Vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiện nay, lợi dụng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội đang lâm vào thoái trào, nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, âm mưu phá vỡ và lật đổ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, các thế lực thù địch đang điên cuồng bài bác chủ nghĩa Mác, đẩy mạnh truyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch, cho rằng: “Học thuyết Mác là sản phẩm của giữa thế kỷ XIX, do vậy đem đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI nếu không lạc hậu, thì cũng chẳng thể là khoa học”; “chủ nghĩa Mác - Lênin là ngoại lai, bắt nguồn từ phương Tây nên không phù hợp với Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là sai lầm”... Trong khi đó, chủ nghĩa tư bản có sự điều chỉnh thích nghi và tận dụng được thành tựu khoa học - công nghệ nên tiếp tục có sự phát triển.

Đối với lực lượng vũ trang, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “phi chính trị hóa”, trong đó tập trung phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang; tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch, cho rằng việc xây dựng lực lượng vũ trang chỉ cần dựa trên “tinh thần dân tộc”, “không cần dựa trên hệ tư tưởng nào”; gắn với việc tuyên truyền quan điểm “lực lượng vũ trang không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào”; tán dương và cổ xúy cho các “giá trị” tư sản,... nhằm làm suy giảm niềm tin của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hòng tạo ra khoảng trống về ý thức hệ, đưa hệ tư tưởng tư sản xâm nhập vào trong lực lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang suy yếu về chính trị, dẫn đến bị vô hiệu hóa, không còn là công cụ bạo lực bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tình hình đó dẫn đến việc nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang còn hạn chế; đã xuất hiện những biểu hiện băn khoăn, dao động về tư tưởng chính trị ở một số cán bộ, chiến sĩ trước sự tác động tiêu cực của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đặc biệt là sự chống phá bằng “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch. Do vậy, lực lượng vũ trang kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là vấn đề thực sự cấp thiết.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng ta xây dựng, giáo dục và rèn luyện, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Do vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là nền tảng tư tưởng của lực lượng vũ trang. Từ vị trí, vai trò nền tảng tư tưởng của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi hỏi lực lượng vũ trang phải luôn kiên định, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, tích cực tham gia nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán những nhận thức mơ hồ, giản đơn về nền tảng tư tưởng của Đảng trong nội bộ lực lượng vũ trang. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nếu nhận thức mơ hồ, giản đơn, thiếu sự hiểu biết toàn diện, sâu sắc về nội dung, bản chất khoa học và cách mạng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì không thể kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là một cuộc đấu tranh trong nội bộ, đấu tranh trong chính bản thân mỗi người để kiên định, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có hiệu quả, lực lượng vũ trang cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch. Bởi, chỉ có hiểu đúng, sâu sắc, toàn diện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới có cơ sở để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải luôn nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc trong nghiên cứu, học tập, nhận thức, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, tích cực, chủ động vạch trần bản chất, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang. Để đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch hiện nay, trước hết, chúng ta cần nhận rõ mục đích, âm mưu, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mà các thế lực phản động sử dụng để chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hiện nay, bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang về cơ bản không có gì thay đổi, song trong điều kiện mới, chúng được che đậy dưới các hình thức tinh vi hơn, mức độ nguy hiểm cao hơn. Trong đó, các thế lực thù địch luôn tập trung công kích, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng tung ra và cổ xúy cho luận điệu “lực lượng vũ trang phi giai cấp”; “lực lượng vũ trang nhà nghề”; ra sức rao giảng rằng, lực lượng vũ trang chỉ là công cụ của Nhà nước, chỉ có sứ mệnh bảo vệ quốc gia chống xâm lược, chứ không có lực lượng vũ trang nhân dân và không thuộc một thể chế chính trị nào... Mưu đồ hiểm độc của chúng hòng làm cho lực lượng vũ trang ta từng bước biến chất về chính trị, mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu.

Thực tiễn cho thấy, sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch ngày càng tăng cường chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với những lực lượng, phương tiện phong phú cùng các thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng sử dụng cả những “chuyên gia bậc thầy” về lý luận trên các tờ báo lá cải; kết hợp chặt chẽ giữa dùng các thành tựu tiên tiến, hiện đại nhất của khoa học - công nghệ thông tin với những phương cách truyền tin tối cổ nhất, như rỉ tai, phao tin đồn nhảm “vô tuyến truyền mồm”; kết hợp xuyên tạc thường xuyên với tổ chức chống phá tập trung theo đợt nhân những sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trong nước; kết hợp cả lực lượng phản động ở ngoài nước và lực lượng cơ hội, bất mãn trong nước.

Để nâng cao nhận thức của các chủ thể, lực lượng về bản chất, âm mưu, thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đòi hỏi các chủ thể, lực lượng, mà trực tiếp là cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; nâng cao chất lượng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho các cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam; quản lý chặt chẽ những “kênh” thông tin mà kẻ địch thường sử dụng để truyền bá quan điểm, luận điểm xuyên tạc, phản động như: Internet, đĩa hình, sách báo, các diễn đàn chính trị, văn hóa...; dự báo những tình huống phức tạp nảy sinh về tư tưởng chính trị trong cán bộ, chiến sĩ và xác định biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả.

Trong bối cảnh hiện nay, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị cần chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, trong đó, quan tâm đúng mức việc đấu tranh trên không gian mạng nhằm phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như sự lãnh đạo và đường lối, quan điểm của Đảng, cổ xúy cho tư tưởng tư sản và con đường tư bản chủ nghĩa... của các thế lực thù địch. Kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” với đẩy mạnh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Khắc phục tình trạng bị động, tự phát, chắp vá, manh mún trong đấu tranh tư tưởng lý luận nói chung, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Bởi, nếu tiến hành đấu tranh bị động, chúng ta sẽ nhường quyền chủ động cho các lực lượng thù địch, làm cho chúng càng lấn lướt, trong khi trận địa tư tưởng của chúng ta ngày càng bị thu hẹp. Đấu tranh tự phát theo kiểu tùy hứng, manh mún, hình thức, “mùa vụ”, mạnh ai người đấy làm, sẽ không tránh khỏi “lạnh lưng, hở sườn”, khó buộc “đối phương” tâm phục, khẩu phục, thậm chí dễ bị kẻ địch phản công làm suy giảm chất lượng, hiệu quả đấu tranh.

Ba là, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới không chỉ là đặc trưng bản chất mà còn là yêu cầu của cuộc sống. Việc phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện hiện nay là vấn đề hết sức quan trọng và không kém phần khó khăn, phức tạp. Theo đó, cần tập trung nghiên cứu làm rõ: những luận điểm nào của Mác - Lênin luôn đúng, những luận điểm nào của Mác - Lênin mà chúng ta hiểu không đầy đủ hoặc hiểu sai do nghiên cứu chưa thấu đáo hoặc hiểu theo cách hiểu không đúng của người khác và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn hiện nay, trên cơ sở đó, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

Bốn là, phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí và truyền thông trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương cần huy động lực lượng rộng rãi trong các cơ quan nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, báo chí, truyền thông,... chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch theo hướng tăng hàm lượng khoa học, tăng độ sâu lý luận, cập nhật thông tin, luận cứ, luận chứng sắc bén, có lý, có tình, có sức thuyết phục cao. Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến vấn đề đấu tranh dưới nhiều hình thức. Quan tâm đầu tư kinh phí, phương tiện cho các hoạt động đấu tranh của các cơ quan chức năng. Sử dụng và phát huy vai trò của các cơ quan chức năng trong nắm, đánh giá, dự báo tình hình; tham mưu kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền các nội dung, biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; cung cấp thông tin, kịp thời định hướng tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm diễn ra trong đời sống xã hội. Sử dụng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở; bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để xác định nội dung, biện pháp tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh kịp thời với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, chúng ta cần quan tâm hơn nữa trong xây dựng các lực lượng chuyên trách, trở thành lực lượng thường trực, những “quả đấm thép” làm xoay chuyển tương quan so sánh lực lượng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng lý luận. Lực lượng này cần được tuyển chọn kỹ cả về phẩm chất và năng lực, khả năng chuyên môn và bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận và trình độ ngoại ngữ; được tổ chức chặt chẽ, đủ sức tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc định ra những chủ trương, chính sách, kế hoạch cơ bản, lâu dài; chủ động làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có khả năng thường xuyên nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó trực tiếp triển khai các chiến dịch nhằm đập tan sự chống phá của các chuyên gia lý luận tư sản và các thế lực thù địch; đồng thời có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng các lực lượng đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên phạm vi toàn quốc. Việc thành lập Bộ Tư lệnh 86, lực lượng 47 trong thời gian qua là một trong những hướng đi đối với xây dựng lực lượng “chuyên trách” trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay. Cùng với lực lượng nòng cốt mang tính chuyên nghiệp trên, cần khơi dậy, quy tụ, sử dụng có hiệu quả các nhà nghiên cứu, các giảng viên khoa học xã hội nhân văn trong các trường đại học, viện nghiên cứu, các cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nên thế trận vững chắc, tích cực chủ động tham gia đấu tranh chống lại sự chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.

Trên cơ sở lực lượng phong phú, cần đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài những bài luận chiến, những công trình khoa học được in ấn trên các báo, tạp chí, sách chuyên khảo, cần tăng cường sử dụng đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử, mạng Internet, các trang mạng xã hội, như facebook, các blog cá nhân để đăng tải, phát hành nhanh chóng, kịp thời, sâu rộng các công trình nghiên cứu đấu tranh, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cần coi nội dung đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch là một bộ phận cơ bản, không thể thiếu trong giáo trình các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cử cán bộ tham gia các hội thảo quốc tế về các lĩnh vực triết học, kinh tế chính trị nhằm tăng cường bản lĩnh, khả năng đấu tranh trực diện với các học giả tư sản trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đó cũng là nền tảng tư tưởng của lực lượng vũ trang. Đây là một trong những nhân tố bảo đảm cho lực lượng vũ trang ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Trước sự tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đòi hỏi lực lượng vũ trang phải kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm xây dựng lực lượng vũ trang vững vàng, không dao động, luôn trung thành, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở nước ta trong tình hình mới.

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tài

Nguyên Phó Giám đốc Học viện chính trị Bộ Quốc Phòng

Nguồn Tạp chí lý luận chính trị CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website