Đồng chí Phạm Hùng với phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Những lời dạy chứa đựng nội dung tư tưởng vô cùng sâu sắc, đã trở thành kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng CAND. Thực hiện lời dạy đó, một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng trên cương vị là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người chỉ huy xuất sắc của lực lượng CAND đã đặc biệt chú trọng giáo dục, rèn luyện tư cách người Công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Đặt niềm tin vào người cách mạng kiên trung, Đảng và Nhà nước đã giao phó cho đồng chí Phạm Hùng trực tiếp lãnh đạo lực lượng CAND qua một số trọng trách như: Giám đốc Quốc gia Tự vệ cuộc (1945-1946); Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, kiêm Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ (1946-1951); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1980-1986). Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng người công an cách mạng, đồng chí Phạm Hùng luôn tâm niệm làm thế nào xây dựng lực lượng CAND xứng đáng là công cụ sắc bén, tin cậy của Đảng, là con em yêu quý của nhân dân.

Vì vậy, đồng chí sớm khẳng định quan điểm về rèn luyện lực lượng CAND: “Người chiến sĩ CAND phải được rèn luyện tinh thần cảnh giác cách mạng cao, có dũng khí đấu tranh kiên cường, phải biết chủ động phòng ngừa và chủ động tiến công địch, phải nhạy cảm về chính trị, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và đập tan bất cứ âm mưu và thủ đoạn nham hiểm nào của các loại kẻ thù…”1.

Ngay từ năm 1948, tuy lực lượng CAND mới ra đời còn rất khó khăn, hưởng ứng phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Bác Hồ, đồng chí đã chỉ đạo thực hiện nhiều đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt từng điều dạy của Người trong Công an Nam bộ. Đầu năm 1950, đồng chí Phạm Hùng khi đó là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ đã dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V tại Tuyên Quang. Trong lần dự này, đồng chi vinh dự được nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị.

Thấm nhuần lời dạy của Người, trở về Nam Bộ công tác, đồng chí đã chỉ đạo Ban Tuyên truyền Sở Công an Nam Bộ biên soạn cuốn sách “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và được phát hành vào ngày 19-5-1951 với số lượng 3.000 cuốn. Cuốn sách là tài liệu quý báu để cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cách mạng trong công tác nghiệp vụ, dân vận. Đồng thời, đồng chí đã tiên phong trong phát động phong trào “Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”; chỉ đạo tiến hành thu thập tài liệu học tập cho cán bộ, chiến sĩ. Phong trào lan tỏa rộng rãi, tạo nên làn sóng thi đua sôi nổi học tập và rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy trong cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Bộ nói riêng và trong toàn lực lượng nói chung.

Không chỉ dừng lại ở việc phát động phong trào thi đua, năm 1951, Sở Công an Nam Bộ còn thực hiện nghiêm túc việc “Kiểm thảo Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với “Kiểm thảo đường lối CAND” và trên cơ sở rút kinh nghiệm đã nâng phong trào học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy lên một tầm cao mới.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, mặc dù đất nước có chiến tranh, phong trào vẫn duy trì, phát triển, được lãnh đạo các cấp, các đơn vị địa phương quan tâm chỉ đạo. Đến đầu những năm 80, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, trước tình hình an ninh trật tự diễn biến ngày càng phức tạp, việc củng cố và tăng cường xây dựng lực lượng CAND đặt ra cấp thiết hơn.

Khi đó, đồng chí Phạm Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 92/CT - TW ngày 25-6-1980 “Về cuộc vận động xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ngày 25-5-1983, đồng chí Phạm Hùng đã ký Chỉ thị số 04/CT-BNV về phát động trong toàn lực lượng CAND phong trào “Học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy”, nhằm đánh giá tổng kết thực tiễn, thành tựu và hạn chế trong tổ chức thực hiện phong trào, đồng thời, phát động phong trào đi lên với khí thế mới.

Chỉ thị đã đưa phong trào sang bước ngoặt mới, không chỉ là những hoạt động thi đua theo đợt, ở từng đơn vị, địa phương mà trở thành phong trào có quy mô rộng lớn trên toàn ngành Công an, diễn ra thường xuyên, liên tục. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, liên tục phát động phong trào bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng lực lượng, đơn vị, gắn chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cuộc thi tìm hiểu, hội thảo, nghiên cứu khoa học, các cuộc vận động thi đua và quán triệt vận dụng lời dạy của Bác trong thực tiễn công tác đã đưa đến hiệu quả vượt bậc. Dù bận nhiều công việc của đất nước, đồng chí Phạm Hùng luôn dõi theo hoạt động của phong trào, sắp xếp thời gian xuống cơ sở động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng học tập, rèn luyện theo lời dạy của Bác. Bản thân đồng chí cũng trở thành tấm gương tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong rèn luyện phong cách người cán bộ cách mạng của nhân dân, nổi bật là tinh thần nêu cao trách nhiệm phụng sự đất nước, tác phong làm việc khoa học nhưng rất đỗi giản dị trong cuộc sống đời thường, đạo đức trong sáng, độ lượng, bao dung.

Kể từ năm 1983 cho đến nay, cứ 5 năm một lần, lãnh đạo Bộ Công an đều tiến hành tổng kết, đánh giá và ban hành các chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong thời gian tiếp theo. Gần đây nhất, cuộc tổng kết nhân 70 năm Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND (2018) đã diễn ra trên quy mô rộng lớn, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong quán triệt thực hiện lời dạy của Bác.

Ngày 19-5-2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCA gửi Công an các đơn vị, địa phương, các Học viện, Trường CAND về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, gắn với tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong CAND.

Nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của lực lượng CAND nói chung, phong trào thi đua trong CAND nói riêng, chúng ta luôn khẳng định tầm quan trọng của phong trào học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy như ngọn đuốc soi đường cho những chiến công, thành tích của lực lượng CAND. Trong đó, đồng chí Phạm Hùng đã dành tâm nguyện của cuộc đời để khởi xướng, phát động nâng phong trào lên tầm cao mới.

Những tư tưởng và tình cảm của đồng chí Phạm Hùng dành cho phong trào học tập Sáu điều Bác dạy cần tiếp tục được nghiên cứu, quán triệt và vận dụng trong xây dựng lực lượng CAND.

(1): Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - NXB Thông tấn, H, 2011, tr. 134.

Lê Mai Trang (Học viện Chính trị CAND)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website