Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ; tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã tốt nghiệp đại học trở lên (văn bằng 2) - năm 2021

BỘ CÔNG AN

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

 


Số: 1353/TB-T03-P3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ; tuyển sinh đào tạo trình độ đại học

đối với người đã tốt nghiệp đại học trở lên (văn bằng 2) - năm 2021

 

Thực hiện Quyết định số 3214/QĐ-BCA ngày 13/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 cho các học viện, trường CAND; căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong CAND (sau đây gọi tắt là Thông tư 50); Hướng dẫn số 427/X02-P2 ngày 12/3/2021 của Cục Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn 427), Học viện Chính trị CAND thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khoa học chính trị và tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã tốt nghiệp đại học trở lên (văn bằng 2) ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước mở tại Học viện Chính trị CAND năm 2021, cụ thể như sau:

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong lực lượng CAND trên toàn quốc.

2. Đối tượng, điều kiện dự thi

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 50 và hướng dẫn 427, cụ thể:

2.1. Đối tượng

a) Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên của Công an các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và các trường CAND;

b) Cán bộ có chức danh từ trợ lý, chuyên viên, nghiên cứu viên trở lên của Công an các đơn vị trực thuộc Bộ;

c) Cán bộ là chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

2.2. Điều kiện dự thi

* Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

* Về độ tuổi, sức khỏe: tính đến năm dự tuyển, không quá 45 tuổi, có đủ sức khoẻ để học tập.

* Về văn bằng

- Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành dự tuyển. Nếu người dự tuyển tốt nghiệp ngành khác phải là cán bộ đang phụ trách công tác về tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ, chính sách cán bộ, giáo dục chính trị, thi đua, khen thưởng, công tác Đảng, công tác quần chúng thuộc Công an các đơn vị, địa phương hoặc cán bộ Công an giữ các chức vụ trong Đảng (Bí thư, Phó Bí thư) từ cấp chi bộ trở lên và cán bộ có nhu cầu đào tạo (có Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác đính kèm).

- Trường hợp tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức đại học của ngành đúng tại Học viện Chính trị CAND trước khi dự thi.

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

* Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

- Có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc tháng có quyết định tuyển chọn vào CAND đến tháng nộp hồ sơ dự tuyển. Riêng cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên của Công an đơn vị trực thuộc BCA và trường CAND có thời gian công tác thực tế từ đủ 12 tháng trở lên.

* Về lý lịch bản thân:

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang chờ quyết định kỷ luật và không trong thời gian thi hành án hình sự, có xác nhận của đơn vị nơi người đăng ký dự thi đang công tác.

- Đạt phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

3. Thời gian và địa điểm đào tạo

- Thời gian đào tạo: 02 năm.

- Địa điểm đào tạo: Học viện Chính trị CAND (địa chỉ: thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

4. Hình thức tuyển sinh:

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ thi tuyển 03 môn:

- Triết học Mác - Lênin (thi tự luận, thang điểm 10);

- Lịch sử Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (thi tự luận, thang điểm 10);

- Tiếng Anh (trình độ A2 - bậc 2/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam). Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ nếu đáp ứng một trong các trường hợp quy định tại phụ lục kèm theo Thông báo này.

5. Quyền lợi của người học

- Học viên tốt nghiệp được cấp bằng thạc sĩ Khoa học chính trị ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

- Được hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị nếu đủ các điều kiện theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 09/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và các quy định hiện hành khác.

- Học viên cao học được hưởng các quyền lợi khác theo quy định hiện hành.

6. Thủ tục hồ sơ

a) Công văn cử dự tuyển của thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ.

b) Hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Học viện Chính trị CAND phát hành) bao gồm:

- 01 đơn đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ;

- 01 bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ học;

c) 01 Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe học tập do bệnh viện đa khoa cấp huyện (hoặc tương đương) trở lên cấp (thời gian không quá 06 tháng);

d) Bản sao được chứng thực từ bản chính các giấy tờ sau:

- Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (trường hợp văn bằng do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt, có công chứng hợp lệ và có văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bằng và bảng điểm hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

- Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);

- Các giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).

đ) 03 phong bì có dám tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;

e) 04 ảnh chân dung 4x6 (mặc quân phục CAND không đội mũ), mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh (chụp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày dự thi).

f) Tài liệu minh chứng ưu tiên trong tuyển sinh.

7. Thời gian nộp hồ sơ, ôn thi và tổ chức tuyển sinh

7.1. Thời hạn nộp hồ sơ, lệ phí tuyển sinh

- Thí sinh tải mẫu hồ sơ tuyển sinh do Học viện phát hành (Đơn xin đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan công tác; Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác) tại trang Thông tin điện tử của Học viện Chính trị CAND, (địa chỉ website: hvctcand.edu.vn) hoặc đến nhận tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị CAND từ ngày 01/7/2021.

- Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện, trường hợp do dịch bệnh Covid - 19 không đến nộp trực tiếp được, thí sinh nộp hồ sơ theo đường giao liên của Bộ Công an hoặc chuyển phát nhanh của Bưu điện. Học viện kết thúc nhận hồ sơ dự kiến vào ngày 07/8/2021.

- Tổ chức xét duyệt hồ sơ dự thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; báo cáo Bộ Công an phê duyệt, thời gian dự kiến từ ngày 09/8 đến 16/8/2021.

- Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh gồm: Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/hồ sơ; lệ phí dự thi là: 120.000 đ/môn thi/thí sinh.

7.2. Thời gian học bổ sung kiến thức

Thí sính thuộc đối tượng học bổ sung kiến thức tham gia học lớp bổ sung kiến thức trước khi dự thi; dự kiến thời gian học bắt đầu từ ngày 23/8/2021 tại Học viện Chính trị CAND.

7.3. Thời gian ôn thi

Học viện tổ chức ôn thi cho thí sinh có nhu cầu dự kiến từ ngày 05/11 đến hết ngày 23/11/2021 tại Học viện Chính trị CAND.

7.4. Thời gian thi tuyển sinh

Dự kiến tổ chức thi tuyển trong 03 ngày từ ngày 25/11 - 27/11/2021, cụ thể như sau:

- Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế thi: ngày 25/11/2021.

- Ngày thi: 02 ngày (ngày 26/11 và 27/11/2021).

7.5. Công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học

- Kết quả trúng tuyển được niêm yết công khai tại Học viện và công bố trên website của Học viện, địa chỉ: http://hvctcand.edu.vn/

- Thời gian nhập học: dự kiến tháng 12/2021.

II. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHO NGƯỜI ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TRỞ LÊN (VĂN BẰNG 2) NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Chỉ tiêu, phạm vi tuyển sinh: 50 chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc.

2. Đối tượng, điều kiện dự thi

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 50 và Hướng dẫn 427, cụ thể:

2.1. Đối tượng

a) Cán bộ có bằng tốt nghiệp đại học tại trường CAND;

b) Cán bộ, học viên trường CAND được cấp có thẩm quyền của Bộ Công an cử đào tạo và có bằng tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước;

c) Cán bộ có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trước khi được tuyển vào CAND.

2.2. Điều kiện dự thi

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, cụ thể như sau:

a) Tính đến năm dự tuyển không quá 45 tuổi;

b) Có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc tháng có quyết định tuyển chọn vào CAND (không tính thời gian tạm tuyển, thời gian tham gia nghĩa vụ CAND) đến tháng tổ chức thi tuyển:

c) Phân loại cán bộ đạt mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên trong năm liền trước năm dự tuyển.

d) Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang chờ quyết định kỷ luật và không trong thời gian thi hành án hình sự, có xác nhận của đơn vị nơi người đăng ký dự thi đang công tác;

f) Được Công an các đơn vị, địa phương đồng ý cho tham gia dự thi;

g) Có đủ sức khoẻ đảm bảo yêu cầu học tập, rèn luyện theo quy định hiện hành;

h) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn quy định theo thông báo tuyển sinh của Học viện.

3. Thời gian và địa điểm đào tạo

- Thời gian đào tạo: 24 tháng.

- Địa điểm đào tạo: Học viện Chính trị CAND (địa chỉ: thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

4. Hình thức tuyển sinh:

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ thi tuyển 02 môn:

- Triết học Mác - Lênin (thi tự luận, thang điểm 10);

-  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (thi tự luận, thang điểm 10).

5. Quyền lợi của người học

- Sau khi tốt nghiệp học viên được cấp bằng đại học Công an ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, có kiến thức tương đương hoàn thành chương trình bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ Công an (06 tháng) và có kiến thức ngành, chuyên ngành về công tác đảng, công tác chính trị; đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị để bổ nhiệm các chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên, các chức danh công tác khác trong CAND theo quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BCA ngày 16/3/2020 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CAND và các văn bản hiện hành trong CAND.

- Học viên tốt nghiệp sẽ được hoàn chỉnh kiến thức để cấp Bằng Cao cấp lý luận chính trị nếu đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

6. Thủ tục hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh gồm:

            a) Đơn xin đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan công tác (theo mẫu của Học viện Chính trị CAND phát hành);

          b) Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác (theo mẫu của Học viện Chính trị CAND phát hành);

          c) Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học thứ nhất hoặc văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp có văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

          d) 01 bản sao Giấy khai sinh;

đ) 01 Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ học tập do bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương cấp;

e) 04 ảnh quân phục 4x6, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành dự thi (chụp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày dự thi);

f) 01 bản sao công chứng sổ hộ khẩu;

          g) Công văn cử dự tuyển của thủ trưởng cơ quan công tác;

h) Tài liệu minh chứng ưu tiên trong tuyển sinh (bản sao được chứng thực từ bản chính - nếu có).

i) Các tài liệu khác có liên quan.

7. Thời hạn nộp hồ sơ, ôn thi và tổ chức tuyển sinh

7.1. Thời hạn nộp hồ sơ, lệ phí tuyển sinh

- Thí sinh tải mẫu hồ sơ tuyển sinh do Học viện phát hành (Đơn đăng ký dự thi; Bản sơ yếu lý lịch) tại trang Thông tin điện tử của Học viện Chính trị CAND, (địa chỉ website: hvctcand.edu.vn) hoặc đến nhận tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị CAND từ ngày 01/7/2021.

- Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện, trường hợp do dịch bệnh Covid - 19 không đến nộp trực tiếp được, thí sinh nộp hồ sơ theo đường giao liên của Bộ Công an hoặc chuyển phát nhanh của Bưu điện. Học viện kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 03/9/2021.

- Xét duyệt hồ sơ dự thi dự kiến từ ngày 06/9 - 10/9/2021.

- Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh gồm: lệ phí nộp hồ sơ: 20.000 đồng/hồ sơ; lệ phí thi tuyển: 70.000 đồng/thí sinh.

7.2. Thời gian ôn thi

Học viện tổ chức ôn thi cho thí sinh có nhu cầu: dự kiến từ ngày 13/9/2021 đến ngày 24/9/2021.

7.3. Thời gian thi tuyển

Dự kiến tổ chức thi tuyển trong 02 ngày từ ngày 28/9 - 29/9/2021, cụ thể như sau:

- Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế thi: dự kiến ngày 28/9/2021.

- Ngày thi: dự kiến ngày 29/9/2021.

7.4. Công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học

- Kết quả trúng tuyển được niêm yết công khai tại Học viện và công bố trên website của Học viện, địa chỉ: http://hvctcand.edu.vn/

- Thời gian nhập học: dự kiến tháng 10/2021.

Học viện tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, văn bằng 2 tại: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị CAND (phòng 209, nhà A, Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

          Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ có nhu cầu liên hệ đăng ký dự thi theo quy định. Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên Website: http://hvctcand.edu.vn/ của Học viện Chính trị CAND.

Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, SĐT: 0243.752.5297, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Duyên, Phó trưởng phòng, SĐT: 0946.325.368; đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Khoa, cán bộ tuyển sinh, SĐT: 0975.634.350 ./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Bộ GD&ĐT (Vụ GDĐH) (để báo cáo);

- Cục X02;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;

- Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Các học viện, trường CAND;

- Lưu: VT, P3.

 

 

 

Đã ký

 

Trung tướng Trần Vi Dân

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Quy định về miễn thi môn ngoại ngữ đối với thí sinh ĐKDT trình độ thạc sĩ

(Kèm theo Thông báo số 1353/TB-T03-P3 ngày 28  tháng  6 năm 2021

của Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân)

 

          Thí sinh ĐKDT trình độ thạc sĩ Khoa học chính trị ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước mở tại Học viện Chính trị CAND được miễn thi môn ngoại ngữ nếu đáp ứng một trong những trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn bộ thời gian ở nước ngoài sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga và Tiếng Trung được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung).

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, trong thời gian 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi các Trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền, các trường đại học Quốc gia trong nước, các trường Đại học ngoại ngữ. Học viện thẩm định chứng chỉ ngoại ngữ theo bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ sau:

TT

Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

11

Tiếng Anh

IELTS

4.5

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

TOEIC

450

- British Council (BC)

- Educational Testing Service (ETS)

- International Development Program (IDP)

- IIG

Cambridge Exam

PET

BEC

Preliminary

BULATS

40

CEFR

B1

Các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 06 bậc theo Công văn số 138/TB-QLCL ngày 08/2/2021 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

22

Tiếng Nga

TRKI

Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

33

Tiếng Pháp

- DELF

- TCF niveau

- B1

- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP)

44

Tiếng Trung Quốc

HSK

Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban)

- Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese)

55

Tiếng Đức

- ZD

B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

66

Tiếng Nhật

JLPT

Cấp độ N4

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

 

 

Bản cam đoan dành cho thí sinh miễn thi ngoại ngữ.docx

mẫu sơ yếu lý lịch.doc

phiếu đăng ký dự thi Thạc sĩ.doc

Phiếu đăng ký dự thi Văn bằng 2.doc

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website