Quán triệt Sáu điều Bác Hồ dạy trong giáo dục lý tưởng cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân hiện nay

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân trở thành công cụ chuyên chính sắc bén bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an khu XII ngày 11/3/1948, Người đã dạy:

“Tư cách người Công an Cách mạng là:

Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ.

Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép

Đối với công việc phải tận tụy

Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo.”

Lá thư Bác viết gửi cho đồng chí Giám đốc khu XII nhưng có ý nghĩa sâu sắc, trở thành lời huấn thị chung cho toàn lực lượng Công an nhân dân. Nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với những phẩm chất quan trọng: Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Từ đó, Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành tư tưởng mang tầm vóc lớn và là nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt, ngày 25/5/1983, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BNV về phát động phong trào “Học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, đưa việc học tập Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa, có ý nghĩa sâu sắc trong bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ nói riêng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Hiện nay, đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra ngày càng nặng nề; các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ công an, đặc biệt thế hệ trẻ, thanh niên, học viên, sinh viên Công an nhân dân càng đặt ra bức thiết.

Trải qua 05 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị Công an nhân dân dần khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín về lý luận chính trị, công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng, tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân; đồng thời, là trung tâm nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị của lực lượng Công an nhân dân, với sứ mệnh đào tạo những sỹ quan chính trị tương lai và đào tạo, bồi dưỡng lớp lớp sỹ quan Công an nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm, chú trọng công tác rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho các thế hệ học viên, sinh viên của Nhà trường, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên xuốt trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Học viện. Việc quán triệt sâu sắc, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là Sáu điều Bác Hồ dạy trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân được thực tiễn khẳng định có hiệu quả thiết thực, cụ thể như sau:

Một là, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên chỉ đạo xây dựng kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp và tổ chức thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên Học viện. Trên cơ sở đó, giúp sinh viên thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa cách mạng, khoa học cũng như nội dung của Sáu điều Bác Hồ dạy, tự giác tu dưỡng, rèn luyện tư cách, đạo đức, tác phong, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức nghề nghiệp. Trong quá trình giảng dạy các môn học lý luận chính trị, như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng viên cũng đã lồng ghép những nội dung của Sáu điều Bác Hồ dạy nhằm từng bước hình thành cho sinh viên những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có ý thức trách nhiệm với công việc và có tinh thần, thái độ tốt trong phục vụ nhân dân.

Hai là, bản thân mỗi sinh viên Học viện luôn tự giác, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu nâng cao nhận thức về giá trị tư tưởng to lớn và nội dung khoa học sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy, nhận thức sâu sắc về bản chất của Công an nhân dân trong thời đại mới, về vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân để hình thành ý thức thái độ phục vụ nhân dân, tránh những biểu hiện sách nhiễu, thờ ơ, vô cảm, thiếu tôn trọng nhân dân. Đồng thời, thường xuyên và không ngừng nỗ lực, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ba là, sinh viên Học viện đã phát huy tinh thần xung kích, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện, thể hiện thông qua các công trình, phần việc thanh niên do tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên đảm nhận; thường xuyên nâng cao, đổi mới yêu cầu, nhiệm vụ cho phù hợp với đòi hỏi thực tiễn, đồng thời tạo ra môi trường “Trường học thân thiện”, “Thầy dạy tốt, trò học chăm” cho đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong học tập và rèn luyện. Phong trào quần chúng, hoạt động đoàn thể ngày càng có ý nghĩa, đi vào chiều sâu, thắt chặt mối quan hệ gần gũi giữa công an với nhân dân. Đặc biệt là các chương trình thiện nguyện, tình nguyện “Mùa hè xanh”, chương trình “Đông ấm”, “Nồi cháo tình thương”, “Lan tỏa yêu thương” đã tạo được nhiều ấn tượng sâu sắc, có sức lan tỏa. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của Đoàn, đặc biệt là phong trào “Thanh niên Công an học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt kết quả cao.

Có thể khẳng định, sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân được rèn luyện thường xuyên trong môi trường công tác công an và trong các phong trào hành động cách mạng đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Đại bộ phận sinh viên Học viện đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng và của lực lượng Công an nhân dân; lấy Sáu điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam cho hành động, khắc cốt ghi tâm trong quá trình phấn đấu, rèn luyện; luôn tích cực học tập và rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại bộ phận sinh viên Học viện có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân có tư tưởng trung bình chủ nghĩa; thiếu ý thức trong học tập, rèn luyện và công tác; tình trạng sinh viên Học viện vi phạm Điều lệnh Công an nhân dân còn xảy ra. Đặc biệt, những ảnh hưởng xấu từ mặt trái của kinh tế thị trường, sự du nhập của các luồng văn hóa độc hại và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đang hàng ngày tác động tiêu cực thế hệ trẻ. Đó chính là những nguy cơ làm xói mòn niềm tin cách mạng, làm sa sút, suy thoái về tư tưởng chính trị, mơ hồ, thiếu kiên định về lập trường giai cấp… gây tác động tiêu cực đến động cơ phấn đấu, mục tiêu, lý tưởng của sinh viên Học viện; làm nảy sinh tư tưởng thụ động, dựa dẫm, thậm chí vi phạm nội quy, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân.

Do đó, trong giai đoạn hiện nay, công tác giáo dục lý tưởng cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm định hướng đúng đắn mục đích sống, phương hướng phấn đấu, đặc biệt là niềm tin tưởng vững vàng của mỗi chiến sĩ công an vào Đảng, vào ngành Công an. Sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân hơn ai hết cần được giáo dục và tự giáo dục một cách toàn diện để trở thành người chiến sĩ vừa “hồng” vừa “chuyên”, có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có lòng yêu nước, kiên định và tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy, cần chú ý một số nội dung sau:

Thứ nhất, Đảng ủy, Ban Giám đốc tiếp tục quan tâm chỉ đạo phong trào học tập, quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác về Tư cách người công an cách mạng trong công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên các khóa trong Học viện, quan trọng nhất là đối với sinh viên hệ chính quy. Cần phải coi việc học tập sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy là việc làm thường xuyên, phải trở thành ý thức tự giác đi vào nếp sống của từng cán bộ, giáo viên, học viên Học viện, tránh hình thức, đồng thời, coi đó là tiêu chí đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện.

Thứ hai, giáo dục, định hướng cho thanh niên Công an nhân dân động cơ học tập đúng đắn, chủ động và tích cực học tập, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân cần thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy, luôn vững vàng trước các âm mưu, thủ đoạn tấn công, chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những tư tưởng văn hóa không phù hợp; thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần trách nhiệm; cổ vũ niềm say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và thường xuyên tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành, đảm bảo tính phong phú, hấp dẫn, mới mẻ của phong trào. Ví dụ: tổ chức và phát động sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Bác, lịch sử vẻ vang của ngành Công an, của lực lượng An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng…; tuyên truyền, phổ biến các tấm gương anh dũng, gương người tốt, việc tốt… Thực hiện có hiệu quả những hoạt động, phong trào nêu trên sẽ tạo ra môi trường phấn đấu, rèn luyện tốt cho sinh viên, góp phần bồi dưỡng, nâng cao lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, hình thành nhân sinh quan đúng đắn về cuộc sống, sự nghiệp, quan hệ đồng chí, đồng đội, tình bạn, tình yêu và hình thành tính tự giác trong lên án, đấu tranh với những biểu hiện sống buông thả, thực dụng, ích kỷ.

Qua 71 năm nhưng những lời dạy của Bác về Tư cách người Công an cách mạng vẫn giữ nguyên giá trị, có ý nghĩa giáo dục lý tưởng sâu sắc. Sáu điều Bác Hồ dạy hội tụ đầy đủ yếu tố “đức và tài”, “hồng và chuyên” mà công tác giáo dục lý tưởng cho sinh viên công an cần quán triệt nhằm xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Vấn đề giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn Thanh niên và sự nỗ lực của mỗi đoàn viên thanh niên. Làm tốt công tác này sẽ góp phần xây dựng sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân có phẩm chất chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có lý tưởng cách mạng, có đạo đức và lối sống lành mạnh; có tri thức, năng lực, bản lĩnh… góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh./.

Đại úy Lê Mai Trang - Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website