Thư viện Video

Tọa đàm khoa học định hướng nội dung Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại - những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới ”

Ngày 17/12/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân, đơn vị thường trực Ban Tổ chức Hội thảo cấp quốc gia “Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại - những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới” tổ chức Tọa đàm khoa học định hướng nội dung Hội thảo

Đã xem: 2031
1 2 3 4 5 6 7 8