Nhân tố bảo đảm thành công đại hội, vận mệnh của Đảng và tiền đồ đất nước

Với mỗi kỳ Đại hội Đảng, công tác văn kiện và nhân sự là 2 nội dung quan trọng nhất. Trong đó, việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của đại hội và việc triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của đại hội.

Công tác nhân sự Đại hội Đảng được quan tâm và tập trung cao độ

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng ta rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó có bài học về công tác cán bộ. Đề cập về vấn đề này, trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương về các văn kiện trình Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Đề cập đến quan điểm chỉ đạo cũng như các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Yêu cầu trên xuất phát từ thực tế với bất kỳ đảng cầm quyền nào, điều trước hết là phải hoạch định được đường lối đúng; điều thứ hai là phải có tổ chức bộ máy phù hợp, khoa học, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; điều thứ ba là phải có đội ngũ cán bộ tương xứng để đưa Nghị quyết đại hội vào thực tiễn. Liên quan đến các đại hội Đảng, công tác nhân sự là vấn đề cực kỳ quan trọng, bởi dù đường lối đã có, nhưng có tổ chức thực hiện tốt hay không phụ thuộc chính vào cán bộ. Thậm chí dù đường lối chưa cụ thể, chưa toàn diện, nhưng nếu có cán bộ tốt, vẫn có thể bổ sung vào. Ngược lại, đường lối có đúng đến mấy, tổ chức bộ máy có khoa học, phù hợp đến mấy mà đội ngũ cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì thậm chí còn làm hỏng cả đường lối.

Chính vì tính chất quan trọng mà công tác nhân sự của Đại hội XIII được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung cao độ. Trực tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội. Cũng chính vì lý do đó mà khác với những nhiệm kỳ trước, công tác nhân sự trong nhiệm kỳ này được thực hiện theo quy trình 5 bước, chặt chẽ hơn, sàng lọc nhiều hơn, nhằm chọn lựa những thành viên ưu tú, tâm huyết, trách nhiệm và có năng lực, trí tuệ để xây dựng đất nước, bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII có chất lượng, số lượng cơ cấu hợp lý, bảo đảm kế thừa, ổn định, đổi mới, có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Đề cập đến công tác nhân sự Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết phải vì cái chung, vì cái lớn, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, không được phép vì những động cơ cá nhân, cục bộ địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từng khẳng định: “Nếu chúng ta chọn đúng cán bộ thì nhân dân được nhờ, cách mạng và đất nước phát triển”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thì nói: “Tìm người tài, không tìm người nhà”.

Lá phiếu của tinh thần “ý Đảng, lòng dân”,

Từ những quan điểm chỉ đạo trên, Đại hội XIII đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Theo chương trình làm việc, sau khi nghiên cứu hồ sơ nhân sự và tiếp nhận giải trình có liên quan của Đoàn Chủ tịch, sáng 31-1, các đại biểu sẽ bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ngày 1-2, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ mở Hội nghị lần thứ nhất, lần lượt bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Về tiêu chuẩn chức danh Ủy viên Trung ương, theo Quy định số 214-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chung, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn: Tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức, trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương.

Cùng với đó, phải có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách. Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.

Với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu trước hết phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương. Đồng thời, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần có thêm các tiêu chuẩn: Thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật.

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những người không bị chi phối bởi sự can thiệp, sức ép bên ngoài và lợi ích nhóm; hiểu biết sâu rộng tình hình đất nước, khu vực và thế giới; nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, am hiểu sâu sắc về xã hội; có ý thức, trách nhiệm cao, có khả năng đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát hiện, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thảo luận, quyết định.

Bên cạnh đó, công tác nhân sự Đại hội XIII cần giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa kế thừa và đổi mới, giữa cơ cấu, tiêu chuẩn, tỷ lệ giới; giữa các tầng lớp, các vùng miền, đặc biệt là giữa những lĩnh vực quan trọng. Tuy nhiên, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn bởi Ban Chấp hành Trung ương đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên của cả nước nên phải là những đồng chí tiêu biểu trong những đồng chí tiêu biểu,

Tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, bằng lá phiếu của mình, các đại biểu dự Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương theo đúng tinh thần “ý Đảng, lòng dân” - hạt nhân lãnh đạo chính trị đủ sức để tiếp tục đưa đất nước phát triển trong thời kỳ mới, cũng như nâng tầm uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Nguồn ANTĐ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website