• Phát huy tinh thần yêu nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Yêu nước được hiểu là tình cảm thiêng liêng gắn liền với ý thức về đất nước, tổ quốc, niềm tự hào dân tộc. Yêu nước là thước đo phẩm hạnh của mỗi cá nhân, cũng như mỗi giai tầng trong xã hội. Điểm xuất phát, cái nôi, cội nguồn của lòng yêu nước chính là tình yêu quê hương, mảnh đất chôn rau cắt rốn của mỗi con người, không gian sinh tồn của mỗi gia đình, cộng đồng, quốc gia dân tộc.

 • Siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng

  Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ do Bộ Chính trị mới ban hành đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ trong Đảng và trong Nhân dân và một lần nữa cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

 • Đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên một tầm cao mới

  Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Trung ương 4, Đảng ta xác định đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực hiện những mục tiêu chiến lược đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

 • Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ này góp phần làm cho Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, được triển khai rộng khắp, ngày càng đi vào thực chất và tiếp tục mang lại những kết quả tích cực trong thời gian tới.

 • Những điểm mới nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thảo luận và ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm với nhiều điểm mới nổi bật.

 • Toàn văn kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

  Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá.

 • Đại hội XIII của Đảng: Tầm nhìn phát triển, tư duy đột phá, định hướng chính sách và nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân

  Trên cơ sở định vị thế và lực của đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã định ra tầm nhìn phát triển, tư duy đột phá với mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Cùng với đó Đảng đề ra những định hướng, chính sách phát triển lớn trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, trong đó có vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới.

 • Quy định mới về 19 điều Đảng viên không được làm

  Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

 • Những điều đảng viên không được làm và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới

  Nhiều điểm mới trong những điều đảng viên không được làm để đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

 • Những thành tựu và một số hạn chế, bất cập trong phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

  Là đảng duy nhất cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện thành công vai trò lãnh đạo, cầm quyền của mình đối với Nhà nước và xã hội, đem lại những thắng lợi và thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặc dù vậy, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần được nhận diện một cách nghiêm túc, khoa học.

 • Quyết tâm của Đảng, kỳ vọng của dân

  Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thống nhất cao ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm và Kết luận về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Bài 4: Khắc phục bất cập về Quy định những điều đảng viên không được làm

  Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vừa diễn ra tại Hà Nội đó là thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Việc sửa đổi, bổ sung này được kỳ vọng khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới

 • Bài 3: Đặc biệt chú trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái...biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng là sự tiếp tục và làm sâu sắc thêm về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng bổ sung, hoàn thiện một số nội dung quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt chú trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

 • Bài 2: “Đột phá” trong công tác xây dựng Đảng

  Trước khi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI được ban hành, có dư luận cho rằng, còn có những “vùng cấm”, những “tảng băng chìm” chưa được động tới, có những vụ việc nổi cộm kéo dài nhiều nhiệm kỳ chưa được giải quyết. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, nhiều “đột phá” trong công tác xây dựng Đảng được giải quyết.

 • Những “dấu ấn” công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng

  Để Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, thực hiện được sứ mệnh lịch sử của Đảng đối với Tổ quốc, dân tộc, giai cấp công nhân, nhân dân lao động, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và thường xuyên chăm lo đến xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, cho thấy thắng lợi của cách mạng Việt Nam chính là thắng lợi của công tác xây dựng Đảng. Trong mọi điều kiện hoàn cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm và được coi là nhiệm vụ “then chốt”có ý nghĩa sống còn, quan trọng hàng đầu về xây dựng Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website