Từ “phi chính trị hóa” đến “trung lập hóa về chính trị” các lực lượng vũ trang - thủ đoạn nguy hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

Thông qua các “tâm thư”, “thư ngỏ”, “kiến nghị” để đòi “các lực lượng vũ trang cần phải duy trì tính trung lập về chính trị”, mà về thực chất là đòi “phi chính trị hóa” các lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân...

Tuy ít sử dụng thuật ngữ “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, nhưng qua việc nêu ra luận điểm “tính trung lập về chính trị” của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, họ đã bộc lộ mục đích, bản chất thật sự là nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, họ lừa bịp được một số ít người mơ hồ, mất cảnh giác về chính trị, cho rằng “trung lập về chính trị” là đứng ngoài các lực lượng, đảng phái, các hoạt động chính trị, không tham gia vào các cuộc đấu tranh chính trị... như đã và đang diễn ra ở một số nước. Luận điệu này có thể đã dẫn đến sự hoài nghi, thiếu tin tưởng trong một bộ phận quần chúng, đảng viên hay cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với lực lượng vũ trang, vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân.

Mặt khác, với sự hậu thuẫn, giúp đỡ của các thế lực thù địch bên ngoài, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (như đài VOA, BBC, RFI...), các trang mạng xã hội, cùng với sự tung hô của những kẻ vốn có nhiều thâm thù với cách mạng, họ khuếch trương, làm rùm beng, nào là Đảng, Nhà nước ta “huy động quân đội vào các sự vụ mang tính chất đối kháng với nhân dân”, “lạm dụng công an vào việc đàn áp nhân dân”, họ kêu lên rằng đã là Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì phải “bảo vệ nhân dân”, “không chống lại nhân dân”...

Họ cố tình đánh tráo khái niệm nhân dân, đồng nhất nhân dân với những nhóm người có các hành vi đi ngược lại lợi ích chung, chống lại cộng đồng, coi thường pháp luật, bất chấp đạo lý, truyền thống dân tộc; một nhóm người đó không thể đại diện cho toàn thể nhân dân. Các lực lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ đấu tranh, thậm chí phải hy sinh cả xương máu để chống lại những hành vi, những con người đó để pháp luật được “thượng tôn”, để quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân được bảo đảm; không một ai được quyền đứng ngoài, đứng trên pháp luật, xâm phạm lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Mục tiêu của họ là tác động, hướng lái bản chất chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân ta sang bản chất, lập trường chính trị khác; làm mất phương hướng chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Thuật ngữ có sự thay đổi nhưng bản chất, mục đích thật sự của họ không thay đổi, “trung lập hóa về chính trị” chỉ là một cách diễn đạt khác đi của cái gọi là “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, tước bỏ công cụ chuyên chính trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân.

Xét trên phương diện lý luận và thực tiễn, các luận điệu về “phi chính trị hóa” hay “trung lập hóa về chính trị” lực lượng vũ trang đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, thực tiễn cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam chứng minh là phản khoa học, phi lịch sử; đây thực sự là một luận điệu lừa bịp của giai cấp tư sản và các thế lực chống cộng sản.

V.I.Lênin đã từng khẳng định “hiện nay, cũng như trước kia và sau này, Quân đội sẽ không bao giờ có thể trung lập được”. V.I.Lênin phê phán quan điểm của các chính trị gia tư sản về “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, cho rằng đó là điều bịa đặt, hèn hạ và dối trá. Không những thế, để tăng cường bản chất chính trị lực lượng vũ trang của nhà nước xã hội chủ nghĩa, V.I.Lênin đã đề ra những nguyên tắc căn bản về xây dựng lực lượng vũ trang, trong đó, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nguyên tắc quan trọng nhất, quyết định bản chất, sức mạnh, sự tồn tại, phát triển và chiến đấu, công tác của lực lượng này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chăm lo, bồi dưỡng ý thức chính trị và xây dựng bản chất cách mạng cho các lực lượng vũ trang nhân dân. Người luôn đặt lên hàng đầu vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang về chính trị, xây dựng và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, làm cho lực lượng vũ trang luôn là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân. Người cho rằng “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”; Quân đội ta trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, “sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội”; Công an nhân dân “là một bộ phận của cả bộ máy nhà nước nhân dân dân chủ chuyên chính tiến lên chủ nghĩa xã hội, công an phải bảo vệ dân chủ nhân dân và thực hiện chuyên chính với những kẻ chống lại dân chủ nhân dân”.

Bản thân những kẻ tuyên truyền, cổ vũ cho các luận điệu “phi chính trị hóa” hay “trung lập hóa về chính trị” đối với các lực lượng vũ trang thừa hiểu các lực lượng này trước hết là lực lượng chính trị, mang bản chất chính trị, là công cụ quyết định thành bại trong cuộc đấu tranh giai cấp, do đó, không thể và không bao giờ “phi chính trị hóa”, “trung lập về chính trị”.

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn đang diễn ra, luôn là những bài học có tính thời sự về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, trước hết về chính trị, bản chất chính trị, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Để góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa”, “trung lập về chính trị” lực lượng vũ trang nhân dân, trước mắt cần chú ý một số vấn đề sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về bản chất chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân.

Vấn đề chính trị, bản chất chính trị luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện. Bản chất chính trị hay bản chất giai cấp công nhân của lực lượng vũ trang nhân dân được thể hiện đầy đủ ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, ở nhiệm vụ chính trị mà họ thực thi, ở việc các lực lượng đó do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, rèn luyện và lãnh đạo. Đồng thời, lực lượng vũ trang của chúng ta cũng từ nhân dân mà ra, là con em của nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, do đó, họ vì nhân dân phục vụ, luôn là lực lượng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chính trị trọng yếu của lực lượng vũ trang nhân dân. Các nội dung trong nhiệm vụ chính trị đó là một thể thống nhất, biện chứng. Mọi âm mưu, thủ đoạn chia cắt, tách rời hay đối lập nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa với nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa không chỉ là sự bịa đặt, bóp méo, cố tình xuyên tạc bản chất chính trị, bản chất giai cấp công nhân của lực lượng vũ trang nhân dân, mà nguy hiểm hơn, họ muốn loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý của Chính phủ đối với các lực lượng này... Chỉ có bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý của Chính phủ, lực lượng vũ trang nhân dân mới thật sự là công cụ, vũ khí sắc bén để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, vai trò của các cơ quan chính trị trong lực lượng vũ trang trước tình hình mới.

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân là nguyên tắc bất di, bất dịch, đã được Đảng ta khẳng định từ lâu, được Hiến pháp và các văn bản pháp quy khác thể chế hóa. Chính vì vậy, suốt hơn 70 năm qua, lực lượng vũ trang - Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, ở mọi thời kỳ của cách mạng.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới, trước sự tấn công trực diện, tinh vi, xảo quyệt, vô cùng nguy hiểm của các thế lực thù địch trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhiều vấn đề mới được đặt ra nhằm xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thực tế hiện nay, do chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có sự khác nhau nên cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với hai lực lượng này có sự khác nhau nhất định, mặc dù đều là lực lượng vũ trang của Đảng, do Đảng tổ chức, rèn luyện và lãnh đạo, do Chủ tịch nước thống lĩnh, sự quản lý, điều hành của Chính phủ. Chúng tôi cho rằng, để bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và thống nhất về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cần có sự thống nhất nhất định về hệ thống tổ chức đảng, hệ thống và vai trò của các cơ quan chính trị của hai lực lượng này.

Trước mắt, trên cơ sở sơ kết việc thực hiện thí điểm chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung để nghiên cứu, áp dụng mô hình cơ chế lãnh đạo song trùng (thủ trưởng chuyên môn và chính ủy, chính trị viên) ở những loại hình tổ chức khác trong Công an nhân dân. Mặt khác, nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ quan chính trị trong Công an nhân dân từ Trung ương đến địa phương là cơ quan tham mưu cho cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, đồng thời trực tiếp thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong công an các cấp, không nên tách rời cơ quan công tác đảng với cơ quan công tác chính trị như hiện nay. Như vậy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cần có sự điều chỉnh, không chỉ là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo các mặt công tác công an mà còn là cơ quan trực tiếp thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Ba là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân, đồng thời đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - lý luận, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của âm mưu và hoạt động đòi “phi chính trị hóa”, “trung lập hóa về chính trị” lực lượng vũ trang.

Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng, công tác chính trị là một nội dung quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị và tổ chức. Từ năm học 2009 - 2010, việc đào tạo cán bộ chuyên trách công tác đảng, công tác chính trị có trình độ đại học bắt đầu được triển khai tại Học viện An ninh nhân dân. Từ tháng 4-2014, Học viện Chính trị Công an nhân dân được thành lập, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đảng, công tác chính trị được triển khai với quy mô lớn hơn, loại hình phong phú hơn. Rõ ràng, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, việc đầu tư toàn diện để xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân trở thành trung tâm đào tạo hàng đầu, có uy tín trong đào tạo cán bộ công tác đảng, công tác chính trị, cả đại học và sau đại học, với các hệ học (cử nhân chính trị, chính trị viên, chính ủy...) là một yêu cầu thực sự cấp thiết.

Thực tế hiện nay cũng cho thấy, đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng - lý luận, chống âm mưu, hoạt động đòi “phi chính trị hóa”, “trung lập hóa về chính trị” đối với lực lượng vũ trang đã trở thành mặt trận nóng bỏng, gay go, quyết liệt. Nhiệm vụ cơ bản của cuộc đấu tranh này là ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của âm mưu, hoạt động này, qua đó, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Để tiến hành đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - lý luận, chống âm mưu, hoạt động đòi “phi chính trị hóa”, “trung lập hóa về chính trị” lực lượng vũ trang có hiệu quả, cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân. Công tác chính trị, tư tưởng phải góp phần đắc lực trong việc xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ ở mọi lúc, mọi nơi, làm cho họ tự “miễn dịch” trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, sớm kết luận những vấn đề mới và bức xúc từ thực tiễn đấu tranh với âm mưu, hoạt động đòi “phi chính trị hóa”, “trung lập hóa về chính trị” lực lượng vũ trang; đề cao sự thống nhất với quan điểm, đường lối của Đảng, sự đồng thuận trong toàn quân và toàn dân.

Thiếu tướng, PGS. TS Trần Xuân Dung

Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website