Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị nêu rõ, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII để thảo luận, cho ý kiến về Đề cương văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, bao gồm Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cùng với việc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ủy Công an Trung ương đồng thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là Nghị quyết rất quan trọng thể hiện sự đặc biệt quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông; Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh báo cáo một số nội dung cơ bản tại Hội nghị.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, nắm chắc những nội dung cốt lõi của Nghị quyết. Sau Hội nghị này, các cấp ủy đảng trong CAND cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện theo Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương; tăng cường thảo luận, đối thoại trong học tập và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm việc triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả trong toàn lực lượng CAND.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo một số nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an giới thiệu dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

Hoàng Mai

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website