Cách mạng tháng Mười Nga soi sáng sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay

Ý nghĩa, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam

Ngày 07-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản (B) Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô viết. Cách mạng tháng Mười đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong một thời gian không dài, từ một nước tư bản trung bình, Liên Xô đã trở thành một quốc gia hùng mạnh, là lực lượng chủ yếu cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát xít, tạo điều kiện cho một loạt nước Ðông Âu và châu Á, sau đó là Mỹ La-tinh tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc và từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Mười đã phá vỡ một mảng lớn của thế giới tư bản, tạo điều kiện cho nhiều quốc gia vốn là thuộc địa giành độc lập dân tộc và tự quyết định vận mệnh phát triển của đất nước. Ðược cổ vũ bởi thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và sự mở đường cho thời đại mới do chính cuộc cách mạng đó tạo ra, các dân tộc sau khi giành được độc lập đã có thể quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mở ra khả năng và triển vọng tốt đẹp đó của lịch sử là một cống hiến vô giá của Cách mạng tháng Mười đối với nhân loại.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và sự ra đời của nước Nga Xô viết đã làm cho chủ nghĩa xã hội từ một học thuyết lý luận trở thành một chế độ xã hội kiểu mới. Từ đây, chủ nghĩa tư bản đã bị phủ định về mặt nguyên tắc, các dân tộc vốn là thuộc địa và lạc hậu, còn đang ở các quan hệ tiền tư bản chủ nghĩa, trên con đường phát triển của mình, có thể bỏ qua tư bản chủ nghĩa để quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ðộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trở thành xu thế khách quan của phát triển, phù hợp với lôgíc lịch sử - tự nhiên mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã nêu ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy, đó là con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.

Ðánh giá về giá trị và ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”; “Cách mạng tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”.

Cách mạng tháng Mười Nga là nguồn cổ vũ to lớn đối với cách mạng Việt Nam, đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý về xây dựng Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng, kỷ luật tập trung, liên hệ mật thiết với quần chúng; xây dựng khối liên minh giai cấp công nhân và giai cấp nông dân do giai cấp công nhân lãnh đạo là lực lượng chính của cách mạng; xây dựng nhà nước kiểu mới, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, bảo đảm tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho nhân dân; bài học về chính sách đại đoàn kết dân tộc, trên nền tảng liên minh công nông, tôn trọng quyền tự quyết dân tộc; bài học về xây dựng lực lượng vũ trang công nông do Đảng Cộng sản lãnh đạo, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc và bảo vệ chính quyền cách mạng; phương pháp cách mạng bạo lực của quần chúng và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, khởi nghĩa vũ trang phải có thời cơ cách mạng chín muồi... Năm 1927, trong tác phẩm “Đường Cách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”.

Chính nhờ đi theo con đường của Cách mạng tháng Mười, Việt Nam đã làm nên Cách mạng tháng Tám, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước - kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, nhân dân ta đã đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của các đế quốc sừng sỏ trên thế giới, giành được độc lập hoàn toàn cho đất nước, nêu gương sáng cho sự nghiệp đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Sau năm 1975, Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trải qua hơn 30 năm đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng.

Công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam đang trên đà phát triển mang tính bước ngoặt; mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự cũng đang đứng trước những thách thức và khó khăn rất lớn, phản ánh rõ tính chất của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc và tính quốc tế đang diễn ra hết sức quyết liệt trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cuộc đấu tranh này vừa chống lại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, phá hoại, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; vừa phải cảnh giác, đề phòng với các biến động phức tạp và nguy cơ xung đột biển, đảo, biên giới; vừa phải đối mặt và đấu tranh trực diện với các hoạt động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ, đấu tranh với chính mình để giữ gìn, tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của đảng cầm quyền, sức mạnh của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Kế tục sự nghiệp vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga, kiên quyết bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Ngày nay, các thế lực thù địch vẫn đang ra sức phủ nhận thành quả của Cách mạng tháng Mười, chống phá phong trào cách mạng trên thế giới và ở Việt Nam. Vì vậy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, vận dụng tinh thần cách mạng sáng tạo của Cách mạng tháng Mười Nga trong điều kiện cụ thể của nước ta để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dưới ánh sáng của Cách mạng tháng Mười Nga, chúng ta cần đặc biệt chú ý một số vấn đề trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa như sau:

Một là, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một quy luật khách quan, là nhiệm vụ chiến lược cơ bản, trọng yếu và thường xuyên. Ngay sau khi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô viết ra đời, V.I.Lênin đã khẳng định: Cùng với việc bắt đầu bảo vệ chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong hai chiến lược cơ bản, trọng yếu và thường xuyên của đất nước, cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giữ vai trò chủ đạo, làm cơ sở để hoạch định các kế hoạch chiến lược trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. Đồng thời, là một chiến lược tổng hợp, toàn diện, trong đó lấy chiến lược quốc phòng và chiến lược an ninh làm nòng cốt, kết hợp chặt chẽ với chiến lược ngoại giao, dựa chắc trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thấm nhuần quan điểm trên, Đảng ta đã khẳng định: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”.

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sức mạnh tổng hợp của đất nước, toàn dân, cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sự quản lý, điều hành của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, chú trọng phát huy nhân tố chính trị - tinh thần, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. V.I.Lênin đã từng nhấn mạnh: Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp chính nghĩa, có tính chất toàn dân, toàn diện.

Việc củng cố và tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải được tiến hành chủ động, tích cực, kiên trì và thường xuyên, kết hợp chặt chẽ xây dựng, bảo vệ toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, xã hội đến quốc phòng - an ninh. Trong đó, cần đặc biệt chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, từ Đảng, Nhà nước đến các đoàn thể nhân dân, từ Trung ương đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự trung thành và tin cậy về chính trị, có sức đề kháng mạnh mẽ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hiệu lực quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Ba là, thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị. Trong Cách mạng tháng Mười cũng như suốt quá trình lãnh đạo và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, V.I.Lênin luôn đặc biệt quan tâm đến xây dựng Hồng quân hùng mạnh trên cơ sở vũ trang toàn dân. Người nhấn mạnh: “Phải có một đội quân kiên cường vững mạnh”, “Sự vững bền nước cộng hòa trong cuộc chiến đấu chống đế quốc, thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Nga và trên toàn thế giới đều tùy thuộc vào sự tăng cường quân đội”. Theo V.I.Lênin, Hồng quân phải được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, hiện đại, thực sự là một quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trong quan điểm của V.I.Lênin, điều quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định là phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với lực lượng vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, thể hiện tập trung ở lý tưởng chiến đấu, cơ chế lãnh đạo và tổ chức, cơ sở chính trị, xã hội và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Thực tiễn nước Nga sau Cách mạng tháng Mười đã chứng minh những luận điểm đó của V.I.Lênin là hoàn toàn đúng đắn và cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Thấm nhuần tư tưởng của V.I.Lênin, trước sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ trong thời kỳ mới, chúng ta cần ra sức xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu toàn diện của lực lượng vũ trang, đảm bảo cho Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn thực sự là lực lượng chính trị - lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân phòng, chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, sẵn sàng đánh thắng mọi hành động đe dọa, thù địch; là nhân tố đặc biệt quan trọng góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược trong mọi tình huống.

Bốn là, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, giáo dục và tuyên truyền, nâng cao ý thức chính trị, cảnh giác cách mạng cho nhân dân. Sự sụp đổ của Liên Xô và Ðông Âu là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội trong quá trình đi tới mục tiêu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Nó không đồng nghĩa, đồng nhất với sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội với tư cách là một lý tưởng, mục tiêu, một chế độ xã hội kiểu mới thuộc về hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà loài người đang vươn tới. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, mỗi nước có một cách lựa chọn mô hình riêng cho mình, Liên Xô và Ðông Âu chọn mô hình kế hoạch tập trung với những điều kiện cụ thể - lịch sử nhất định, đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh và thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội có thể là thích hợp, nhưng sai lầm lớn nhất là khi mô hình đó đã trở nên lạc hậu, thậm chí bị biến dạng dẫn tới trì trệ, kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển thì những người lãnh đạo Liên Xô và Ðông Âu lại không nhận thức được sự lạc hậu và lỗi thời đó, hoặc đã nhận thức được nhưng không có biện pháp đột phá để giải quyết mâu thuẫn này. Hơn nữa, cải tổ đã mất phương hướng, phạm những sai lầm chính trị nghiêm trọng dẫn tới thất bại và đổ vỡ. Sau những diễn biến ở Liên Xô dẫn tới đổ vỡ và tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại và phong trào cộng sản quốc tế ra sức khắc phục khủng hoảng, thoái trào để tiếp tục phục hồi và phát triển chủ nghĩa xã hội trên một trình độ mới thông qua cải cách, đổi mới để phát triển.

Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực tiễn đất nước, đã đề ra các biện pháp đột phá để giải quyết các vấn đề thực tiễn trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu to lớn của Việt Nam trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; sự phục hồi của các đảng cộng sản, đảng cánh tả ở khắp nơi trên thế giới; xu hướng cánh tả và hướng theo chủ nghĩa xã hội của nhiều nước ở châu Mỹ la-tinh... đã khẳng định sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin, của Cách mạng tháng Mười và triển vọng tích cực của chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đó là cơ sở quan trọng để chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi công dân vững tin, thấy được nhiệm vụ cao cả và nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh hiện nay, khi phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” cùng với phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trở thành nhiệm vụ cấp bách, thì lòng tin của dân là thứ vũ khí sắc bén, bức tường thành vững chắc nhất mà không thể một âm mưu, thủ đoạn nào có thể chống phá nổi. Bởi vậy, Đảng, Nhà nước cùng cả hệ thống chính trị phải đặc biệt chú ý xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân. Cùng với đó, phải tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức được lòng yêu nước cũng chính là yêu xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập phải gắn với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, cảnh giác, phát hiện, đấu tranh kịp thời với các luận điệu sai trái, thù địch ngay từ cơ sở.

Năm là, tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Cách mạng tháng Mười Nga và thực tiễn lịch sử đã khẳng định sâu sắc vai trò to lớn của các lực lượng vũ trang. Nhân tố giữ vai trò quyết định bản chất, sức mạnh chiến đấu, sự trưởng thành của các lực lượng vũ trang cách mạng đó chính là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với lực lượng vũ trang. Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống, nhằm làm cho lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Do đó, chúng ta cần không ngừng củng cố và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, gắn với tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương đối với lực lượng vũ trang; đổi mới nội dung, phương thức kết hợp giữa các cơ quan chức năng của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội với các đơn vị quân đội, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn... Tuyệt đối không để Quân đội nhân dân và Công an nhân dân bị “phi chính trị hóa” và bị vô hiệu hóa.

Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa

Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website