Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khối học viên đại học chính quy Học viện Chính trị Công an nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt” (1). Chi bộ có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng; là nơi gắn liền Đảng với quần chúng, vận động và tổ chức quần chúng thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó bổ sung, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách; nơi kết nạp, giáo dục, rèn luyện, phân công nhiệm vụ, quản lý, sàng lọc và phát triển đảng viên. Đây cũng là nơi để quần chúng và đảng viên phản ánh kịp thời những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng lên cấp trên. Chi bộ chỉ thực sự vững mạnh khi chế độ sinh hoạt của chi bộ được duy trì thường xuyên, một cách nền nếp, hiệu quả, đảm bảo tính đảng, tính giáo dục và tính chiến đấu cao.

Sinh hoạt đảng là một trong những hoạt động thường xuyên của chi bộ, có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên; giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua sinh hoạt chi bộ, cấp ủy đã phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của cấp mình đến cán bộ, đảng viên; kịp thời thông tin tình hình thời sự, dư luận xã hội giúp nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; từ đó, làm cho cán bộ, đảng viên tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối đó. Qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên được rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động của tập thể. Sinh hoạt đảng còn giúp tổ chức đảng và đảng viên trong tổ chức thống nhất ý chí và hành động, chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế trong hoạt động và thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề ra được giải pháp cụ thể, phù hợp, kịp thời khắc phục hạn chế, vướng mắc. Vì vậy, duy trì nền nếp sinh hoạt đảng thường xuyên và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Chi bộ khối học viên hệ Đại học chính quy là chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở Phòng Quản lý học viên Học viện Chính trị CAND. Chi bộ khối học viên được thành lập từ năm 2014 đến nay, gồm các đảng viên là học viên hệ Đại học chính quy (gồm các khoá D4và D7), hiện có 35 đảng viên. Trong đó, 27 đảng viên chính thức, 08 đảng viên dự bị; 28 đảng viên nam, 07 đảng viên nữ; 03 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Số đảng viên là cán bộ được cử đi học và chiến sỹ nghĩa vụ được kết nạp từ trước khi học tại Học viện là 12 và số đảng viên được kết nạp mới trong quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu tại Học viện là 23 đảng viên. Chi bộ khối học viên Đại học chính quy Học viện Chính trị CAND có một số đặc điểm riêng, như: Đảng viên sinh hoạt ở Chi bộ khối học viên là sinh viên cho nên việc thực hiện nhiệm vụ có sự khác biệt; vừa thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên được quy định tại Điều lệ Đảng, vừa thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo các quy định của Học viện.

Chi bộ khối học viên luôn quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Học viện và cấp ủy cấp trên về nội dung, quy trình, quy định, hướng dẫn về sinh hoạt đảng, như Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 về Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;… Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được chi ủy, bí thư chi ủy chuẩn bị nghiêm túc; nội dung, thời gian sinh hoạt được bàn bạc, thống nhất trong chi ủy và thông báo trước cho đảng viên; nội dung sinh hoạt chi bộ thường xuyên được đổi mới, đảm bảo cụ thể, thiết thực và bám sát nhiệm vụ của chi bộ; qua đó, chế độ sinh hoạt được duy trì thường xuyên, nền nếp.

Quy trình sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề được thực hiện theo đúng hướng dẫn; phương pháp, nội dung sinh hoạt chuyên đề được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể. Tính chiến đấu được thể hiện rõ trong các buổi sinh hoạt, đảng viên trong chi bộ đã thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng ưu điểm, phê phán nghiêm khắc khuyết điểm của chi ủy, của từng đảng viên, qua đó đề ra được biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm; việc thực hiện tự phê bình và phê bình đều dựa trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; không có đảng viên có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại va chạm, sợ mất lòng và không có các hành vi lợi dụng dân chủ để công kích cá nhân, kéo bè kéo cánh, gây chia rẽ nội bộ.

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đại đa số đảng viên đều chủ động, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, phát huy tinh thần dân chủ sáng tạo để xây dựng tập thể. Mọi công việc chung của chi bộ đều được đưa ra để đảng viên thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến, từ đó tạo sự nhất quán trong tư tưởng và hành động. Hàng tháng, chi bộ đều mời đại diện cấp ủy cấp trên tới dự để kịp thời theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở chi bộ. Việc biểu dương những đảng viên tiêu biểu; kiểm điểm nhắc nhở đảng viên chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên chưa thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu được chi bộ thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc sinh hoạt chi bộ khối học viên Đại học chính quy vẫn còn tồn tại một số hạn chế, có lúc chi bộ còn chưa chú trọng sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt chưa sâu, chưa đa dạng; trong tự phê bình đôi lúc còn số ít đảng viên chưa chủ động nhận khuyết điểm, ý thức phê và tự phê đôi lúc còn chưa cao; một số đảng viên còn chưa thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu; một bộ phận nhỏ đảng viên còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, cá biệt vẫn còn cá nhân vi phạm Điều lệnh CAND.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ học viên hệ đại học chính quy Học viện Chính trị CAND đáp ứng được nhiệm vụ sinh hoạt đảng, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên; xác định sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung quan trọng, giúp đội ngũ đảng viên trong chi bộ chủ động kịp thời nằm bắt quan điểm, chủ trương chỉ đạo của cấp trên, các quy định, mục tiêu trong học tập, rèn luyện do Học viện đặt ra, thông tin thời sự trong nước và quốc tế…

Hai là, chi ủy cần quán triệt nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên về sinh hoạt đảng và bám sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học viên. Trước khi sinh hoạt; phân công cấp ủy viên phụ trách từng nội dung sinh hoạt cụ thể; tạo không khí dân chủ, cởi mở trong sinh hoạt để đảng viên tích cực thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến. Duy trì nghiêm việc ghi sổ nghị quyết sinh hoạt của chi bộ; nghiêm túc tiếp thu những ý kiến có tính xây dựng; đối với những nội dung phức tạp phải thảo luận kỹ và biểu quyết theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ba là, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cấp ủy; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ trong thực hiện các mục tiêu về học tập, rèn luyện của học viên; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo 6 Điều Bác Hồ dạy CAND; tự phê bình và phê bình cũng như chấp hành nghiên quy định, kỷ luật của Học viện, điều lệnh CAND.

Bốn là, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi đảng viên tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận xây dựng nghị quyết của chi bộ, phát huy trí tuệ của tập thể; thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và trong sinh hoạt; trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, trên tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện: suy thoái về chính trị, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, đạo đức, lối sống trong đảng viên khối học viên.

Năm là, đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy cần lựa chọn nội dung chuyên đề gắn trực tiếp với nhiệm vụ của học viên, các mục tiêu, yêu cầu về học tập, rèn luyện để đảng viên trong chi bộ thảo luận, qua đó thực hiện triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả; thường xuyên đổi mới hình thức sinh hoạt, tạo sự phong phú, lôi cuốn, hấp dẫn đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia xây dựng ý kiến phát biểu; nội dung sinh hoạt phải đảm bảo tính chính trị, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Sáu là, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Phòng Quản lý học viên đối với việc thực hiện chế độ sinh hoạt của chi bộ khối học viên. Coi trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng của chi bộ khối học viên để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế và phát huy những mặt đã đạt được trong thời gian tới.

 

Đinh Hoàng Yến, B1D4

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 92.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website