Đập tan âm mưu chống phá Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức

Âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, diễn ra một cách thâm hiểm, tinh vi trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, chống phá trong lĩnh vực đạo đức được chúng xem là một “trọng điểm” tấn công, hòng thúc đẩy sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ Đảng ta, đất nước ta.

Tấn công hòng phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng

Từ đại hội Đảng các cấp cho tới trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng ra sức đẩy mạnh tất cả các hoạt động chống phá. Cùng với nền tảng tư tưởng của Đảng, đạo đức là lĩnh vực mà chúng tập trung chống phá điên cuồng nhất, bằng đủ mọi thủ đoạn.

Nền tảng tư tưởng đạo đức của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, như dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định rõ: “Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam”. Chính vì thế, việc các thế lực thủ địch, phản động tập trung chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng đạo đức của Đảng chính là nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của Đảng ta.

Chúng ra sức rêu rao, xuyên tạc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ vì lợi ích cầm quyền của mình, không vì lợi ích của nhân dân… do đó cán bộ, đảng viên mới suy thoái về đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân. Từ đó, chúng lái sang luận điệu, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, bản chất giai cấp công nhân của Đảng đã phai nhạt, hòng thực hiện toan tính phá bỏ nền tảng đạo đức cách mạng.

Đi cùng với đó, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị tìm cách thổi phồng, khoét sâu những hạn chế, khuyết điểm trong bộ máy Đảng, Nhà nước, nhằm làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động, thiếu tin tưởng, tha hóa về đạo đức, lối sống. Đồng thời, chúng lại cổ súy một bộ phận cán bộ, đảng viên nhìn nhận đạo đức cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa một cách sai lệch, không thấy những giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc, của cách mạng mà chỉ thấy tiêu cực, mặt xấu.

Với thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu”, chúng khi thì rả rích, lúc lại ráo riết bôi đen, để từ đó làm mất dần cái tốt, sự tiến bộ, trong khi tăng dần cái xấu, cái lạc hậu, kìm hãm quá trình phát triển, dẫn đến sự yếu kém, hư hỏng, thoái hóa, biến chất một bộ phận tổ chức Đảng và đảng viên về đạo đức, lối sống. Nguy hiểm hơn, thay vì nhận rõ nguyên nhân chủ quan để khắc phục, những cán bộ, đảng viên suy thoái này lại quay ra đổ lỗi cho đạo đức, lối sống truyền thống của cách mạng, dân tộc.

Trong quá trình chống phá về đạo đức, các thế thù địch, phản động cổ súy, du nhập lối sống tư sản vào nước ta, tập trung vào một bộ phận cán bộ, đảng viên để làm cho họ tha hóa về đạo đức, lối sống. Thông qua việc tha hóa những người này để họ ngại rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng mà chỉ chạy theo lối sống thực dụng tư sản, hám chức quyền, hám danh lợi. Từ đây dẫn tới chỗ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bộ phận này ban đầu có thể nhỏ, song chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn để nhân lên, lan rộng ra ngày càng nhiều tổ chức Đảng và đảng viên; hòng làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, làm suy yếu, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đẩy lùi một bước tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống

Đảng ta từ trước tới nay luôn coi trọng xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, giữ gìn bản chất cách mạng, đạo đức, lối sống trong sáng của cán bộ, đảng viên. Đảng cũng luôn nhìn thẳng vào sự thật, kịp thời phát hiện những khuyết điểm, tổn tại để đưa ra giải pháp hiệu quả khắc phục. Điều này có thể thấy rất rõ trong nhiệm kỳ Đại hội XII hiện nay khi đẩy mạnh việc chống tham nhũng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi đôi với xây dựng Đảng, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đề ra các giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng, để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” như sự khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII tới nay, Đảng ta đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng và hơn 87.000 đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu.

Trong đó bị xử lý có 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Phó thủ tướng; Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng; Bí thư tỉnh ủy; nguyên Bí thư tỉnh ủy... Điều đó đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bản lĩnh của ngành kiểm tra trong công cuộc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Chính quyết tâm chính trị rất cao này của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đã khiến uy tín của Đảng được nâng cao, nhân dân ngày càng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với việc xử lý cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, Đảng ngày càng hoàn thiện cơ chế, chính sách, đưa ra những giải pháp chống lại sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đó cũng chính là nhằm chống lại những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, lợi ích nhóm. Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Đảng đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, ngăn chặn, đẩy lùi một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Âm mưu và thủ đoạn chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức, lối sống, vì thế dù thâm hiểm và tinh vi thế nào cũng đã thất bại hoàn toàn.

 

Nguồn báo An ninh thủ đô

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website