Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân
Để tăng cường và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân  chủ, công bằng, văn minh”, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập và lãnh đạo tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chưa tròn một năm, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành “Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh” - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo đã tập hợp trong Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để làm nên thắng lợi lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thắng lợi đó mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự được nhân lên gấp bội khi ý thức dân tộc, truyền thống yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân được soi sáng bởi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam - một chính đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, biết kế thừa truyền thống lịch sử quý báu của dân tộc, trung thành với lợi ích của nhân dân, kiên trì phấn đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
 
Ngày nay, đất nước chúng ta đang sống trong hòa bình, cả nước đang tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những bài học về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc vẫn còn nguyên giá trị. Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cần tiếp tục nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự lực, tự cường, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện toàn dân đoàn kết một lòng, biến mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành hiện thực, để hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
 
Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thâm độc; tăng cường hoạt động thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, chia rẽ, phá hoại nội bộ, tuyên truyền xuyên tạc nhằm thực hiện ý đồ “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân, vô hiệu hóa, chia rẽ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong khi đó, những nhân tố gây mất ổn định chính trị, xã hội ở trong nước vẫn chưa bị đẩy lùi, có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp hơn. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tác động của mặt trái cơ chế thị trường, của toàn cầu hóa, đô thị hóa... đang làm gia tăng những yếu tố phức tạp đối với an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
 
Thời gian gần đây, nhất là trước Đại hội XII của Đảng, các thế lực thù địch càng tăng cường thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, đẩy mạnh nhiều hoạt động thâm độc, gây chia rẽ, mất đoàn kết từ bên trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta. Âm mưu của chúng là khi thời cơ đến, sử dụng tổng hợp các biện pháp cả vũ trang và phi vũ trang; kết hợp cả trong và ngoài, “trong đánh ra, ngoài đánh vào” để hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Họ tuyên truyền bóp méo sự thật, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xa rời các nguyên lý về xây dựng Đảng kiểu mới, đòi Đảng từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ và cổ súy cho tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phê phán lịch sử thiếu khách quan, toàn diện; đòi xét lại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, kêu gọi thay bằng chế độ tư bản chủ nghĩa; xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta,... Lợi dụng quá trình đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, nhiều cá nhân, tổ chức, đối tượng thù địch trong và ngoài nước đã đưa ra những ý kiến, quan điểm sai trái, thậm chí đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Cùng với các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, trên các phương diện khác, chúng đặc biệt chú trọng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân với mục đích tách lực lượng vũ trang nhân dân ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm cho lực lượng vũ trang biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một nhiệm vụ then chốt hiện nay.
 
Những người ủng hộ quan điểm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân còn cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có kinh nghiệm lãnh đạo đất nước trong chiến tranh, không có kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước trong thời bình và Đảng đã “hoàn thành sứ mệnh cao cả”, nay nên trao lại quyền lãnh đạo đất nước cho “lực lượng dân chủ cấp tiến”. Thực hiện âm mưu này, các thế lực thù địch dùng nhiều chiêu bài với nhiều giọng điệu khác nhau, khi thì đứng hẳn về phía đối lập ra sức và trực diện chống phá, khi thì như là “người trong cuộc” thể hiện “thiện chí khách quan”, người “tâm nguyện” tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, họ cố gắng lôi kéo, tìm kiếm, “khuyên nhủ” Đảng, Nhà nước ta nên thế này, thế khác.
 
Cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch thực chất là cuộc đấu tranh giữa hai ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa; là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp và ngày càng diễn ra quyết liệt. Trên mặt trận này, Đảng ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết nêu rõ các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp lớn. Một trong những văn bản quan trọng đó là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) ngày 01-8-2007 chỉ rõ: “Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến” ở cả Trung ương và các ngành, các cấp”. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc vấn đề này, có nhiều biện pháp tích cực, thiết thực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó nòng cốt là khối liên minh giữa công nhân, nông dân và trí thức. Điều đặc biệt chú ý là phải củng cố và xây dựng “thế trận lòng dân” mà nội dung cơ bản là: củng cố sự nhất trí về chính trị - tinh thần trong nhân dân, sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, giữa nhân dân với chế độ chính trị do Đảng lãnh đạo.
 
Những năm qua, trên cơ sở phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã tích cực xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Các cấp ủy đảng, các ngành, các địa phương đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn về mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Điều đó đã làm cho nhân dân các dân tộc Việt Nam đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, tích cực thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là một trọng trách thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Hiệu quả của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đối với nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được thể hiện tập trung trên những vấn đề cơ bản nhất là: ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc.
 
Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: Mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh là: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.”. Theo đó, trong những năm tới chúng ta cần phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch..., không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Những quan điểm, tư tưởng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ nêu bật vai trò, vị trí của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân mà còn xác định rõ bản chất, mục tiêu và nội dung của thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự vệ và ngày càng hiện đại; đồng thời, đó còn là những định hướng cơ bản để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quán triệt và triển khai thực hiện.
Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực quan trọng đối với công cuộc đổi mới đất nước, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia. Nhu cầu và yêu cầu về đại đoàn kết toàn dân càng trở nên cấp thiết khi các thế lực thù địch đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bằng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, nhằm gây mất ổn định chính trị - xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị và của toàn dân hiện nay.
 
Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:      

Thứ nhất, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao nhận thức cho các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là trong từng tổ chức đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhất là các quan điểm đã được xác định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,... Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”. Thực hiện tốt công tác này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, làm cho mọi người dân thấy rõ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi cấp, mọi ngành, của các địa phương và đơn vị.
 
Thứ hai, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần gắn chặt giữa phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Thực tế cho thấy, nếu chúng ta giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện tiến bộ, phát huy dân chủ, công bằng xã hội, khắc phục sự chênh lệch trong phát triển giữa các vùng, miền, khu vực, sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường chăm lo xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh là cơ sở để xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, của từng địa phương nói riêng, các cấp phải chú ý kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương và Trung ương, nhất là việc chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng trang bị vũ khí, kỹ thuật đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Thứ ba, thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng quân đội và công an làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ, nhất là bất ngờ về chiến lược. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thường xuyên nắm chắc tình hình, thống nhất nhận định đánh giá, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, chính xác ngay từ cơ sở, không để bị động, kéo dài, không mắc mưu tạo cớ của các thế lực thù địch.
Tăng cường trao đổi, phối hợp kiểm tra xác minh thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai lực lượng. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng; bảo đảm tốt an ninh, trật tự ở các địa bàn chiến lược. Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết tốt các vụ việc nhạy cảm, phức tạp ngay từ cơ sở. Phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, mua bán người...
 
Thứ tư, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực. Phát huy khối đại đoàn kết dân tộc luôn gắn liền với yêu cầu mở rộng dân chủ và giữ vững kỷ cương trong đời sống xã hội. Do vậy, các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền phải chăm lo phát huy và bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân theo pháp luật; ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật và quyền làm chủ của nhân dân, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo không khí dân chủ để nhân dân tích cực tham gia vào mọi mặt của đời sống xã hội; giám sát, kiểm tra đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,... Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần tăng cường và phát huy vai trò trong hệ thống chính trị, đời sống xã hội; sự đối thoại giữa các cấp uỷ đảng, chính quyền với nhân dân thường xuyên được coi trọng. Qua đó, đảm bảo cho các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội được thực hiện hài hòa; sự đồng thuận xã hội, điểm tương đồng trong nhân dân được khẳng định. Đây là những nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.
 
Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Theo đó, Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp yếu tố dân tộc, giai cấp, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài, sát yêu cầu thực tiễn. Các cấp ủy đảng cần đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị và toàn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên lắng nghe ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phản ánh về những vấn đề mà nhân dân quan tâm, động viên họ tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Có như vậy, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới được phát huy; “thế trận lòng dân” được xây dựng vững chắc; mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân được tăng cường, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo bước tiến mới toàn diện về chất lượng trong tăng cường quốc phòng, an ninh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội.
 
 
Đại tá, PGS. TSKHQS Trần Nam Chuân
 
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website