Khắc phục bệnh ngại học, lười học, học chiếu lệ về lý luận

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng 06/01 tại Hà Nội

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, năm 2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 70 năm truyền thống; tăng cường quản lý hệ thống một cách toàn diện với phương châm chỉ đạo tập trung, thống nhất nhưng tăng cường phân cấp để các học viện trực thuộc và viện chuyên ngành phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với đó, Học viện đã tiến hành đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Toàn hệ thống đã xây dựng 139 chương trình đào tạo, bồi dưỡng các loại. Các chuyên đề, bài giảng được bổ sung các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Toàn hệ thống Học viện tổ chức 63 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với 2.739 học viên; 94 lớp cao cấp lý luận chính trị không tập trung với 8.418 học viên; 25 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị, 30 lớp bồi dưỡng chức danh công tác xây dựng Đảng dành cho cán bộ; 01 lớp bí thư, 02 lớp phó bí thư cấp ủy cấp huyện; 87 lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch cho các cấp ủy, địa phương; 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ Lào… 

Đáng chú ý, công tác bồi dưỡng chức danh được đẩy mạnh, quy mô các lớp bồi dưỡng được mở rộng so với năm trước. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức thành công 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng và đang tiếp tục tổ chức 02 lớp khác.

Năm qua, Học viện đã tổ chức triển khai đồng bộ trên 650 nhiệm vụ khoa học đạt nhiều kết quả tích cực; chủ động nghiên cứu, chắt lọc kết quả nghiên cứu xây dựng 38 báo cáo kiến nghị chính sách gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, các tiểu ban soạn thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổ chức 120 hội thảo, tọa đàm khoa học...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Học viện vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục như: công tác quản lý hệ thống triển khai chưa thực sự đồng đều trên các mặt công tác; quy chế quản lý đào tạo vẫn chậm được bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tiễn, nội dung đào tạo tuy được điều chỉnh nhưng vẫn nặng về lý luận, chậm theo kịp với thực tiễn sinh động đang thay đổi nhanh chóng; việc quản lý học viên tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; phối hợp giữa Học viện với cấp ủy cử cán bộ đi học chưa thành nền nếp; thiếu các công trình khoa học tầm cỡ, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn trong xã hội…

Quang cảnh Hội nghị 

Năm 2020, nêu cao khẩu hiệu hành động "Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả", Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xác định phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới đồng bộ, toàn diện các mặt công tác. Tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở trực thuộc hướng tới Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm: cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại; chủ động bổ sung, cập nhật giáo trình tất cả các hệ lớp bám sát những nội dung mới dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; lồng ghép có hiệu quả các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào chương trình đào tạo...

Học viện xác định đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý khoa học; tiếp tục kiện toàn bộ máy các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo quản lý hệ thống, đồng bộ, liên thông trong toàn Học viện...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, trong năm 2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước về định hướng phát triển Học viện, Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 xứng tầm là trường Đảng cao cấp của Trung ương, tiếp tục là chiếc nôi đào tạo, bồi dưỡng của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta qua các thời kỳ. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị 

"Học viện cần tiếp tục kế thừa những ưu điểm và đổi mới mạnh mẽ các mặt hoạt động để phát triển theo tinh thần Quyết định 145-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết Trung ương khóa XII, khắc phục bằng được căn bệnh ngại học, lười học, học qua loa, học chiếu lệ về lý luận và chủ nghĩa Mác-Lê nin", đồng chí Phạm Minh Chính nói.

Đề cập tới việc đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đồng chí Phạm Minh Chính gợi ý cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp như: bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chú trọng việc rèn luyện lập trường, tư tưởng đạo đức, tác phong, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương; bám sát vào hai trọng tâm năm đột phá của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ các cấp. Cùng với Ban Tổ chức Trung ương, Học viện cần chủ động tích cực tham gia về nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý lãnh đạo diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; bồi dưỡng chức danh cập nhật kiến thức theo khung năng lực, vị trí việc làm theo yêu cầu, trình độ và tính chất công việc. 

Đổi mới toàn diện và đồng bộ các khâu trong công tác đào tạo bồi dưỡng, bám sát phương châm Học viện đề ra, tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa tiêu chuẩn về chức danh, nhu cầu vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm minh việc dạy và học, đảm bảo tuyển sinh đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn, đúng quy trình.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần chuẩn bị thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp trong hệ thống Học viện, chú trọng lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm với nhiệm vụ của Học viện./.

 

Theo Minh Châu

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website