Tinh thần Cách mạng Tháng Tám mãi soi sáng đường chúng ta đi

Những ngày này, với mỗi người dân đất Việt, bản anh hùng ca bất diệt Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 lại ùa về trong niềm phấn khởi, tự hào. 

Mùa thu 77 năm về trước, “Nước Việt Nam từ máu lửa - Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” tạo nên mốc son chói lọi, bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, bất chấp sự thật, “đến hẹn lại lên”, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động lại ra sức xuyên tạc, tung ra quan điểm sai trái, thù địch về thắng lợi mang tính lịch sử, thời đại này.

Luận điệu sai trái, xuyên tạc

Xuyên tạc thành quả Cách mạng Tháng Tám, một số quan điểm sai trái cho rằng: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là “sự ăn may”. Rằng, Việt Minh đã nhanh tay cướp lấy thành quả của Đồng minh chống phát xít, khi quân đồng minh chưa kịp vào Đông Dương giải giáp quân Nhật.

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, chúng lập luận, đưa ra quan điểm phê phán thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là do tinh thần dân tộc lãnh đạo, dù không có Đảng Cộng sản, nhiều nước thuộc địa đã giành được độc lập mà ít tốn xương máu. 

Chúng còn trắng trợn vu cáo, xuyên tạc: Thành quả Cách mạng Tháng Tám nhanh chóng rơi vào tay Đảng Cộng sản và đây là nguyên nhân khiến dân tộc Việt Nam đi theo con đường cộng sản “độc tài, độc Đảng”, rơi vào “thảm họa” chiến tranh và ngày nay tiếp tục tình trạng nghèo đói, lạc hậu; nếu không đi theo con đường cách mạng vô sản, Việt Nam vẫn có độc lập mà tránh được chiến tranh, đi theo con đường của nước tư bản phát triển tới phồn vinh...

Mục đích của họ là phủ nhận thành quả, tầm vóc, ý nghĩa, giá trị của Cách mạng Tháng Tám, tạo nhận thức mơ hồ về lịch sử dân tộc, sự hoài nghi, chia rẽ trong xã hội, nhất là trong giới trẻ; chia rẽ hòa hợp dân tộc, khối đại đoàn kết toàn dân. Chúng cố tình tạo nhận thức lệch lạc, hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử; cổ súy cái gọi là giá trị “tự do, dân chủ, nhân quyền” phương Tây, hướng lái cách mạng Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Đưa con thuyền Tổ quốc đến vinh quang

Phản bác các quan điểm sai trái về Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngay cả người nước ngoài, Tiến sĩ Pradhan, một học giả Ấn Độ, trên tờ Times of Indian từng khẳng định: Quan điểm của một số nhà sử học cho rằng thành công của Cách mạng Tháng Tám chủ yếu do hoàn cảnh thuận lợi là hoàn toàn sai lầm. Ông đánh giá, sự thành công của cuộc cách mạng là do những người cách mạng lãnh đạo. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí của mình đã tận dụng những điều kiện khách quan để đạt được mục đích một cách sớm nhất. Cách mạng thành công là điều tất yếu, dù sớm hay muộn. Đây là công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nhìn thấy thời cơ và có những bước đi sáng suốt để tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng Tháng Tám đem lại độc lập, tự do cho Việt Nam là sản phẩm của trí tuệ Hồ Chí Minh.

 

Những giá trị lịch sử to lớn, tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng toả sáng trong dòng chảy lịch sử của dân tộc. Tinh thần ấy còn sống mãi, tiếp tục dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tạo bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đây là thắng lợi to lớn đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra thời đại mới cho dân tộc Việt Nam. 

Từ đây chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á; đồng thời chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam và hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. 

Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền.

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sự vận dụng thành công đầu tiên của Chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. 

Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước với ý chí quật cường, đoàn kết dân tộc, tầm cao trí tuệ, tinh thần yêu nước kết hợp với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc, thực dân áp bức, thống trị. Nó khẳng định rằng, trong trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội.

Nhân tố quyết định làm nên thắng lợi

Sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; phong trào cách mạng 1936 - 1939 và cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939 - 1945. Đây là ba cuộc tổng diễn tập lớn của Đảng ta với nhiều thử thách, hy sinh để đi đến đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám - lãnh đạo toàn thể dân tộc tiến hành tổng khởi nghĩa, đánh đổ đế quốc phong kiến thành lập nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 

15 năm ra đời, tổ chức, xây dựng phong trào, tập hợp lực lượng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đập tan ách áp bức, thống trị của phát xít Nhật, thực dân Pháp và bọn tay sai. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc”.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta đã trở thành một đảng lãnh đạo, cầm quyền trên phạm vi cả nước. Điều đó có ý nghĩa quan trọng, phát triển lý luận phong trào cách mạng vô sản trên cơ sở thực tiễn phong phú, khẳng định trên thực tế khả năng và hiệu quả lãnh đạo của một Đảng tuy còn non trẻ, ra đời ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến có thể lãnh đạo cách mạng thành công. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đấu tranh vì lợi ích của dân tộc, đất nước, nhân dân.

Tinh thần của Cách mạng Tháng Tám có giá trị lịch sử và thời đại vô cùng to lớn. Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những giá trị lịch sử, tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng toả sáng trong dòng chảy lịch sử của dân tộc. Tinh thần ấy còn sống mãi, tiếp tục dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

 

TS. Lê Thế Cương, Học viện Chính trị Công an nhân dân

Nguồn Báo Bắc Giang

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website