Công an nhân dân phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và phòng, chống dịch COVID-19

Năm 2021, công tác Công an phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước những diễn biến nhanh, phức tạp và chưa từng có tiền lệ của tình hình thế giới và khu vực. Trong đó, dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục... của đất nước, nhất là ảnh hưởng đến sinh kế, đời sống của nhiều tầng lớp nhân dân, người lao động.

Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là thách thức đặt ra trong ứng xử ngoại giao, bảo vệ chủ quyền cũng như đảm bảo lợi ích, an ninh quốc gia của đất nước. Năm 2021 cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm chính trị lớn, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nhanh chóng triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn công tác và chiến đấu, tổ chức thực hiện các giải pháp mang tính “đột phá”, thực hiện thắng lợi, toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân với những kết quả, dấu ấn nổi bật là:

Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), các chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước lớn, các địa bàn chiến lược, ứng xử linh hoạt trước các sự kiện, trong quan hệ đối ngoại và phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tổ chức các đợt chuyển quân lớn, bất kể ngày đêm, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19, ổn định xã hội.

Đã có những cách làm quyết đoán, đúng đắn, hợp “ý Đảng, lòng dân”, như: “Lấy xã, phường là pháo đài phòng, chống dịch”, phát động và triển khai phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề “Lực lượng CAND- Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội”, với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Triển khai hiệu quả nhiều phương án để bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội, cách ly kéo dài.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm; nhất là bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội và bầu cử Đại biểu Quốc hội...

Nhanh chóng cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo đảm ANTT. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia dân tộc từ sớm, từ xa.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các mặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh trong dân tộc, tôn giáo; tăng cường công tác bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH. Đẩy mạnh điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, nhất là trên lĩnh vực y tế, phòng, chống dịch COVID-19... theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, lan tỏa từ Trung ương đến địa phương, có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho cả xã hội.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT có bước chuyển biến rõ nét, mang tính đột phá. Đặc biệt, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và hoàn thành đưa vào vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; hoàn thành chiến dịch cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chíp; triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc; kết nối với các bộ, ngành có đủ điều kiện; khai thác có hiệu quả ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu dân cư.

Trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu duy trì thường xuyên, kịp thời.

Hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả với Quân đội nhân dân bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác dân vận. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo.

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Sớm triển khai các quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh bố trí, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bốn cấp Công an theo chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; tăng cường biên chế cho Công an cấp cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu và tiếp tục xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, bảo đảm nguồn lực thực hiện công tác trọng tâm, đột xuất tại địa bàn cơ sở.

Chủ động dự báo tình hình, triển khai linh hoạt, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, trong đó đẩy mạnh “ngoại giao vaccine” trong bối cảnh dịch COVID-19. Công tác hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính, tư pháp, công tác hậu cần - kỹ thuật CAND đạt nhiều kết quả quan trọng…

Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Công an ngày càng lớn hơn, đòi hỏi lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và phòng, chống dịch COVID-19, tạo khí thế mới, phong trào mới và tinh thần chiến đấu mới, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Chủ động, kịp thời nắm, phân tích, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách phù hợp, nhằm giữ vững chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng chống đối trong nước. Kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công nhân, ANTT tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh mạng; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược. Kết hợp chặt chẽ công tác bảo đảm ANTT với thực hiện các chính sách an sinh xã hội, an dân.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tập trung tấn công trấn áp mạnh, quyết liệt với các loại tội phạm; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xác định những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm và có nguy cơ cao; đẩy mạnh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ứng dụng, khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân phục vụ công tác bảo đảm ANTT và kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau dịch.

Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm ANTT. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy cao độ ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác Công an. Tập trung cụ thể hóa, xác định lộ trình bước đi phù hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; xây dựng đội ngũ cán bộ ở bốn cấp Công an hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gần gũi, thân thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến, là niềm tin của nhân dân trong những lúc gian nguy theo phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, thực sự là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

 

Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị,

Bộ trưởng Bộ Công anPhản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website