Thư viện Video

Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia, chủ đề: “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đã xem: 1556
1 2 3 4 5 6 7 8