo ngày: