Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

NDO - Ngày 13/2, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư lắng nghe ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc.
 

Tham dự buổi làm việc, còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các nhà khoa học, chuyên gia tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương (Hội đồng).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, kể từ khi thành lập, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành tốt các công việc được giao. Nổi bật là: Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng các báo cáo tư vấn phục vụ các Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XIII, các báo cáo chuyên đề phục vụ học tập, nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII;

Tổ chức biên soạn, xuất bản tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Xây dựng triển khai Chương trình KX.04/21-25 phục vụ việc chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; Tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Thẩm định các chương trình, đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

Chủ trì tổ chức hội thảo với các đảng cộng sản, đảng cầm quyền và tổ chức nghiên cứu, học giả, chính khách có uy tín trên thế giới; Xây dựng đề án và chuẩn bị triển khai nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm công cuộc đổi mới (1986-2026), góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chuẩn bị bước đầu cho việc tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh 1991.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

Để đạt được những thành tích đó, Hội đồng luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, Hội đồng luôn bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Trung ương Đảng, chương trình công tác hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phối hợp chặt chẽ các ban, bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan nghiên cứu lý luận, học viện, trường đại học lớn trong nước cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của Hội đồng và Cơ quan Hội đồng. Thường trực Ban Bí thư khẳng định tầm quan trọng, vị trí không thể thay thế của Hội đồng trong công tác tham mưu, tư vấn phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đặt ra yêu cầu Hội đồng tiếp tục nâng cao chất lượng các báo cáo; Tập hợp phát huy trí tuệ của các nhà khoa học trong cả nước, quán triệt các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong các tổng kết hoạt động, Hoàn thiện lý luận hệ thống đổi mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; Tập trung xây dựng chất lượng các báo cáo tư vấn Hội nghị Trung ương 7, 8, 9 khóa XIII, xây dựng các báo cáo, chuyên đề phục vụ học tập, nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII;

Tận dụng các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, đưa ra các tư vấn cho bộ, ban, ngành để giải quyết một số vấn đề cụ thể như: phát triển kinh tế, tổ chức tinh gọn bộ máy, công tác cán bộ; nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng cộng sản, đảng cầm quyền; tổ chức chắt lọc kết quả nghiên cứu mới của các đề tài trong Chương trình KX.04/21-25; nghiên cứu có hệ thống các tác phẩm, bài viết, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư để phổ biến cho đảng viên và nhân dân; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng.

Trên cơ sở đó, Thường trực Ban Bí thư đưa ra một số gợi ý, đề xuất để Hội đồng tập trung thực hiện, phục vụ các nhiệm vụ tới đây, đặc biệt là việc soạn thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội đồng từ khi thành lập Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Buổi làm việc cũng ghi nhận nhiều ý kiến, chia sẻ tâm huyết từ đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học của Hội đồng.

Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng sự phát triển của Hội đồng Lý luận Trung ương; đề nghị các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương tăng cường phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để Hội đồng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.


Đồng chí Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với các chuyên gia, nhà khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương tại buổi làm việc.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website