Tăng cường củng cố, bảo vệ trận địa văn hóa-tư tưởng của Đảng hiện nay

Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 92 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; là truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Chúng ta có được những thành quả như ngày nay, nhất là những thành tựu sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại. Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị đang ra sức chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Trước tình hình đó, tăng cường củng cố, bảo vệ trận địa văn hóa - tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 

Theo đó cần nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động ra sức lợi dụng, xuyên tạc, tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng, nhằm bác bỏ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như hệ thống quan điểm, đường lối của Đảng. Chúng cho rằng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là một tất yếu lịch sử, vì nó bắt nguồn từ “sự lạc hậu, lỗi thời của bản thân chủ nghĩa Mác - Lênin”, và bởi “Chủ nghĩa xã hội mà Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội “không tưởng”, không bao giờ thực hiện được”1.  Chủ nghĩa xã hội khoa học mà các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác xây dựng nên chỉ là một học thuyết “viển vông”, “ảo tưởng”, không thể áp dụng vào thực tiễn... Xuất phát từ lập luận đó, chúng cho rằng hiện nay “Việt Nam đang bế tắc không chỉ về kinh tế, mà còn về tinh thần. Không ai còn tin vào chủ nghĩa Mác nữa”2, “con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang đi là trái với quá trình lịch sử - tự nhiên”3. Đó chính là “một khúc cong của lịch sử, là đoạn vòng vèo đầy đau khổ đi lên chủ nghĩa tư bản”4. Do đó, theo chúng, Việt Nam cần “tránh chỗ tối, tìm chỗ sáng”, “tránh con đường đau khổ” mà một số nước đã đi qua để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Không chỉ vậy, thủ đoạn mới của chúng là chuyển từ bôi nhọ bằng luận điệu “du nhập ngoại lai”, “nhập khẩu lý luận” sang đánh tráo, thay thế các khái niệm, thổi phồng cái gọi là “chủ thuyết phát triển mới”, đối lập chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa Lênin, kêu gọi dùng “chủ nghĩa Hồ Chí Minh” để thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin mà cố tình lờ đi một sự thật hiển nhiên, rõ ràng rằng tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cụ thể của Việt Nam. Chúng trích dẫn một cách cắt xén, nửa vời những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đan cài gài bẫy bằng những quan điểm giả danh mácxít, khiến người đọc mất phương hướng, không phân biệt được đúng - sai; đồng thời, chúng diễn giải, tuyên truyền một cách xuyên tạc, méo mó, khiến cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, dao động, từ đó suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Cùng với việc công kích trực tiếp vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của internet và các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động còn đẩy mạnh tuyên truyền, cổ xúy, tích cực “dẫn nhập” trào lưu tư tưởng củachủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc cực đoan từ bên ngoài, kết hợp với kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa bè phái… từ bên trong, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chúng lợi dụng những phần tử thoái hóa, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ bất mãn với Đảng, Nhà nước và chế độ, để tuyên truyền chống phá. Chúng tập hợp những ý kiến, phát biểu trái với đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước từ những đối tượng “dân túy”, tạo dựng cái gọi là “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, “những cán bộ của nhân dân”,... nhằm tuyên truyền đả kích, phản động.

Các thế lực thù địch, phản động phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa bằng các luận điệu xuyên tạc như: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền phi chính danh”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử”, “không còn đủ khả năng để độc quyền lãnh đạo đất nước”; ra sức tuyên truyền, kích động, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992 (nay là Điều 4, Hiến pháp 2013), xây dựng bộ máy nhà nước theo học thuyết tư sản “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”; xuyên tạc những sự kiện lịch sử, phủ nhận những thành quả của cách mạng Việt Nam; cổ xúy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, đòi Đảng phải từ bỏ sự lãnh đạo đối với lực lượng vũ trang; phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi tách biệt, đối lập “kinh tế thị trường” với “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Không chỉ vậy, các lực lượng phản động bên ngoài còn tập trung đả kích, xuyên tạc Đảng không mạnh dạn cải cách thể chế chính trị, hạn chế dân chủ, hạn chế tự do báo chí, tự do sáng tác phê bình...

 

Các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam; truyền bá tư tưởng sùng bái lối sống, trào lưu, văn hóa phương Tây; phủ nhận và xúc phạm những giá trị văn hóa truyền thống, những chuẩn mực đạo đức xã hội; đề cao những xu hướng văn hóa - tư tưởng, nghệ thuật cực đoan, phản động. Đồng thời, chúng triệt để lợi dụng các sự kiện, vấn đề chính trị quan trọng: vấn đề Biển Đông, phân định biên giới, chủ quyền lãnh thổ, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… để tung tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội; khoét sâu vào những hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ của một số cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý để bóp méo, xuyên tạc, từ đó tạo tâm lý hoài nghi, dao động trong tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

 

Không chỉ xuyên tạc tình hình đất nước bằng luận điệu “khủng hoảng toàn diện”, “tình thế hiểm nghèo”, các thế lực thù địch, phản động còn ra sức phá hoại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong hội nhập quốc tế của Đảng ta với chiêu bài “thoát nước này, liên minh với nước kia”; cổ xúy chủ nghĩa ly khai; tán phát các “thư ngỏ”, “tuyên bố”, “kiến nghị” để lôi kéo, kích động đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài; kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ, gây sức ép đối với Việt Nam.

 

Là cơ quan xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị nòng cốt của Đảng và Nhà nước, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thời gian qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật luôn xác định việc xuất bản sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm; cung cấp thông tin chính thống, bảo đảm sự chính xác về nội dung chính trị, khoa học của xuất bản phẩm, từ đó góp phần quan trọng giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng. Nhiều cuốn sách chất lượng đã được xuất bản như: Phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam - Mệnh lệnh cuộc sốngLuận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội (Sách chuyên khảo); Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia); Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng (Tập I, II);…

 

Đặc biệt, tháng 9/2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bao gồm các ấn phẩm tiêu biểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện Đảng; sách khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; sách học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; sách đấu tranh phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sách nhận diện các âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các thế lực thù địch;... Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc Sự thật đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức biên soạn, xuất bản các ấn phẩm sách lý luận, chính trị và tổ chức các hội thảo khoa học, như: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới; 50 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn; Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh...; lịch sử truyền thống ngành; giới thiệu và phân tích những điểm mới, nội dung cốt lõi về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Các hoạt động có ý nghĩa này đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 

Hình thức, cơ cấu, thể loại của sách lý luận, chính trị ngày càng phong phú và đa dạng, góp phần khẳng định tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Trong thời gian tới, để tăng cường củng cố, bảo vệ trận địa văn hóa - tư tưởng của Đảng, tiếp tục đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cần chú trọng thực hiện tốt một số định hướng, giải pháp sau:

 

Một là, chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng. Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, vì vậy, ngoài hình thức đấu tranh truyền thống, cần bổ sung những hình thức đấu tranh mới, phù hợp với từng giai đoạn, thời điểm, lĩnh vực…: đấu tranh trực tiếp, trực diện trên không gian mạng, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội; xây dựng đội ngũ kiểm soát thông tin chuyên nghiệp…

 

Hai là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan Đảng, Nhà nước, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Ba là, khẳng định vững chắc quan điểm có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa sống còn của Đảng ta, đó là: kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Muốn vậy, trước hết, phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng và phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta, để những nội dung, quan điểm của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống mới, được hiện thực hóa, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước, nhất là trong tình hình mới hiện nay.

 

 Bốn là, xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; phát huy dân chủ, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Năm là, tăng cường các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để phát hiện sớm, ngăn chặn tận “gốc” nguồn phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn các trang mạng độc hại; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí, nhất là quản lý thông tin trên internet và mạng xã hội; hoàn thiện các quy định pháp lý về quản lý các hoạt động trên không gian mạng, tạo căn cứ để cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, xây dựng mới các trang mạng, báo chí có nội dung đấu tranh, tuyên truyền sâu rộng, bám sát thực tiễn, với lập luận sắc bén về mọi vấn đề, lĩnh vực của đất nước, từng bước giành thế chủ động về thông tin tư tưởng, lý luận trên internet.

 

Sáu là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tăng cường bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân để bảo vệ vững chắc trận địa văn hóa - tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, từ đó chủ động đấu tranh phản bác. Tích cực tìm kiếm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, những điển hình tiên tiến, những cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường nghiên cứu trên quan điểm khách quan, khoa học những tư tưởng, học thuyết, lý thuyết mới, tiến bộ, những tinh hoa văn hóa của nhân loại, từ đó chắt lọc, tiếp thu và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam./.

 

PGS. TS Phạm Minh Tuấn

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật,

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

 Nguồn Hội đồng Lý luận Trung ương

 1,2 Ban Tuyên giáo Trung ương, Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr.48.

3,4Một số vấn đề về chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.12.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website