Hội nghị thông báo nội dung kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trực tiếp truyền đạt nội dung kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy đã thông báo đến toàn thể Hội nghị về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, cụ thể như sau: Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Các văn kiện được thông qua tại Đại hội thể hiện trí tuệ, ý chí của Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời khẳng định dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả của Quân đội nhân dân, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân; với tinh thần đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong Công an nhân dân luôn kiên định vững vàng; quán triệt đúng đắn, kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Đại hội đã thông qua các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại…

Đồng chí Nguyễn Đức Hà thông báo nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Đồng chí Nguyễn Đức Hà thông báo nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được đồng chí Nguyễn Đức Hà thông báo nhanh nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Sau Hội nghị, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu: khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ VII; quán triệt, lĩnh hội, cập nhật nội dung kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong công tác nghiên cứu, giảng dạy. Các đồng chí bí thư chi bộ cần nêu cao tính tự chủ, tự giác, gương mẫu; xây dựng chi bộ, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoạt động thực chất, đóng góp công sức để xây dựng Đảng bộ Học viện ngày càng vững mạnh, phát triển. 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website