Thư viện Video

Bộ Công an tổ chức hai hội thảo “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” và “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ”

Bộ Công an tổ chức hai hội thảo “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” và “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ”

Đã xem: 2737
1 2 3 4 5 6 7 8