Nâng cao năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho học viên các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang

Âm mưu cơ bản, lâu dài, xuyên suốt và nhất quán của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch tiến hành các thủ đoạn chống phá tinh vi trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là lĩnh vực tư tưởng, lý luận, hướng tới việc xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là thủ đoạn hết sức nguy hiểm, thâm độc mà các thế lực đã và đang ráo riết thực hiện, đe dọa sự tồn vong của Đảng, của dân tộc, làm cản trở các quá trình kinh tế, xã hội của đất nước. Bởi vậy, việc đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch, nhất là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có lực lượng vũ trang nhân dân.

Là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân, đội ngũ học viên các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận đang đặt ra hiện nay, đòi hỏi đội ngũ học viên, một mặt phải được bồi dưỡng, giáo dục bản lĩnh chính trị, quan điểm, lập trường giai cấp, tinh thần, thái độ kiên quyết đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; mặt khác, phải nhận diện đầy đủ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; đồng thời, phải được trang bị kỹ năng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Điều đó đặt ra yêu cầu bồi dưỡng, nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ học viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường của lực lượng vũ trang là hết sức cần thiết.

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ học viên, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, nhờ đó, năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của đội ngũ học viên có chuyển biến, từng bước được nâng cao. Học viên các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang đã tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch thông qua các hình thức chính danh, trực diện trên hệ thống truyền thông, báo chí, mạng internet và ẩn danh trên mạng xã hội, góp phần vạch trần âm mưu, thủ đoạn, bản chất thâm độc của các thế lực thù địch phản động, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của đội ngũ học viên các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang còn bộc lộ hạn chế. Bên cạnh đó, việc tổ chức cho học viên tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở một số nhà trường thuộc lực lượng vũ trang cũng chưa thực sự khoa học; thiếu các hình thức, biện pháp, cách làm sáng tạo, nên chưa thu hút được đông đảo học viên tham gia; chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, thái độ và hành động của đội ngũ học viên đối với nhiệm vụ quan trọng này.

Từ thực tế đó, để góp phần nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ học viên, thời gian tới, các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang cần tập trung vào một số nội dung nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và các chủ thể liên quan trong các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang đối với việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ học viên.

Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ học viên. Thực hiện nhiệm vụ này, các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể đối với việc bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ học viên. Đảng ủy, Ban Giám hiệu các nhà trường, lãnh đạo các đơn vị chức năng và mỗi học viên cần nhận thức rõ, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, phức tạp và lâu dài, có cả thuận lợi, khó khăn và thách thức; bởi vậy, việc bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ học viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường là hết sức cần thiết.

Mặt khác, đội ngũ học viên phải nhận thức sâu sắc rằng, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận là bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc; liên quan đến sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước, sự mất còn của chế độ xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh này nhằm bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng; góp phần nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tăng cường khả năng “miễn dịch” cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đồng thời, nâng cao tính chủ động, kiên quyết đấu tranh nhằm vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch... Từ đó nâng cao ý thức tự bồi dưỡng, trau dồi kiến thức, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các đơn vị liên quan đến hoạt động của học viên trong quá trình đào tạo cần có nghị quyết lãnh đạo và chương trình hành động, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phương thức, chủ trương và giải pháp bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ học viên một cách phù hợp; bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả chế độ quy định, quy chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ học viên. Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong việc tham gia bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ học viên.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ học viên các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang làm động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Về nội dung, cần tập trung bồi dưỡng kiến thức lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giúp học viên nhận diện được các dạng quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay, nhất là các âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về phương pháp luận và phương pháp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Trang bị cho học viên hệ thống tri thức, kỹ năng chuyên biệt trong việc lựa chọn vấn đề đấu tranh phản bác; kỹ năng thu thập thông tin tư liệu; phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng cho đội ngũ học viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, lòng trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tính trung thực, động cơ, ý thức trau dồi kiến thức, kinh nghiệm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bồi dưỡng tác phong làm việc khoa học; nói, viết, làm theo Cương lĩnh, quan điểm của Đảng; thái độ quyết đoán, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, có căn cứ khoa học, có sức thuyết phục đối với các quan điểm sai trái, thù địch.

Về hình thức, cần tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin khoa học, thông qua đó bồi dưỡng phương pháp thu thập, phân tích xử lý thông tin; tổ chức các buổi sinh hoạt, học tập chính trị, nghe báo cáo chuyên đề, thời sự... để cập nhật tri thức mới; tổ chức các buổi giao lưu, nghiên cứu thực tế, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn; rèn luyện khả năng quan sát, vận dụng lý luận vào nghiên cứu, phát hiện, giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Ba là, phát huy tính tích cực, chủ động, tự bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ học viên các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang. Trong đó cần tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

(1) Các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng động cơ, ý thức trách nhiệm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ học viên. Đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong qua trình tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với học viên để phát hiện, bồi dưỡng những học viên có năng lực trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong nhà trường.

(2) Hướng dẫn, giúp đỡ học viên xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho họ thực hiện có hiệu quả kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi học viên cần chủ động xây dựng cho mình kế hoạch làm việc khoa học, phân phối thời gian hợp lý để có thời gian cho hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Cấp lãnh đạo đơn vị quản lý học viên, các khoa, bộ môn, các tổ chức quần chúng, đoàn thể, đơn vị liên quan có trách nhiệm định hướng, giúp học viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phù hợp. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ học viên tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để học viên thực hiện được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, động viên, khen thưởng, khuyến khích cá nhân tích cực trong công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

(3) Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong bồi dưỡng, nâng cao năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ học viên. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng ở các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang phải xác định,công tác lãnh đạo nhiệm vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ học viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, từ đó xác định nội dung, yêu cầu, biện pháp lãnh đạo sát, đúng. Phải lấy kết quả học tập, rèn luyện, năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của học viên làm tiêu chí bình xét thi đua, phân loại cán bộ,đảng viên để học viên xác định mục tiêu phấn đấu; đồng thời, làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; đánh giá đúng thực chất kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, tổng kết các chuyên đề liên quan đến hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của nhà trường để đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót, nhất là trong việc tổ chức cho học viên tham gia.

 (4) Các đơn vị chức năng (phòng quản lý đào tạo, phòng quản lý học viên, các khoa bộ môn giảng dạy, đào tạo lý luận chính trị…) cần phối kết hợp chặt chẽ trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ học viên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, giảng viên, cán bộ khoa học, cần quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cơ sở để hướng dẫn đội ngũ học viên tự bồi dưỡng năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phù hợp. Các trung đội, lớp học viên, cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, tạo bầu không khí tích cực, thi đua lành mạnh; quan tâm, động viên phát triển năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ học viên.

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho đội ngũ học viên các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang là một trong những nhiệm vụ cơ bản của lực lượng vũ trang nói chung, các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị chức năng phải xác định rõ và nắm vững phương hướng, yêu cầu, đề cao trách nhiệm, hướng mọi hoạt động của nhà trường vào nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ học viên; phải tiến hành đồng bộ hệ thống các giải pháp nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các chủ thểliên quan và đội ngũ học viên, góp phần nâng cao năng lực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.

Uông Thiện Hoàng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website