Ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
 
Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phương hướng nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: Cần “ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái”.
 
Vậy, vì sao các thế lực phản động, thù địch lại điên cuồng chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đó là vì chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta; là hệ thống lý luận hội đủ tính khoa học và cách mạng, chứng minh sự vận động khách quan của tiến trình lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ sự vận động mang tính quy luật phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... chứng minh tính khoa học, cách mạng của sự vận động đó, khẳng định tương lai của nhân loại là chủ nghĩa cộng sản; chỉ ra con đường đấu tranh giai cấp giành độc lập dân tộc và đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các nhà lý luận của giai cấp vô sản sau Mác - Lênin đều thừa nhận công lao to lớn, vĩ đại của C.Mác, Ph.Ănghen và Lênin; tôn vinh các ông là bậc vĩ nhân khi lần đầu tiên trong lịch sử vạch ra hệ tư tưởng của giai cấp vô sản hướng đến giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại thoát khỏi mọi áp bức, bất công, xây dựng một xã hội mới hoàn toàn tốt đẹp. Các học giả, không chỉ các nhà tư tưởng của giai cấp vô sản, mà ngay cả các nhà khoa học, các nhà lý luận hàng đầu của các nước tư bản cũng thừa nhận tính khoa học, cách mạng, tính nhân văn sâu sắc của chủ nghĩa Mác - Lênin. Giắc-Đê-Riđa, một viện sĩ hàng đầu của Pháp đã bày tỏ sự ngưỡng mộ chủ nghĩa Mác - Lênin, trong khi đề cao hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác, về sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng lớn và trở thành trục chính của nhân loại trong tương lai, ông cho rằng, chính chủ nghĩa Mác - Lênin đã thể hiện tính ưu trội ở chỗ, chủ nghĩa đó hướng đến mục tiêu xuyên suốt là cho con người, vì loài người. Trái lại, hệ tư tưởng của giai cấp tư sản không hướng đến mục tiêu vì con người và loài người. Mục tiêu cơ bản của chủ nghĩa tư bản là lợi nhuận tối đa cho một nhóm người, đó là các công ty xuyên quốc gia, bọn tài phiệt... trong xã hội tư bản. Chẳng hạn, tại Mỹ, một “siêu cường quốc” nhưng lượng tài sản khổng lồ chủ yếu nằm trong tay các nhà tài phiệt và các công ty đa quốc gia.
 
Từ bức tranh đó, chúng ta thấy rõ bản chất bóc lột và đầy bất công của chủ nghĩa tư bản nên nó không thể là đại diện cho tương lai của loài người. Chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin, với bản chất cách mạng và khoa học, vì con người, cho con người nên đã trở thành ngọn cờ tiên phong cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đi đến thắng lợi. Tính ưu việt và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại tiến lên xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh, hạnh phúc, không có người bóc lột người.
 
Tuy vậy, quá trình vận động của lịch sử không thể “bằng phẳng, thênh thang” theo đường thẳng. Trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ XX, nhân loại chứng kiến một sự kiện chấn động là sự sụp đổ của Liên Xô và một số nước Đông Âu. Các thế lực thù địch đã nhân cơ hội này không từ thủ đoạn nham hiểm nào tấn công như vũ bão vào hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng cho rằng chủ nghĩa Mác đã “lỗi thời”, không còn mảnh đất để tồn tại nữa, sự thất bại của Liên Xô và các nước Đông Âu là “sự cáo chung” của mô hình chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lênin.
 
Phải thừa nhận rằng, do nhận thức không đầy đủ tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, cho nên quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước đi trước vấp phải nhiều sai lầm, khiến chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Đây là một thực tế đau xót, ảnh hưởng lớn đến lòng tin của những lực lượng tiến bộ lựa chọn con đường, lý tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhưng không thể vì sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội không còn phù hợp mà quy chụp sai lầm của hệ tư tưởng Mác - Lênin. Đây chỉ là sự sụp đổ, thất bại của một mô hình “chủ nghĩa xã hội cổ điển” chứ tuyệt nhiên không phải là sự sụp đổ hệ tư tưởng của học thuyết Mác - Lênin.
 
Trong những thập niên gần đây, sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại vẫn kiên định con đường đã lựa chọn, thông qua quá trình cải cách, đổi mới đúng hướng nên đã giành được nhiều thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Việt Nam là một ví dụ cụ thể. Chúng ta đã kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thấm nhuần tính cách mạng, khoa học, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước, nên đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm đổi mới.
 
Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn qua quá trình đổi mới, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, song những năm qua, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, một trong số đó là sự gia tăng chống phá của các thế lực thù địch trên mọi lĩnh vực, bằng những phương thức, thủ đoạn hết sức nham hiểm, tinh vi. Trong đó, chúng đặc biệt chú ý lợi dụng ưu thế của công nghệ thông tin, triệt để khai thác mạng Internet, sử dụng mạng xã hội để chống phá Việt Nam, thúc đẩy xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, vào chế độ có mặt bị giảm sút.
 
Trên thực tế, từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, các thế lực thù địch đã tập trung chỉ đạo, tài trợ; tăng cường hệ thống thông tin tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam. Đã có gần 40 đài phát thanh, truyền hình có chương trình tiếng Việt, gần 500 tờ báo, tạp chí, bản tin bằng tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài, chĩa mũi nhọn chống phá cách mạng Việt Nam trên nhiều mặt, trong đó có việc chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
Trên các trang mạng xã hội, các trang website (một số Blog điển hình như: Dân làm báo, Quan làm báo, Vua làm báo, Chân dung quyền lực...) có máy chủ đặt ở nước ngoài, xuất hiện nhiều nguồn tin xuyên tạc, kích động có chủ đích chống phá  Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nguy hiểm hơn, chúng tập trung vào những vấn đề nhạy cảm để xuyên tạc, kích động, gây áp lực, hòng thay đổi chủ trương, đường lối của Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được. Có thể thấy, hệ thống báo nói, báo in, báo hình... do các thế lực thù địch tổ chức đã có mặt ở hầu hết các quốc gia có người Việt Nam sinh sống. Phần lớn các đài phát thanh, truyền hình, báo chí bằng tiếng Việt ở các nước đều bị các thế lực thù địch, các đảng phái, các tổ chức phản động lưu vong chi phối, thao túng hoặc lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam.
 
Nội dung tuyên truyền chống phá của các lực lượng này là tập trung chĩa mũi nhọn vào hệ tư tưởng Mác - Lênin. Phủ nhận học thuyết Mác - Lênin, phủ nhận các nguyên lý của chủ nghĩa Mác; bác bỏ lý luận về sự phát triển chủ nghĩa xã hội, bác bỏ lý luận hình thái kinh tế - xã hội, về sự phát triển của các hình thái là quá trình khách quan, tự nhiên; phủ nhận học thuyết giá trị thặng dư, các vấn đề chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch đã kích động, lôi kéo các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị tăng cường xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ nhằm hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; phủ định những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu những yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế - xã hội và quy chụp đó là do yếu kém trong lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước; kích động nhân dân đòi đa nguyên, đa đảng, gây xáo trộn, rối loạn trong xã hội ta, từ đó lập mưu, tính kế kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân từ bỏ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin.
 
Một thông lệ quen thuộc của các thế lực thù địch là sau khi tuyên truyền, vu khống, bôi nhọ đối phương, họ lại tung hô, ca ngợi mô hình phát triển của chủ nghĩa tư bản, cho đó là sự thích ứng “vạn năng”. Tuyên truyền, đề cao con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản, quảng cáo cho khả năng về “con đường thứ 3” phi xã hội chủ nghĩa. Tiến hành tuyên truyền, gieo rắc, nuôi dưỡng các trào lưu tư tưởng cơ hội, xét lại, hữu khuynh. Chúng ra sức tuyên truyền và tìm mọi cách thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; chúng tìm cách tuyên truyền rằng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là của dân tộc chứ không phải của Đảng; hãy trả lực lượng vũ trang cho nhân dân, rằng lực lượng vũ trang là phục vụ lợi ích của dân tộc, không lệ thuộc vào chính trị của một đảng phái nào. Mục tiêu của chúng là tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng; từng bước “phi chính trị hóa”, làm cho lực lượng này dao động, mất cảnh giác, thờ ơ về chính trị, suy giảm sức chiến đấu, phai nhạt lý tưởng cách mạng và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là ngón đòn nguy hiểm của các thế lực thù địch.
 
Nhận diện âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch trong việc chống phá hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái...”2 đã được Đại hội đề cập và nhấn mạnh.
 
Ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, làm tốt nhiệm vụ đó sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là nhiệm vụ nặng nề, cần phải có sự tham gia của nhiều ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tập trung cơ sở vật chất, trí tuệ... kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, phản động có hiệu quả.
 
Để đấu tranh ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
 
Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin là giá trị trường tồn đã được thẩm định, tôi luyện trong tiến trình lịch sử của cách mạng vô sản thế giới và cách mạng Việt Nam. Tính cách mạng, khoa học đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh lĩnh hội trong quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam và đã được khẳng định bởi tính nhân văn, nhân đạo cao cả. Những điều tốt đẹp đó phải được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trong cán bộ, đảng viên, tạo “rào chắn” hữu hiệu để “miễn dịch” các thứ độc hại từ những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch. Cái đảm bảo thắng lợi của việc ngăn chặn, phản bác các luận điệu sai trái chính là ở lòng tin của nhân dân, của cán bộ, đảng viên đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đúng đắn do Đảng ta vạch ra. Vì thế, hơn bao giờ hết, bằng mọi cách phải củng cố, hoàn thiện hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác, làm cho uy tín của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng ta được đề cao trong xã hội. Đây chính là yếu tố quan trọng, là cơ sở để ngăn chặn, phản bác có hiệu quả mọi luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
 
Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.
Sự lãnh đạo, chỉ đạo về mặt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đóng vai trò quyết định trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có thông tin và truyền thông. Tư tưởng, quan điểm được hiện thực hóa thông qua hệ thống các cơ quan làm công tác tư tưởng từ Trung ương đến cơ sở. Trách nhiệm của cơ quan truyền thông phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân những thông tin chính xác, khách quan về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Phải có định hướng về mặt chính trị, tư tưởng đối với hệ thống thông tin đại chúng, hướng đến bảo vệ những thành quả cách mạng, sự nghiệp đổi mới của đất nước. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục quần chúng tinh thần yêu nước, yêu quê hương... biết nhận diện đúng đắn và tích cực tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
 
Thứ ba, hoàn thiện, nâng cao trình độ của đội ngũ làm công tác tư tưởng, thông tin và truyền thông.
Những người làm công tác tư tưởng, thông tin và truyền thông phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Đội ngũ này phải được nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc những nguyên lý, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ phải được thường xuyên tập huấn nghiệp vụ về thông tin, truyền thông, phải có trình độ ngoại ngữ, trình độ nghiệp vụ, có khả năng phát hiện, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đội ngũ này không những là người biết định hướng cho công chúng phương pháp, cách thức đấu tranh, ứng phó với các luận điệu sai trái, thù địch có hiệu quả, mà chính họ là những người trực tiếp đấu tranh ngăn chặn, phản bác quan điểm sai trái. Vạch trần âm mưu xuyên tạc bản chất chế độ ta, góp phần đánh bại mọi thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta.
 
Thứ tư, hoàn thiện thể chế pháp lý nhằm quản lý hiệu quả công tác thông tin, truyền thông.
Hiện nay, biện pháp quản lý các phương tiện thông tin, truyền thông còn có nhiều bất cập, nhất là đối với các báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, các trang mạng xã hội có máy chủ đặt ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đây là một thực tế gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm. Trong khi đó, hằng ngày, hằng giờ các thế lực thù địch tung lên mạng nhiều thông tin độc hại, tấn công vào nội bộ ta, gây nhiều khó khăn cho ta trong quản lý trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Do đó, hoàn thiện các thể chế pháp lý, ban hành các điều luật, các văn bản dưới luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông là vấn đề có tính cấp thiết hiện nay. Cùng với đó phải tăng cường các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, nhằm chủ động ngăn chặn các thông tin độc hại tấn công vào Việt Nam. Mặt khác, cần có chính sách hợp lý khuyến khích, tuyển chọn và huy động nhân tài trong lĩnh vực này, cùng với chuyên gia an ninh mạng tham gia thiết lập các “bức tường thép” để ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại thâm nhập vào nước ta. Làm tốt những vấn đề trên sẽ góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
 
 
P.B.L
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website