• Nhân tố bảo đảm thành công đại hội, vận mệnh của Đảng và tiền đồ đất nước

  Với mỗi kỳ Đại hội Đảng, công tác văn kiện và nhân sự là 2 nội dung quan trọng nhất. Trong đó, việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của đại hội và việc triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của đại hội.

 • Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

  Ngày 27/01/2021, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) dự Đại hội XIII của Đảng, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn đại biểu đã có bài phát biểu tham luận với chủ đề “Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, tại ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội.

 • Đoàn kết và dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết và dân chủ là những vấn đề đặc biệt quan trọng mà mọi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện. Đoàn kết và dân chủ có mối liên hệ mật thiết với nhau: Đoàn kết thật sự mới có dân chủ và thực hành dân chủ là nền tảng vững chắc để xây dựng đoàn kết trong Đảng, là hạt nhân, động lực để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Một số bài học về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế

  Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết cách mạng, khoa học đã chỉ ra tính tất yếu và quy luật vận động phát triển của lịch sử xã hội loài người, cung cấp hệ thống lý luận và phương pháp luận khoa học đúng đắn để nhận thức đúng thế giới và cải tạo thế giới; là “kim chỉ nam” cho hoạt động của các đảng cộng sản trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ ách áp bức, bóc lột, giành lấy chính quyền về tay nhân dân lao động và xây dựng xã hội mới-xã hội cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới

 • Cương lĩnh 2011 - ngọn cờ lý luận dẫn dắt dân tộc vững vàng trên con đường đổi mới

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng không chỉ tiếp tục khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà còn bao hàm những nội dung mới, phù hợp với những xu thế lớn của thời đại; đề ra mục tiêu, phương hướng và định hướng lớn phát triển đất nước. Sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh, đất nước đã đạt được thành tựu to lớn; qua đó càng khẳng định tính đúng đắn, toàn diện của Cương lĩnh.

 • Lực lượng Công an nhân dân chủ động, sáng tạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

  Trong những năm gần đây, Đảng ta đã đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi đó là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 • Về một số nội dung đối ngoại trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Trên tinh thần nhằm làm rõ thêm những nhận thức mới về các vấn đề lớn có thể tác động đến việc xác lập những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên lĩnh vực đối ngoại trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, bài viết đề cập đến ba nội dung về đối ngoại trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: đánh giá xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển; hội nhập quốc tế; nội dung về “nền ngoại giao hiện đại”.

 • Lực lượng CAND chủ động bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ sớm, từ xa, trên phạm vi cả nước, “kiên quyết không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra bất cứ sơ suất nào” đã được lực lượng Công an nhân dân (CAND) quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

 • Vận hội mới của đất nước

  Việt Nam thênh thang đường lớn bước vào năm mới của thập niên thứ ba, thế kỷ XXI với tư thế tự tin, sinh lực dồi dào và tràn đầy bản lĩnh. Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của quốc gia, vị thế của dân tộc có được như bây giờ. Trong ấm tình non nước với hương vị ngày xuân, chúng ta càng thấy phấn khích và dào dạt niềm tin để cùng ngân nga câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

 • Ý nghĩa lịch sử của các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng

  Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng (từ ngày 3 đến 7/2/1930), nhất trí lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất trí thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, là cơ sở dẫn đến những thắng lợi vĩ đại và những bước nhảy vọt lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

 • Tự phê bình và phê bình - cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng

  Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng. Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, trước hết, mỗi tổ chức đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”(1).

 • Bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

  Bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình bầu cử là một tất yếu nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, có đầy đủ các tiêu chuẩn theo luật định, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có năng lực và có điều kiện thực thi nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân; đồng thời, bảo đảm được cơ cấu đúng đắn, hợp lý nhất. Đó là căn cứ và cơ sở pháp lý để hình thành các cơ quan nhà nước trong nhiệm kỳ mới với chất lượng cao, tiền đề của hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

 • Hướng tới Đại hội XIII của Đảng: Đạo đức cách mạng là cội nguồn sức mạnh của Đảng

  Trải qua 90 năm kể từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Và đạo đức cách mạng đã trở thành cội nguồn sức mạnh của Đảng, của cách mạng, góp phần quan trọng đưa đến những thắng lợi to lớn của dân tộc.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam càng mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Nghiên cứu và phát triển lý luận được coi là công cụ nền tảng để xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đồng thời, tìm ra lời giải cho những bài toán hóc búa mà thực tiễn đặt ra, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp và dân tộc trong thời đại mới.

 • Phải chăng chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời ?

  Phải chăng chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời ?

Xem nhiều nhất

Liên kết website