Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên Công an nhân dân hiện nay

Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng ta luôn nhìn nhận và đánh giá đúng vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Đảng luôn coi công tác thanh niên là một bộ phận hữu cơ trong hoạt động của mình. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X của Đảng đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Do đó, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ nói chung, thanh niên nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước và các nhà trường cũng như toàn xã hội quan tâm. Ngày 24-3-2015, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, trong đó đã chỉ rõ, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ (trong đó thành phần rất quan trọng là thanh niên) còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn đặt vị trí công tác thanh niên là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trong Công an nhân dân nhằm phát huy tiềm năng sáng tạo của tuổi trẻ, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để thanh niên cống hiến, trưởng thành; cổ vũ, động viên tinh thần thi đua, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập. Nghị quyết số 07 (2009) của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Công an nhân dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã xác định: Đoàn viên thanh niên Công an nhân dân là lực lượng tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự xã hội; được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, chính quy và hiện đại. Đầu tư, chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là trách nhiệm của toàn lực lượng. Công tác thanh niên là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên Công an nhân dân là một bộ phận rất quan trọng trong giáo dục cộng sản chủ nghĩa đối với thanh niên; là toàn bộ hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện của lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị, tổ chức quần chúng các cấp trong Công an nhân dân và sự tự tu dưỡng, rèn luyện của thanh niên công an, nhằm giác ngộ, nâng cao nhận thức của thanh niên Công an nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, chuẩn mực đạo đức tiên tiến... để thanh niên Công an nhân dân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân đã chú trọng giáo dục, bồi dưỡng thanh niên về mọi mặt, nhất là về lý tưởng cách mạng, về niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng; về truyền thống và đạo đức, lối sống văn hóa. Tính riêng trong những năm gần đây, Đảng ủy Công an Trung ương đã 3 lần ra chỉ thị về công tác thanh niên: Chỉ thị số 75 (1991), Chỉ thị số 05 (1997), Chỉ thị số 01 (2007); ra các nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên: Nghị quyết số 07 (1998) về “Công tác thanh niên Công an nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 07 (2009) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Công an nhân dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gần đây là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Tập trung tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, quy định của ngành công an cho thanh niên, nhất là các nghị quyết, chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên; ban hành thông tư về giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu”.

Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Điểm nổi bật là, cấp ủy công an các cấp đã quan tâm và làm tốt việc cung cấp, định hướng thông tin, nâng cao nhận thức cho thanh niên về tình hình chính trị, xã hội trong nước, khu vực và thế giới, về hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giúp thanh niên nâng cao “sức đề kháng”, nâng cao cảnh giác trước sự tấn công, lôi kéo của các thế lực thù địch, tội phạm và tiêu cực xã hội; chủ động tạo dư luận phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; tổ chức tốt việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương tập thể, cá nhân thanh niên tiêu biểu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những thanh niên suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, điều lệnh.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số cấp ủy đảng, đảng viên trong Công an nhân dân nhận thức về thanh niên và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, niềm tin cộng sản cho thanh niên công an còn chưa đầy đủ, chỉ đạo thiếu tập trung. Nội dung giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên ở một số đơn vị hiện nay còn chung chung cho mọi đối tượng cán bộ, thiếu cụ thể, sát thực với đối tượng thanh niên công an. Hình thức, phương pháp giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên của một số đơn vị còn bộc lộ nhiều điểm bất cập, chưa phù hợp. Sự kết hợp giữa các hình giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên với các hình thức huấn luyện, học tập còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, hiệu quả. Một số thanh niên Công an nhân dân dễ sa vào các trạng thái cực đoan, các tệ nạn xã hội, dễ bị kích động, lôi kéo; một bộ phận còn nhận thức chưa đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, lơ là mất cảnh giác, sống phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu ý thức chấp hành kỷ luật, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; một bộ phận có biểu hiện trung bình chủ nghĩa trong công tác, học tập và rèn luyện, giảm sút lòng tin và chí khí cách mạng, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, chưa đúng mực trong quan hệ với nhân dân và đồng chí, đồng đội, vi phạm kỷ luật, né tránh đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Trong bối cảnh hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp. Khoảng cách giàu - nghèo, phân hóa xã hội ngày càng tăng. Môi trường văn hoá, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp rất đáng lo ngại. Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thông tin trên internet, cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm lớp trẻ và công tác giáo dục thế hệ trẻ. Bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá ta về chính trị, tư tưởng và văn hoá, chúng tìm mọi cách gieo rắc tư tưởng “về sự phá sản của chủ nghĩa Mác - Lênin”, rêu rao luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân, làm tha hóa về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ phục vụ âm mưu làm cho lực lượng vũ trang biến chất về chính trị. Trong chiến lược đó của kẻ thù, thanh niên Công an nhân dân là một mục tiêu quan trọng.

Bên cạnh đó, mặt trái của quá trình hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường đã làm xuất hiện những tiêu cực mới, tác động không nhỏ đến thanh niên Công an nhân dân, như: Ý thức giác ngộ chính trị; nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên... đã tác động không nhỏ đến thanh niên Công an nhân dân. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật “Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có diễn biến phức tạp”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó xác định, nguy hiểm nhất (biểu hiện đầu tiên suy thoái về tư tưởng chính trị) là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin...

Thực tế trên đòi hỏi phải không ngừng bảo vệ, củng cố và tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên Công an nhân dân. Và hơn ai hết lực lượng này cần được giáo dục và tự giáo dục một cách toàn diện để trở thành người chiến sĩ công an “vừa hồng, vừa chuyên”, có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có lòng yêu nước, sống có ước mơ hoài bão, có lý tưởng cao đẹp, có tình yêu quê hương đất nước, tin tưởng vào chế độ xã hội chủ nghĩa; có hiểu biết, gương mẫu sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, có ý thức bảo vệ, tôn trọng và tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc, có tinh thần cảnh giác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch; tích cực học tập, lao động và công tác, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước.

Để tăng cường, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên Công an nhân dân, thời gian tới theo chúng tôi cần chú ý làm tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị và mọi cán bộ, đảng viên đối với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên Công an nhân dân.

Giải pháp này có ý nghĩa quyết định đến kết quả giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên các đơn vị công an trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, từ đó xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, người lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ, đảng viên đối với công tác này.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và mọi cán bộ, đảng viên trong đơn vị đối với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên công an cần chú trọng tiến hành sơ kết, tổng kết nghiêm túc và tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ chị của Đảng, của ngành Công an về công tác thanh niên. Thông qua các hình thức giáo dục, học tập chính trị, bồi dưỡng cán bộ hằng năm để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể giáo dục thanh niên; hoặc có thể thông qua các hình thức giao nhiệm vụ, giao ban, hội nghị cán bộ và thông qua hình thức sinh hoạt đảng, đoàn, sinh hoạt cán bộ, các nội dung, hình thức huấn luyện, xây dựng đơn vị để nâng cao nhận thức, phân công trách nhiệm giáo dục thanh niên đối với từng chủ thể.

Hai là, đổi mới, cụ thể hóa nội dung giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên Công an nhân dân.

Nội dung giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên Công an nhân dân cần tập trung giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn Thanh niên và lực lượng Công an nhân dân; giáo dục tư tưởng, đạo đức, tư cách người công an cánh mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bản lĩnh và văn hóa Việt Nam; giáo dục thẩm mỹ, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm của thanh niên trước những vấn đề của quốc gia, dân tộc và cộng đồng...

Bên cạnh đó, cần thường xuyên nâng cao nhận thức cho thanh niên về tình hình đất nước, thế giới, âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” và những vấn đề các thế lực thù địch lợi dụng thanh niên để chống phá cách mạng, giúp thanh niên công an nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và ảnh hưởng của các luồng văn hóa độc hại. Cần cụ thể hóa, gắn nội dung giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên công an với tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đặc thù của thanh niên công an từng đơn vị để mang tính thuyết phục cao hơn.

Để giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên có hiệu quả thì công tác giáo dục không chỉ tác động bằng sức mạnh của lý trí, mà bằng cả sức mạnh của tình cảm cách mạng, ý chí quyết tâm mãnh liệt, có như vậy những tri thức giáo dục mới in đậm trong tâm trí của thanh niên. Khi thanh niên công an đã có một tình cảm cách mạng sâu sắc, đạt tới sự say mê, sẽ thôi thúc họ tìm đến với kiến thức về lý tưởng cộng sản, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục của mỗi thanh niên. Với ý nghĩa đó, cụ thể hóa nội dung giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên công an hiện nay phải hướng vào mục đích hoàn thiện và phát triển làm phong phú thêm những tình cảm cách mạng trong sáng, rèn luyện ý chí quyết tâm của thanh niên, bảo đảm tính hệ thống, thiết thực và cụ thể.

Ba là, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên Công an nhân dân.

Các hình thức, phương pháp giáo dục theo lối áp đặt, nhận thức một chiều, dập khuôn, máy móc, cứng nhắc theo một khuôn mẫu có sẵn sẽ không còn phù hợp trong quá trình giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên Công an nhân dân hiện nay. Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên công an không chỉ dừng lại ở những buổi lên lớp chính trị, mà cần thường xuyên tiến hành các hình thức trao đổi, tọa đàm, đối thoại, tranh luận, diễn đàn, qua đó thanh niên công an nhận thức đúng bản chất của các vấn đề, biến những tri thức tiếp nhận được thông qua các hình thức giáo dục đó thành tài sản riêng của mỗi người. Việc vận dụng các hình thức giáo dục ở mỗi đơn vị hiện nay cần phải bám sát vào mục tiêu, phương hướng và nội dung giáo dục đã được xác định.

Các cấp bộ Đảng cần lãnh đạo thường xuyên tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, như “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập và làm theo lời Bác”, “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”... Tổ chức và phát động thanh niên công an tham gia các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử của ngành Công an, của các lực lượng an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng...; các cuộc thi tìm hiểu về Nhà nước, về các dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc... Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt các hoạt động như giao lưu với các thế hệ cách mạng, về nguồn, tham quan bảo tàng cách mạng và các địa danh lịch sử; giúp đỡ các đối tượng chính sách, hiến máu nhân đạo; tuyên truyền, phổ biến các tấm gương anh dũng, gương người tốt, việc tốt... Bên cạnh đó, cần chú ý kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng với hướng dẫn các hoạt động thực tiễn của thanh niên Công an nhân dân.

Bốn là, đề cao việc tự bồi dưỡng, tự giáo dục của đội ngũ thanh niên Công an nhân dân.

Con đường tự tu dưỡng được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng. Tại Đại hội Sinh viên lần thứ II, Người căn dặn thanh niên: “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự giác, tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình”. Thanh niên Công an nhân dân đòi hỏi yêu cầu cao hơn về lý tưởng cách mạng và sự trung thành với Đảng, nên phát huy vai trò tự học, tự giáo dục của thanh niên Công an nhân dân là biện pháp quan trọng giúp họ nhanh chóng tiến bộ, trưởng thành.

Vì vậy, cần khơi dậy ý thức tự giáo dục, rèn luyện của thanh niên công an. Mỗi thanh niên Công an nhân dân phải luôn ý thức rõ trách nhiệm trước Đảng, trước ngành, trước đơn vị và đồng đội về quá trình tự giáo dục, rèn luyện của mình. Để quá trình tự giáo dục, rèn luyện của thanh niên Công an nhân dân đạt được kết quả cao, cần coi trọng xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn đối với hoạt động tự giáo dục, rèn luyện của thanh niên; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc tự giáo dục, rèn luyện của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên Công an nhân dân tự giáo dục, rèn luyện.

Năm là, xây dựng và phát huy môi trường chính trị, văn hóa trong sạch, lành mạnh góp phần bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên Công an nhân dân.

Môi trường chính trị xã hội, văn hóa của đơn vị có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên Công an nhân dân, góp phần định hướng các giá trị văn hóa chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh của đội ngũ thanh niên. Được làm việc và công tác trong một môi trường trong sạch, lành mạnh, thanh niên công an sẽ cảm thấy tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy của đơn vị, tình đồng chí, đồng đội sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chỉ khi nào được nuôi dưỡng trong môi trường tập thể luôn thống nhất mục đích hoạt động mang ý nghĩa xã hội cao, tư tưởng lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ đùm bọc, thương yêu và quan tâm đến nhau, tập thể ấy luôn có các quy định, chế độ chặt chẽ về môi trường văn hóa chính trị, vũ trang, giàu tính lý tưởng, giàu lòng nhân ái, thấm đượm tình nghĩa, tình cảm đồng chí, đồng đội... mới có thể xây dựng, hoàn thiện và phát triển các phẩm chất chính trị, tư tưởng và phẩm chất đạo đức lối sống của thanh niên công an theo đúng những định hướng của Đảng hiện nay.

Sáu là, phát huy vai trò chủ động, nòng cốt, xung kích của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên công an.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân có vai trò nòng cốt tham mưu, hướng dẫn, tiến hành công tác thanh niên, trong đó, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên là một mặt công tác quan trọng, thường xuyên. Công tác quan trọng này cần được cụ thể trong các chương trình hành động, kế hoạch công tác của tổ chức đoàn. Tổ chức đoàn cần phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên, coi đây là một tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn. Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư, củng cố và phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đoàn; xây dựng cơ chế phối hợp giữa Đoàn Thanh niên trong Công an nhân dân với cơ quan làm công tác chính trị, tư tưởng Công an nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh niên. Đoàn Thanh niên cần tạo ra “sân chơi” văn hóa, bổ ích cho thanh niên công an rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bảy là, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên công an với tăng cường kỷ luật, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch và mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.

Thực tiễn trong những năm vừa qua, trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, đạo đức, lối sống, có một số thanh niên công an đã sa ngã trước “uy lực của đồng tiền”, sự ma quái của chủ nghĩa thực dụng, dẫn đến phai nhạt lý tưởng, tha hóa về đạo đức, dẫn đến vi phạm kỷ luật. Trước thực tế đó, yêu cầu bức thiết đặt ra là mỗi thanh niên công an phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp để chủ động tự bảo vệ mình, đồng thời các cấp uỷ, chỉ huy đơn vị phải tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát để nắm chắc tình hình tư tưởng, diễn biến tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, chủ động có biện pháp ngăn ngừa những tác động tiêu cực trái với thuần phong mỹ tục. Nếu có biểu hiện sai trái trong tư tưởng, đạo đức, lối sống phải tìm ra nguyên nhân cơ bản để có biện pháp, phương hướng khắc phục, sửa chữa, tránh để lây lan ra môi trường sống của thanh niên. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm một cách thích đáng để góp phần xây dựng môi trường chính trị, đạo đức, văn hóa, trong sạch, lành mạnh trong thanh niên Công an nhân dân.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Xuân Dung

Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website