Cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị Công an nhân

Cơ cấu tổ chức

 Cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị Công an nhân dân gồm: 

 1. Ban Giám đốc Học viện:

 Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân gồm đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc.

 2. Các hội đồng: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng xét thăng cấp, nâng lương.

3. Các tổ chức Chính trị - Xã hội:  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện; Hội Phụ nữ Học viện; Công đoàn Học viện.

4. Học viện có 18 đơn vị, gồm 09 phòng, viện, trung tâm và 09 khoa, bộ môn 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất

Liên kết website