Cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị Công an nhân

Cơ cấu tổ chức

 Cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị Công an nhân dân gồm: 

 1. Ban Giám đốc Học viện:

 Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.

 2. Các hội đồng: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng xét thăng cấp, nâng lương.

3. Các tổ chức Chính trị - Xã hội:  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện; Hội Phụ nữ Học viện; Công đoàn Học viện.

4. Học viện có 18 đơn vị trực thuộc Học viện, gồm: 09 phòng, viện và trung tâm; 09 khoa

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất

Liên kết website