Công an nhân dân đi đầu trong đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Được biết đến như một bộ phận của chiến lược toàn cầu phản cách mạng, “diễn biến hòa bình” là cách mà chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc tế tiến hành bằng các biện pháp “phi quân sự” với chủ thuyết “chiến thắng không cần chiến tranh”, nhằm vào các nước xã hội chủ nghĩa, mục đích làm thay đổi chế độ chính trị, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (tháng 1-1994) đã chỉ ra bốn nguy cơ đe dọa cách mạng Việt Nam, trong đó có nguy cơ “diễn biến hòa bình”. Các kỳ đại hội tiếp theo, nguy cơ này tiếp tục được Đảng ta đề cập. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng một lần nữa khẳng định bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp.

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đất nước ta cũng đang phải đối mặt với không ít nguy cơ, thách thức. Một trong số đó là việc các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, tìm cách gây chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, với lực lượng vũ trang. Mặt khác, chúng gây sức ép với ta trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…; chúng tập trung “mũi đột phá” vào lĩnh vực tư tưởng, lý luận, tác động đến các tầng lớp xã hội nhằm làm thấm dần hệ tư tưởng tư bản, lối sống thực dụng phương Tây, phủ nhận học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, thông qua đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho một bộ phận xa rời lý tưởng cách mạng, mục tiêu độc lập dân tộc và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Mục tiêu mà các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình” ở nước ta là hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, hơn bao giờ hết, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là giải pháp quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Là lực lượng vũ trang nhân dân, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an nhân dân (CAND) có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Để phát huy vai trò đó, lực lượng CAND cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vào thực tiễn công tác, chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với quân đội và các bộ, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, dự báo những tình huống phức tạp có thể xảy ra để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, lực lượng CAND phải thấm nhuần sâu sắc lời chỉ dạy của Bác Hồ: “Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ với phương châm “chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, không để các thế lực thù địch lợi dụng sơ hở chống phá Nhà nước ta; tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề xã hội phức tạp nảy sinh góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; tuyên truyền, giúp quần chúng nhân dân nhận rõ bản chất của “diễn biến hòa bình” và đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, phức tạp, quyết liệt và lâu dài, đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao bản lĩnh chính trị, có sức đề kháng tốt, “tự miễn nhiễm” trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tăng cường cán bộ, chiến sĩ công an xuống địa bàn cơ sở để gần dân và gắn bó mật thiết với nhân dân hơn nữa, qua đó xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phát huy vai trò chủ động, tích cực của báo chí cách mạng, trong đó có báo chí CAND trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ CAND và các tầng lớp nhân dân; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, định hướng dư luận, chống “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất; đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mưu đồ “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm CAND làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy (11-3-1948 - 11-3-2018), phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, thường xuyên rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tận tụy với công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, với truyền thống và danh dự của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng. Đó cũng là quyết tâm "luôn luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu,"lợi ích nhóm"", đồng thời "không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ công an" như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu với toàn lực lượng trong bài phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 mới đây.

 

Thượng tá, TS Nguyễn Yến Thanh

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lý luận chính trị CAND - Học viện Chính trị CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website