Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng tư tưởng - chính trị đúng đắn về công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân có nét đặc trưng nổi bật là lấy chính trị làm gốc, gắn sức mạnh của lực lượng vũ trang với sức mạnh của quần chúng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Người coi chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị là yếu tố quan trọng đầu tiên, là nền tảng cơ bản, cốt lõi, yếu tố quyết định sự trưởng thành và lớn mạnh của lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ). Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị cũng là quan điểm lãnh đạo của Đảng ta trong quá trình tổ chức, giáo dục, rèn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân.

Cách đây 75 năm, Bác Hồ đã gửi Thư cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, trong Thư là chỉ thị của Bác về việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam). Tuy văn phong giản dị, ngắn gọn, nhưng bức thư hàm chứa đầy đủ nội dung của một Cương lĩnh quân sự lịch sử, có tính định hướng cho sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam sau này. Tên gọi đầu tiên của đội quân cách mạng đặc biệt quan trọng này được Bác Hồ đặt là “Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân”. Trước đó, chính Bác Hồ là người đã thêm hai chữ “Tuyên truyền” vào dự kiến tên gọi của đội quân cách mạng, Bác đặt “Tuyên truyền” lên trước, bởi theo Bác: “Nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền” (1); “Phải lấy chính trị làm gốc”(2), “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”(3). Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng phải bắt đầu từ việc xây dựng lực lượng chính trị quần chúng, trên cơ sở đó mà xây dựng và phát triển lực lượng quân sự; từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Theo Người, muốn có quân đội vũ trang phải có đội quân tuyên truyền vận động, đội quân chính trị trước đã. Phải có quần chúng giác ngộ chính trị tự nguyện “vác súng” thì mới thắng được... Như vậy, điểm đặc biệt đáng chú ý trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng là: coi trọng xây dựng “người vác súng” trước hết phải giác ngộ chính trị, phải biết làm công tác tuyên truyền.

Là một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang cách mạng, Công an nhân dân Việt Nam luôn được Bác Hồ dành sự quan tâm đặc biệt. Cách đây 71 năm, ngày 11/3/1948 trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, Bác Hồ đã căn dặn về tư cách người công an cách mạng (sau này, ngày 11/3 được lấy là ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam). Trong tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bác luôn quan tâm xây dựng vững mạnh về chính trị, lập trường giai cấp vững vàng: “Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành” (4); “Công an nhân dân vũ trang, hay là quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Nhất định phải như thế” (5). Người nhấn mạnh: trong mọi điều kiện hoàn cảnh, Công an nhân dân phải luôn là “một thứ vũ khí sắc bén của chuyên chính vô sản”, người cán bộ công an phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa xã hội, trung thành với lý tưởng, sự nghiệp của Đảng, với lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc: “cán bộ công an càng phải nâng cao chí khí cách mạng, nâng cao tinh thần cảnh giác” (6). Do đó, Bác căn dặn mỗi cán bộ, chiến sĩ công an: “Phải cố gắng học tập chính trị, học tập nghiệp vụ, học tập văn hoá và thời sự” (7) (Người yêu cầu “học tập chính trị” lên trước tiên).

Dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, lực lượng vũ trang nhân dân được xây dựng ngày càng trưởng thành, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt chú ý “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” (8) (“cách mạng” - tính chính trị được Đảng xác định là yêu cầu, mục tiêu đầu tiên).

Chính bởi luôn được Đảng, Bác Hồ quan tâm, chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, lực lượng vũ trang nhân dân với vai trò là nòng cốt, cùng toàn Đảng, toàn dân kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo ra môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới và trong nước có nhiều diễn biến rất phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đặt ra những yêu cầu và nội dung mới. Đất nước có những bước phát triển mới nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là tình trạng suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ tham nhũng, quan liêu, các vấn đề an ninh phi truyền thống... Bên ngoài, xuất hiện các vấn đề thách thức đối với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch không từ bỏ các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ; chúng thực hiện nhiều âm mưu, thủ đoạn hòng “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, nhằm tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, xóa nhòa bản chất giai cấp, làm biến chất chính trị của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình đó, để xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo chúng tôi cần phải chú ý một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị thể hiện trước hết phải luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì chủ nghĩa xã hội. Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, vấn đề cơ bản hiện nay là phải thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cấp ủy viên các cấp cả về phẩm chất và năng lực, theo hướng trẻ hóa, chuyên môn hóa, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ.

Hai là, coi trọng, đề cao công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ hiểu và nhận thức đúng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh, tình hình mới… Từ đó, xây dựng niềm tin vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Xây dựng, bồi dưỡng văn hóa chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, không dao động trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, chiến sĩ “Phải cố gắng học tập chính trị, học tập nghiệp vụ, học tập văn hoá và thời sự” (9), chúng ta cần xác định rõ, coi trọng, đề cao đúng mức công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Đây phải được coi là yêu cầu đặc biệt quan trọng, hàng đầu trong công tác đào tạo cán bộ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Do đó, bên cạnh việc củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách làm công tác chính trị trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, cần phải quan tâm đầu tư, phát triển các cơ sở chuyên trách công tác đào tạo lý luận chính trị trong quân đội, công an; xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong các trường của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Bên cạnh đó, cần xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn, yêu cầu về trình độ lý luận chính trị đối với từng chức danh, vị trí công tác của cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an; tăng chỉ tiêu, mở rộng, đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Ba là, kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân của ta.

Để đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân có hiệu quả, cần đổi mới, nâng hiệu quả công tác tư tưởng; chú trọng và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lý luận, cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, có đủ phẩm chất và năng lực, nhạy bén, sắc sảo trong đấu tranh. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, sớm kết luận những vấn đề mới và bức xúc từ thực tiễn đấu tranh với âm mưu, hoạt động đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; chú ý đề cao sự thống nhất với quan điểm, đường lối của Đảng, sự đồng thuận trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và toàn dân./.

(1) Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 3, Nxb CTQG, H. 2001, tr. 507.

(2) Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 398.

(3) Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 217-218.

(4) Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2001, tr. 498.

(5) Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 9, Nxb CTQG, H. 2001, tr.403.

(6) Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 9, Nxb CTQG, H. 2001, tr.30.

(7) Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 13, Nxb CTQG, H. 2011, tr.351.

(8) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr.149.

(9) Hồ Chí Minh - Toàn tập, tập 13, Nxb CTQG, H. 2011, tr.351.

Lê Minh Tuấn - T29

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website