Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng

Chiều ngày 26/8, Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị 10, khóa XII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 10 họp từ ngày 16 đến 18/5/2019 đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó có Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị của các tiểu ban, cơ bản nhất trí với dự thảo đề cương các báo cáo, trong đó có các vấn đề về chủ đề, tiêu đề, phương châm, tư tưởng chỉ đạo, kết cấu và một số vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến trong quá trình xây dựng các văn kiện.

Việc học tập, quán triệt các nội dung trên của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là cơ sở giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ Học viện, phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động thực hiện thắng lợi các nghị quyết… phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, phục vụ hữu ích cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm học 2019 - 2020.

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website